מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2201  אלכסנדר הגדול
ד"ר סילבי הוניגמןסמינר
דמותו של אלכסנדר הגדול, כובש העולם, ממשיכה להצית את הדמיון בחברה המערבית עד היום. לאחרונה אף הופק סרט עלילתי רב הפקה על דמותו. גם המחקר האקדמי אודות אלכסנדר אינו פוסק, כפי שמראים הפרסומים החדשים הרבים בנושא. אולם, כפי שמראים פרסומים אלה, לאחרונה חל שינוי ביחסם של חוקרים רבים כלפי דמות היסטורית זו. בסמינר אנו נתחקה אחר הרקע לשינוי זה. אנו נבחן שאלות כיצד ניתן לעסוק היום בביוגרפיה היסטורית, איזה משקל יש ליחס לדמות היחיד, אלכסנדר, ולחילופין, לחברה הסובבת אותו, בניתוחנו את התמורות שחלו בימיו.
אנו ניתן דעתנו לטיבם ולמהימנותם של המקורות הספרותיים העתיקים, זאת בהתחשב במיוחד בעובדה שהביוגרפיה העתיקה ביותר של אלכסנדר שהגיעה לידינו נכתבה כשלש מאות שנה לאחר מותו, בראשית האימפריה הרומית. אנו נבחן כיצד משפיעות על הדיון בדמותו של אלכסנדר גישות חדשות בלימוד ההיסטוריוגרפיה היוונית והרומית בשני העשורים האחרונים.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה, חברה משטר ותרבות ברומא העתיקה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.