מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1301  חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' גדי אלגזי, פרופ' רון ברקאי, פרופ' צבי רזי, פרופ' בנימין ארבלתרגיל
כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

פרופ' רון ברקאי
התרגיל יתמקד בימי הביניים המוקדמים, בממלכה הויזיגותית שבחצי האי האיברי ובממלכת הפרנקים. מטרת התרגיל היא להקנות מושגים בסיסיים על היווצרותה של השיטה הפיאודו-ואסלית, הצמיתות, וגיבוש מעמדן של המלוכה והכנסייה בימי הביניים המוקדמים.


פרופ' גדי אלגזי
התרגיל יתמקד בתמורות החברתיות והתרבותיות שהתחוללו באירופה המערבית לאחר שנת האלף. התרגיל יתמקד בשני תהליכים הכרוכים זה בזה: מצד אחד, היווצרותם של קודים תרבותיים מערב-אירופיים משותפים, שהופצו על-ידי קבוצות ומוסדות חדשים כגון האצולה, הכנסיה והערים. מצד שני, ננסה לברר כיצד החלו המעמדות השונים להיבדל זה מזה בתרבותם ובאורחות חייהם. בהקשר זה נעסוק למשל בעיצובה של התרבות החצרונית ובהתגבשותה של האיכרות, בהופעתן של האוניברסיטאות וברעיון מלחמת הקודש.

פרופ' צבי רזי
התרגיל יעסוק בימי הביניים המוקדמים, בתקופה שבין המאה החמישית לעשירית. בתקופה זו הונחו היסודות של הציוויליזציה של ימי הביניים: פתיחות טכנולוגית, כנסיה דינמית ודומיננטית ותנועה נזירית רחבת היקף ורבת פעלים, שיטה אגררית שאפשרה לבעלי הקרקע לנצל את המוני האיכרים ולשעבד חלק גדול מהם, שכבת עילית של לוחמים ומערכת פיאודו-וסאלית. בנושאים אלה נטפל בתרגיל וכמו כן נדון במעבר מהעולם העתיק לימי הביניים ובחידושה של הקיסרות בשנת 800.

פרופ' בנימין ארבל
בתרגיל ידונו סוגיות מרכזיות ומושגי יסוד בתולדות ימי הביניים, כמפורט להלן:
סוגיית התיקוף – התיזה של פירן (Pirenne);מהו פיאודליזם?;מקומה של הכנסייה בחברה המדייבלית,
"התעוררות" הערים בימי הביניים המאוחרים, לידת האוניברסיטאות והתפתחות התרבות הסכולסטית
המהפכה המסחרית של ימי הביניים המאוחרים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/02/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 23/03/2005 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/07/2005 בשעה 9:00