מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0618.4361  החוויה הדתית - היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
פרופ' נתנאל לאורסמינר מ.א.
חוויה דתית יונקת מתחומו של היחיד, אך לא אחת מכוננת סגנון חיים לקבוץ שלם. יש קושי להחיל על חוויה זו וסגנון החיים הנופק ממנה אמות מידה מחקריות -- באופן מסורתי הללו נדרשו לאפיון כרציונליות. הקושי הנו בכך שהנחות היסוד המחקריות עלולות לפגוע מראש בתקפות החוויה או באותנטיות שלה, ובמידה ותתפשרנה על אפיונן האמור, עלול שולחן החוקר להצטרף לשולחן החווה. מבוא סמינר המחקר יציג בפני הסטודנט סקירה של מתודות שונות של חוקרי דת שונים, במטרה לפרש באופן בקורתי את הנחות היסוד הפילוסופיות והתאולוגיות שלהן, יבחן היחס שבין מתודולוגיה ורטוריקה בתחום מדעי הדתות. יוצג רקע תיאורטי מתחום הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, הפילוסופיה ותורת הספרות וידונו מקרים פרטיים (היפוכי לב, הקרבה עצמית, מיסטיקה וכיוב').
מטרת הסמינר היא להביא כל משתתף לרמה מחקרית עצמאית, כך שיגדיר שאלת מחקר ויפתח מתודולוגיה מחקרית אינטגרטיבית. עמדת המוצא של הסמינר הנה שלא די בגישה בין-תחומית, וכי פיתוח פרספקטיבה מטא-דתית עשוי לתרום הן להבנת המיוחד לחוויה במימד הדתי והן לביסוס עמדתו הניטרלית של החוקר.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.