בחינות החוג לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

--------------------------------------------------------------------------------

(1) ככלל, מדיניות הפקולטה היא שלכל סטודנט יש זכות להבחן פעם אחת בכל מקצוע בשנת לימודים אחת.

(2) קיומם של שני מועדי בחינות, א' ו-ב', אינו מקנה לתלמיד זכות להיבחן פעמיים בכל מקצוע ובאותה שנת לימודים.

(3) התלמיד רשאי להיבחן לפי בחירתו במועד א' או במועד ב', או בחלק מן המקצועות במועד א' וביתר המקצועות במועד ב'.

מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

(4) חלוקת מבחני בית תהיה בתאריך ובשעה המפורסמים כאן. החלוקה תתבצע כנהוג בבחינה רגילה בחדר שיפורסם ביום הבחינה. דין מבחן בית כדין בחינה רגילה. בחינות הבית תוחזרנה על-ידי התלמידים למזכירות החוג.

(5) מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי הגשה של עבודות סמינריוניות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

תקנון הבחינות מפורסם בדפי המידע הכללי בידיעון הפקולטה.

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבחן בקיאותמורי החוג14/01/20059:0024/08/20059:00
קירקגור - על התפתחות דתית-רוחנית - מבחן ביתד"ר תמר אילת יגורי מועד א': 25/01/05 ב- 9:00 עד 02/02/05 ב-13:00
מועד ב': 01/04/05 ב- 9:00 עד 10/04/05 ב- 13:00
קריאה מודרכת א'מורי החוג25/01/200512:3013/04/200518:00
אסתטיקה - שיעור המשך - מבחן ביתד"ר חגי כנען מועד א': 26/01/05 ב- 9:00 עד 03/02/05 ב- 13:00
מועד ב': 08/04/05 ב- 9:00 עד 17/04/05 ב- 13:00
מבוא לתורת המוסרד"ר עובדיה עזרא28/01/20059:0025/05/200518:00
תורת המוסר - שיעור המשךמר יוסף ממרוד 28/01/20059:0025/05/200518:00
הביקורת של מרטין בובר - בחינת ביתמר יפתח גולדמןמועד א': 30/01/05 ב- 9:00 עד 07/02/05 ב- 13:00
מועד ב': 01/04/05 ב- 9:00 עד 10/04/05 ב- 13:00
הפילוסופיה של האני - בחינת ביתמר יוסף ממרוד מועד א': 31/01/05 ב- 9:00 עד 08/02/05 ב - 13:00
מועד ב': 20/05/05 ב- 9:00 עד 29/05/05 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר 01/02/20059:0011/03/20059:00
פילוסופיה במאות ה-19- וה-20ד"ר ענת מטר 01/02/200512:3016/03/200518:00
בין רטוריקה ולוגיקהפרופ' ענת בילצקי03/02/200512:3008/04/20059:00
החיפוש אחר האמת - בחינת ביתד"ר רחל שיחור מועד א': 04/02/05 ב- 9:00 עד 13/2/05 ב- 13:00
מועד ב': 18/03/05 ב- 9:00 עד 27/03/05 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה של הדתד"ר רחל שיחור 04/02/20059:0006/04/200518:00
פילו' של הלשון - שיעור המשךפרופ מרסלו דסקל 06/02/200512:3030/03/200518:00
לוגיקה למתקדמיםד"ר אלי דרזנר07/02/200512:3001/04/20059:00
מבוא ללוגיקהמורי החוג07/02/200512:3001/04/20059:00
יסודות הרטוריקהד"ר שי פרוגל08/02/200516:0015/04/20059:00
מושגי יסוד בפילוסופיה של הרוח - מבחן ביתד"ר ירון סנדרוביץ מועד א': 09/02/05 ב- 9:00 עד 17/02/05 ב- 13:00
מועד ב': 20/05/05 ב- 9:00 עד 29/05/05 ב- 13:00
מבוא ללוגיקה - סמס' קיץ מועד מיוחדד"ר אלי דרזנר10/02/200516:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר אריה פינקלברג10/02/200516:0025/05/200518:00
מבוא לפילוסופיה ודתות בהודופרופ שלמה בידרמן 13/02/200512:3004/05/200518:00
פרקים במשנתו של אריסטו - מבחן ביתד"ר אריה פינקלברג מועד א': 15/02/05 ב-9:00 עד 23/02/05 ב- 13:00
מועד ב': 08/04/05 ב- 9:00 עד 17/04/05 ב- 13:00
מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקהד"ר ירון סנדרוביץ16/02/200516:0025/05/200518:00
תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשךד"ר רות ויינטראוב 16/02/200516:0025/05/200518:00
מעגליות האוטופיה - מבחן ביתמר יפתח גולדמן מועד א': 17/02/05 ב- 9:00 עד 24/02/05 ב- 13:00
מועד ב': 08/04/05 ב- 9:00 עד 17/04/05 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה של המדעד"ר מנחם פיש 18/02/20059:0020/05/20059:00

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי הגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס. את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 6.3.2005 בשעה 13:00.

לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 2.5.2005. עבודות שלא תימסרנה במועד, לא תיבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית.

מבחן בקיאות מועד חורף: 14.1.2005 בשעה 9:00

מבחן בקיאות מועד קיץ : 24.8.2005 בשעה 9:00

ב ה צ ל ח ה !!!

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תפישות מודרניסטיות של השפה - מבחן ביתד"ר ענת מטר מועד א': 07/06/05 ב- 9:00 עד 15/06/05 ב- 13:00
מועד ב': 11/07/05 ב- 9:00 עד 19/07/05 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה של הדתד"ר רחל שיחור 07/06/200512:3010/07/200516:00
לשאת את העולם כולו - מבחן ביתגב' מיה טבתמועד א': 08/06/05 ב- 9:00 עד 16/06/05 ב- 15:00
מועד ב': 12/07/05 ב- 9:00 עד 20/07/05 ב- 13:00
מושג ההוכחה בפילוסופיה היוונית - בחינת ביתד"ר אורנה הררימועד א': 8/6/05 ב- 12:30 עד 16/605 ב- 13:00
מועד ב': 11/7/05 ב- 9:00 עד 19/7/05 ב- 13:00
קריאה מודרכת א'מורי החוג09/06/200516:0013/07/200512:30
מדיום ותיאוריה מודרניזם ופורמליזם - מבחן ביתגב מיכל גל מועד א': 14/06/05 ב- 9:00 עד 22/06/05 ב- 13:00
מועד ב': 17/07/05 ב- 9:00 עד 25/07/05 ב- 13:00
מבוא ללוגיקה פילוסופיתפרופ רות מנור 14/06/200512:3015/07/20059:00
ביקורת המחשבה הדיכוטומית - בחינת ביתפרופ מרסלו דסקל 15/06/20059:0019/07/20059:00
בקורת הדת בכתבי פרוידד"ר צבי טאובר 15/06/20059:0021/07/200512:30
כוח השיפוט ויצירת האמנות - מבחן ביתמר מנחם גולדנברג מועד א': 15/06/05 ב- 9:00 עד 23/06/05 ב- 13:00
מועד ב': 26/07/05 ב- 9:00 עד 03/08/05 ב- 13:00
מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר אורנה הררי16/06/200516:0022/07/20059:00
ניטשה בירושליםמר יובל גובני 19/06/200512:3024/07/200512:30
מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקהד"ר רות ויינטראוב20/06/200516:0018/07/200512:30
אמנות פוגשת את השפה - בחינת ביתגב מיכל גל מועד א': 21/06/05 ב- 9:00 עד 29/6/05 ב- 13:00
מועד ב': 25/07/05 ב- 9:00 עד 02/08/05 ב- 13:00
קאנט: ביקורת כוח השיפוט - בחינת ביתד"ר שי פרוגלמועד א': ב- 21/6/05 ב- 9:00 עד 29/6/05 ב- 13:00
מועד ב': ב - 26/7/05 ב- 9:00 עד 3/8/05 ב- 13:00
ניטשה: הולדת הטרגדיה - מבחן ביתד"ר רחל שיחור מועד א': 22/06/05 ב- 9:00 עד 30/06/05 ב- 13:00
מועד ב': 03/08/05 ב- 9:00 עד 11/08/05 ב- 13:00
האמת שמבעד לערפלמר יובל גובני 22/06/200512:3026/07/200512:30
מבוא לפילוסופיה חדשהד"ר נועה נעמן צאודרר 23/06/20059:0031/07/200512:30
פילוסופיה במאות ה-19- וה-20ד"ר ענת מטר 24/06/20059:0020/07/200516:00
אקסטרנליזם - מבחן ביתגב תמר פלג מועד א': 26/06/05 ב- 9:00 עד 04/07/05 ב- 13:00
מועד ב': 07/08/05 ב- 9:00 עד 15/08/05 ב- 13:00
מבוא לתורת המוסרד"ר מרים רוזמרין27/06/200516:0028/07/200512:30
אינדיבידואליות פוסט-מודרנית - בחינת ביתד"ר מרים רוזמרין מועד א': 28.6.05 ב- 9:00 עד ה- 6.7.05 ב- 13:00
מועד ב': 31.7.05 ב- 9:00 עד 8.8.05 ב- 13:00
מבוא ללוגיקה - מועד מיוחדמורי החוג30/06/20059:0020/10/20059:00
מבוא לפילוסופיה של הלשוןפרופ ענת בילצקי 30/06/200512:3004/08/200512:30
מבוא לאסתטיקהד"ר חגי כנען 01/07/20059:0007/08/200512:30
לנפש סיבות משלהגב תמר פלג 03/07/200516:0002/08/200512:30
מבוא לפילוסופיה פוליטיתד"ר צבי טאובר 05/07/200516:0025/07/20059:00

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי הגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס. את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 20.07.2005 בשעה 13:00.

לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 11.09.2005 . עבודות שלא תימסרנה במועד, לא תיבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית.

מבחן בקיאות מועד חורף: 14.01.2005 בשעה 9:00

מבחן בקיאות מועד קיץ : 24.08.2005 בשעה 9:00

ב ה צ ל ח ה !!!