מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

0612.3004  כת מדבר יהודה - גישות פרשניות למקרא
פרופ בלהה ניצןשיעור
קורס זה נועד ללימוד דרכי הפרשנות למקרא בדורות שקדמו לפרשנות חז"ל הכתובה. מפרשנות המקרא הניכרת במגילות מסתבר שכבר בימי הבית השני החלו להתגבש גישות שיטתיות לפרשנות המקרא.
בסמינריון יבוררו בעיקר שתי הגישות הבאות:
1) פרשנות הפשט, לשיטותיה – בעיקר בטקסטים של מקרא משוכתב כגון: מגילת המקדש
וטקסטים כמו מקראיים Parabiblical texts)).
2) פרשנות הדרש לשיטותיה:

א. שיטות המדרש המסתמכות על פסוקי הוכחה (Proof Text ) – בעיקר לפי ספר ברית
דמשק.
ב. שיטות הפשר – בעיקר לפי מגילות הפשרים.
במהלך השעורים יתבררו דרכי לימוד המקרא בימי הבית השני ודרכי השימוש בו לצרכים
שונים: לצורך הבנת הכתוב כפשוטו, לצורך קיום חוקי התורה במציאות יומיומית
ולצרכים כיתתיים של ביאור המציאות לפי המלה המבשרת אותה.

ביבליוגרפיה בסיסית
1) ע' טוב, ביקורת נוסח המקרא, ירושלים תש"ן, 96-62.
2) י' ידין, מגילת המקדש, ירושלים תשל"ז.
3) י' שיפמן, הלכה הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה, ירושלים 1993.
4) ב' ניצן, מגילת פשר חבקוק ממגילות מדבר יהודה, ירושלים תשמ"ו.
5) P. Szondy, Introduction to Literary Heremeneutics (Cambridge 1995), 1-13.
6) G. Vermes, “Bible Interpretation at Qumran,” ארץ ישראל 20 (1989), 184*-191*.
7) G. Vermes, “Biblical Proof-Texts in Qumran Literature,” JSS 34 (1989), 493-508.
8) M. P. Horgan, Pesharim: Qumran Interpretations of Biblical Books
(Washington DC, 1979)
ביבליוגרפיה נוספת תינתן במהלך הקורס.
הערות: שיעור לתואר ראשון, סמ' ב' 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2004 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2004 בשעה 18:00