קורסי החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

תואר שני (מסגרת 620)

תואר שלישי

שנה א'
מבואות (מסגרת 120)
0691.1503.01מבוא לאקלים ובעיות הסובב
ד"ר קולין פרייס סמ' א'שיעורב'18-16יד אבנר 120
תרגילד'12-10יד אבנר 120
0691.1508.01מבוא לגיאוגרפיה של האדם
ד"ר טובי פנסטרסמ' א'שו"תב'16-14יד אבנר 120
ג'16-14יד אבנר 120
0691.1501.01מבוא לגיאולוגיה
ד"ר גיורא קידרון סמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר 120
סיור
0691.1407.01מבוא לסביבת האדם
פרופ' יובל פורטוגליסמ' ב'שו"תב'14-12יד אבנר 120
ד'14-12יד אבנר 120
0691.1502.01מבוא לגיאומורפולוגיה - נוף וסובב
ד"ר גיורא קידרון סמ' ב'שו"תב'12-10יד אבנר 120
ד'12-10יד אבנר 120
0691.1817.01סטטיסטיקה
ד"ר אלכסנדר רוזנטל שנתישו"תג'10-8יד אבנר 115
0691.1817.02סטטיסטיקה
ד"ר אלכסנדר רוזנטל שנתישו"תג'14-12יד אבנר 115
מכינות (מסגרת 120)
0691.1505.01תרגיל כללי
מר אמיר פורת סמ' א'תרגילא'12-10יד אבנר 120
0691.1557.01מושגי יסוד בלימודי הסביבה
ד"ר שמואל ברנרסמ' א'שו"תד'18-16יד אבנר 120
0691.1111.01תרגיל SPSS
גב' שקד גלבעשנתיתרגילג'12-10יד אבנר כיתת מחשבים
0691.1111.02תרגיל SPSS
גב' שקד גלבעשנתיתרגילג'14-12יד אבנר כיתת מחשבים
שנה ב'
שיעורים מתודולוגיים (מסגרת 120)
0691.2022.01יסודות עיבוד מידע גיאוגרפי
פרופ' אייל בן - דור,
ד"ר יצחק בננסון,
מר ציון שתרוג
סמ' א'שו"תד'12-10יד אבנר 232
0691.2440.01תולדות החשיבה הגיאוגרפית
ד"ר רבקה פבריקנטסמ' א'שו"תג'18-16יד אבנר 120
0691.2558.01יסודות הקרטוגרפיה
מר ציון שתרוגסמ' א'שו"תד'10-8יד אבנר 120
0691.2409.01שיטות מחקר א'
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תד'14-12יד אבנר 232
0691.2400.01שיטות מחקר ב'
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'שו"תג'16-14יד אבנר 232
שיעורי יסוד (מסגרת 120)
0691.2849.01גיאוגרפיה חברתית
ד"ר יצחק אומרסמ' א'שו"תג'16-14יד אבנר 232
0691.2263.01גיאוגרפיה כלכלית
ד"ר יצחק אומרסמ' א'שו"תג'12-10יד אבנר 305
0691.2264.01גיאוגרפיה עירונית
ד"ר מיכאל רומן סמ' א'שו"תד'18-16יד אבנר 115
0691.2398.01ביוגיאוגרפיה
ד"ר ז'אן-מרק דופור-דרורסמ' א'שו"תג'16-14יד אבנר 115
0691.2217.01גיאוגרפיה מדינית
ד"ר אמנון קרטיןסמ' ב'שו"תא'12-10יד אבנר 115
0691.2234.01גיאוגרפיה היסטורית
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תא'16-14יד אבנר 305
0691.2299.01אדם, נוף וסובב באזורים הרריים
ד"ר צבי רוןסמ' ב'שו"תא'14-12יד אבנר 115
0691.2748.01שינויי אקלים
ד"ר הדס סערוניסמ' ב'שו"תג'10-8יד אבנר 232
סמינריונים בסיסיים (מסגרת 122)
0691.2550.01סוגיות בגיאוגרפיה עירונית
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'פרו"סג'12-10יד אבנר 115
0691.2889.01נופים אידיאולוגיים בישראל
פרופ' יצחק שנלסמ' ב'פרו"סב'12-10יד אבנר 115
0691.2101.01גיאוגרפיה תרבותית: תיירות, מורשת וצליינות
גב' אורלי רונן-רותם סמ' ב'פרו"סא'16-14יד אבנר 115
0691.2845.01סוגיות באקלים ובעיות הסובב
ד"ר עודד פוצטרסמ' ב'פרו"סא'14-12יד אבנר 305
שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')(מסגרת 127)
0691.2001.01מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות א'
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תב'16-14יד אבנר 013
0691.2544.01אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ
ד"ר הדס סערוניסמ' א'שו"תג'10-8יד אבנר 232
0691.2670.01מטאורולוגיה סינופטית
ד"ר הדס סערוניסמ' א'שו"תב'10-8יד אבנר 232
0691.2676.01מכשירים ותצפיות במטאורולוגיה
פרופ' אריה ביתן,
מר ירון יעקב
סמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר 232
0691.2918.01מבוא לחישה מרחוק
גב' אלכסנדרה צ'ודנובסקי סמ' א'שו"תב'18-16יד אבנר 013
0691.2123.01מודלים של דינמיקה מרחבית
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תד'16-14יד אבנר 232
0691.2863.01יחסי מיגדר במרחב הישראלי
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"תב'18-16יד אבנר 305
0691.2009.01מערכות קוגניטיביות
פרופ' יובל פורטוגליסמ' ב'שו"סב'16-14יד אבנר חדר מורים
0691.2002.01מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות ב'
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תב'16-14יד אבנר 013
0691.2225.01מבוא לתכנון עיר ואזור
ד"ר נורית אלפסיסמ' ב'שו"תב'14-12יד אבנר 115
0691.2262.01התמצאות במרחב העירוני
מר אמיר פורת סמ' ב'שו"תא'12-10יד אבנר 305
0691.2881.01חישה מרחוק בסביבה עירונית
גב' אלכסנדרה צ'ודנובסקי סמ' ב'שו"תב'18-16יד אבנר 013
0691.2993.01מטאורולוגיה יישומית בעידן של שינויי אקלים
ד"ר ברוך זיוסמ' ב'שו"תב'14-12יד אבנר 232
0691.2805.01קלימטולוגיה יישומית: היבטים סביבתיים ותכנוניים
ד"ר עודד פוצטרסמ' ב'שו"תג'16-14יד אבנר 115
שנה ג'
שיעורי א"י: שיעורים חבליים(מסגרת 132)
0691.3415.01גיאוגרפיה חבלית של אזור אילת
ד"ר צבי רוןסמ' א'שו"תב'12-10יד אבנר 115
0691.3420.01גיאוגרפיה חבלית של מטרופולין ת"א
ד"ר מיכאל רומן סמ' ב'שו"תד'18-16יד אבנר 115
שיעורי א"י: שיעורים נושאיים
0691.3304.01גיאוגרפיה היסטורית של א"י בעת החדשה
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תא'12-10יד אבנר 115
0691.3310.01גבולות ישראל
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תד'12-10יד אבנר 301
0691.3402.01קרקעות ישראל
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'שו"תד'18-16יד אבנר 305
0691.3450.01אקלים א"י
ד"ר הדס סערוניסמ' ב'שו"תב'10-8יד אבנר 232
0691.3552.01תכנון מרחבי בישראל
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"תב'16-14יד אבנר 232
0691.3555.01יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל
פרופ' אייל בן - דורסמ' ב'שו"תד'16-14יד אבנר 115
חבלים נבחרים בעולם
0691.3622.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'16-14יד אבנר 120
0691.3640.01נפאל - רגיון של פיתוח
ד"ר טובי פנסטרסמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר 305
0691.3648.01גיאוגרפיה עירונית-היסטורית של אירופה
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תד'12-10יד אבנר 115
סמינריונים (מסגרת 126)
0691.3511.01גיאוגרפיה היסטורית: העשור הראשון למדינת ישראל
פרופ' גדעון ביגרשנתיסמינרא'14-12יד אבנר 305
0691.3725.01גיאוגרפיה חברתית-עירונית
ד"ר מיכאל רומן שנתיסמינרד'16-14יד אבנר 305
0691.3620.01נושאים נבחרים באקלים
ד"ר הדס סערונישנתיסמינרג'12-10יד אבנר 232
0691.3888.01גיאוגרפיה קוגניטיבית
ד"ר יצחק אומרשנתיסמינרד'14-12יד אבנר 115
מחנה מחקר (מסגרת 132)
0691.3000.01סדנת מחקר (קמפוס)
ד"ר טובי פנסטר,
ד"ר הדס סערוני
שנתיהדרכה אישיתג'18-16יד אבנר 232
תואר שני (מסגרת 620)
0691.4699.01זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
פרופ' יצחק שנלסמ' א'שו"תג'18-16יד אבנר 115
ד'16-14יד אבנר 115
0691.4842.01שיטות מחקר
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תב'18-16יד אבנר 115
0691.4244.01דיני סביבה
גב' דורית טליתמן סמ' א'שו"תב'18-16יד אבנר 232
0691.4334.01גיאוגרפיה רפואית
ד"ר מיכה הופסמ' א'שו"סד'12-10יד אבנר 305
0691.4343.01מבוא לאקולוגיה
ד"ר ז'אן-מרק דופור-דרורסמ' א'שו"תג'12-10יד אבנר 115
0691.4344.01מידע גיאוגרפי ויישומו בתכנון
ד"ר יצחק אומרסמ' א'שו"תד'12-10יד אבנר 115
0691.4383.01שלטון ומרחב בא"י
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"סד'14-12יד אבנר 305
0691.4919.01פוליטיקה של מים
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'18-16יד אבנר 305
0691.4432.01סוגיות נבחרות באיכות הסביבה
ד"ר שמואל ברנרסמ' א'שו"סד'20-18יד אבנר 232
0691.4462.01תפיסות ארכיטקטוניות של מרחב
גב' טליה מרגלית סמ' א'שו"סג'12-10יד אבנר 120
0691.4465.01קבוצות חברתיות בעיר
פרופ' יצחק שנלסמ' א'שו"סג'16-14יד אבנר חדר מורים
0691.4625.01מתודולוגיה של תכנון אקלימי
ד"ר עודד פוצטרסמ' א'שו"תג'16-14יד אבנר 305
0691.4469.01קלימטולוגיה של זיהום אוויר
ד"ר אלכסנדר מנססמ' א'שו"תא'18-16יד אבנר 013
0691.4597.01הקונפליקט היהודי-ערבי ועיצוב המרחב היישובי
ד"ר מיכאל רומן סמ' א'שו"סג'18-16יד אבנר חדר מורים
0691.4464.01מיפוי אנליטי מתקדם
מר ציון שתרוגסמ' א'שו"תד'14-12יד אבנר 301
0691.4493.01הקמת מערכת מידע גיאוגרפי
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4767.01חישה מרחוק א
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'שו"סב'20-18יד אבנר 013
0691.4312.01חישה מרחוק היפרספקטרלית
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'שו"סג'16-14יד אבנר 013
0691.4338.01סמינר מחלקתי
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'סמינרג'14-12יד אבנר 232
0691.4207.01סוגיות בגיאוגרפיה מדינית
פרופ' משה ברוורסמ' ב'שו"סד'12-10יד אבנר חדר מורים
0691.4221.01גיאוגרפיה של אימפריאליזם
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תד'14-12יד אבנר 305
0691.4245.01אכיפה סביבתית
גב' דורית טליתמן סמ' ב'שו"תב'18-16יד אבנר 232
0691.4353.01פלורליזם אתני וטריטוריאליות
ד"ר מיכאל רומן סמ' ב'שו"תג'16-14יד אבנר חדר מורים
0691.4795.01אסתטיקה סביבתית
פרופ' יצחק שנלסמ' ב'שו"סב'16-14יד אבנר 305
0691.4433.01אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי
ד"ר הדס סערוניסמ' ב'שו"סב'12-10יד אבנר 232
0691.4626.01סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
ד"ר עודד פוצטרסמ' ב'שו"תא'16-14יד אבנר 232
0691.4703.01תכנון יוזם ועיצוב המרחב היישובי של ישראל
ד"ר מיכאל רומן סמ' ב'שו"סג'18-16יד אבנר חדר מורים
0691.4708.01הדמייה ממוחשבת של מערכות סביבתיות
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'שו"סד'12-10יד אבנר 232
0691.4489.01תצלומי אוויר בשירות התכנון
מר אהוד לוטם סמ' ב'שו"תג'20-18יד אבנר 013
0691.4992.01תכנון עיר וסביבה בדגש של שונות
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"סב'14-12יד אבנר חדר מורים
0691.4745.01מיגדר ותכנון סביבתי
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"סג'16-14יד אבנר 305
0691.4769.01חישה מרחוק ב'
פרופ' אייל בן - דורסמ' ב'שו"סב'20-18יד אבנר 013
0691.4314.01שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח מרחבי
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תד'16-14יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4772.01קבלת החלטות מרחביות ו-GIS
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תב'14-12יד אבנר 013
0691.4773.01ספקטרוסקופיה של החזרה לניטור סביבת האדם
פרופ' אייל בן - דורסמ' ב'שו"תג'18-16יד אבנר 013
0691.4333.01פרוייקט יישומי
פרופ' יובל פורטוגליסמ' ב'הדרכה אישית
0601.4444.01ערי עולם
שנתיק"מ
0691.4339.01סמינר מחלקתי
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'סמינרג'14-12יד אבנר 232
תואר שלישי
0691.5555.01האדם בסובב העירוני
פרופ' יצחק שנלסמ' א'סמינרד'18-16יד אבנר חדר מורים