ןולא יאעלא 'פורפ


.03-640-9312 :הדובעב ןופלט

03-532-1775 :תיבב ןופלט
052-241-160                      

ilaialon@post.tau.ac.il :ינורטקלא ראוד

תטיסרבינוא ןכו ,תיברע תורפסו הפש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ר"ד:הלכשה
.דרופסקוא

היפוסוליפה רבעמ רקיעב ,םאלסאה לש היגולואיתו היפוסוליפ :םייעוצקמ ןינע ימוחת
אשמה דסומ ,ב"הי לש היפוסוליפ ,תיברע תיפוסוליפ היגולונימרט ,םאלסאל תינוויה
.תיתד הפש ,םאלסאב ןתמהו

,םאלסאב מ"ומה דסומ (2) ,יבאראפ-לא לש יפוסוליפה ןולימה (1) :יושכע רקחמ
.םיהלא רואתל הפש (3)

,םאלסאב מ"ומ ,םייניבה ימי לש היפוסוליפל אובמ :םירחבנ םיסרוק
.םיהלא רואתל הפש ,תיברע תיפוסוליפ היגולונימרט ,תימאלסא היגולואת

:םירחבנ םימוסרפ

:םירפס

(1) Socrates in Mediaeval Arabic Literature (Leiden, 1991).
(2) Socrates Arabus: Life and Teachings (Jerusalem, 1995).
(3) Concepts of the Other in Near Eastern Religions (ed. With I. Gruenwald and I. Singer) (Israel Oriental Studies, vol XIV, 1994).
(4) Religion and Government in the World of Islam, (Ed. With J. Kraemer), (Israel Oriental Studies, vol. X, 1983).
The Use of Human Beings in Research (ed. With S. Spicker, A. De Vries, and H. T. Engelhardt,), (Philosophy and Medicine, vol. 28).
.(1985,ביבא לת) (תיברעמ םוגרת) הערכהה רמאמ ,דשר ןבא (5)
.(1981,ביבא לת ,(ךרוע) רסומה למזא תחת האופרה (6)

:םירמאמ
(7) "Bargaining with God" , Le Museon 110 (1997) 223-247.
(8) "A Language to describe God", " International Journal for Philosophy of Religion 36 (1994), 169-186 (with David Graves).
(9) "Farabi's Funny Flora: al-Nawabit as 'Opposition' " Journal of the Royal Asiatic Society (1989) 222-251.