Marcelo Dascal

:םיבשחמ םע תרושקת
"יניסה רדחה" ןיבל גנירויט ןחבמ ןיב
אובמ

םיגשומה תורדגהב ןויד ,ןבומכ ,תשרודו ,תבכרומ ,ותרתוכב תפקתשמה ,הז רמאמ לש תיזכרמה הלאשה
ץלאיא "?(בשחמו םדאו) םדאו בשחמ ורשקתי ךיא" הלאשב ןודל ידכ ,ךכיפל .םדאו בשחמ ,תרושקת
הלאשה הגצוה ,לשמל ,ךכ "?דחי ודבעי בשחמו םדא ךיא" :תינויח ךא ,תיפיצפס הלאשל םצמטצהל
"How will man and :םינש המכ ינפל Time Magazine -ב ץנב-רלמייד הרבחה המסריפש העדומב
machine work together in the future?”

“This intriguing :תיתרגש אלו ידמל תניינעמ התיה איה :הלאשל הבושת הנתינ רבכ עדומב ,יופצכ
philosophical and functional question has a promising answer: with the spoken word.”
קומינה רכזוה אל .רתוי דוע חיטבמ ,הפשל ךכ-לכ הבר תובישח סחייל שי ,ץנב-רלמייד תעדל ויפל ,םעטה
“Language is the picture and :הטריפ העדומה .םדאה לש ירקיעה תרושקתה ילכ הניה הפשהש ,קוחשה
counterpart of thought.”

םישולשכ ינפל .תורודה לכב םיגוה לש םהיניעמ םלענ אל הבשחמהו הפשב שומישה ןיב קודהה רשקה
הפשב םיעבמ קיפהלו ןיבהל םיבשחמה ולכוי ובש םויב יכ ,ללה-רב עשוהי 'פורפ ,יברו ירומ ןעט םינש
ץנב-רלמייד תרבחש המ ירה ,הנוכנ ותנעט םא ."םייטנגילטניא" ראותב תוכזל ולכוי םה ,יהשלכ תיעבט
םיסינה וללוחתי יתמ תרפסמ אל הרבחה .םיבשחמל היצנגילטניא תיינקה רשאמ תוחפ אל אוה החיטבמ
:הלאה תואלפנהו
And the machines will understand the words and respond. They will weld, or drive screws, or paint, or write – they will even understand different languages. To convert language into information a computer can comprehend, the AEG division of Daimler-Benz is currently researching and developing sophisticated new word-based systems. Man will talk to Machine and Machine will respond – for the benefit of Man.
:המוד השעמל התיה (1650-1596) טרקד הנר יאקיטמתמהו ףוסוליפה לש הנעטה

“[...] it has never yet been observed that any brute animal reached the stage of using real speech, that is to say, of indicating by word or sign something pertaining to pure thought and not to natural impulse."

טרקד .תמיוסמ הלועפל םימאתומה ,הנוכמ לש םיקלח ומכ םה םייחה-ילעב לש םהירביאש ,רבס טרקד
.ידמל םיללכושמ זא רבכ ויהש ,םינועשה לע ססובמ היה ולש הנוכמה גשומ .תוינכמ תונוכמ ריכה
ריכה אל אוהש ,ןבומ .עצבל יונב – הרמוחה – ןהלש ןונגנמהש המ קר עצבל תולגוסמ הלאה תונוכמה
תולועפ עצבת וזש ידכ הרמוחה תא תנכתל תרשפאמה ,הנכותל הרמוח ןיב הדרפה תמייק םהבש ,םיבשחמ
ןתוא תא קר עצבי בשחמהש ,רמואו ותנעט לע ןגמ היה טרקדש ,חינהל ריבס ,םיבשחמ ריכה ול םג .תונוש
םיטפשמל ,לשמל) םייופצ אל םיבצמל ביגהל לגוסמ היהי אל ןכלו ,ןתושעל שארמ תנכותש תולועפה
.("םירזומ"
וא ,חור) mind לש םויקל אלא ,היצנגילטניאל קר אל ןחבמכ ןושלב שומישה לע השעמל ךמתסה טרקד
,םדא-ינבכ הפשב שמתשהל תולוכי ןניאש םושמ mind ןיא (םייח-ילעבל ומכ) תונוכמלש ,איה ותנעט .(שפנ
.תונתשמו תונוש תוביסנ ףוס-ןיא םאותה ןפואב רמולכ
תא ותפוקתב םירחא םיגוה ואר ,dnim-ו הבשחמ םויקל ינוציח ןמיס הפשב שומישב האר טרקדש דועב
שממ אלא (םהיתובשחמ תא םישנאל םיריבעמ) םירשקתמ קר אל םדאה-ינב ותועצמאבש ילככ הפשה
:הבישחה תא סבוה סמות ראית ,לשמל ,ךכ .(תובשחמה תא םירצוי) םיבשוח
[...]reason, in this sense, is nothing but reckoning, that is adding and subtracting of the consequences of general names agreed upon for the reckon by ourselves, and signifying when we demonstrate or approve our reckoning to other men.
[...]By this it appears that reason is not, as sense and memory, born with us; nor gotten by experience only, as prudence is: but attained by industry; first in apt imposing of names; and secondly by getting a
good and orderly method in proceeding from the elements, which are names, to assertions made by connection of one of them to another; and so to syllogisms, which are the connections of one assertion to another, till we come to a knowledge of all the consequences of names appertaining to the subject in hand; and that is it, men call science.
ןתינ Time Magazine -ב העדומה לש תרתוכה תא תתצמתמה ,"הבשחמה תא תפקשמ הפשה" הנעטה תא
:תונוש םיכרדב ןיבהל אופא
וא ,(הבשחמ ןיא הפש אלל) ינויח ,רמולכ ,"ןווכמ"כ ןיבהל ןתינ הבשחמו הפש ןיב "ימינפה סחיה" תא
.(הל יחרכה יאנת איה ןיא ךא ,הבשחמ לש המויקל רתויב בושח רישכמ איה הפשה) "ילטנמורטסניא"כ
תיעדמ הפש לש חותיפ אלל יכ ,ונימאה ,לוגדה יאמיכה ,(1794-1743) הייזאוול ןאוטנא םהב ,רבעב םיגוה
לש התוינויחל ונעטו ,רתוי דוע תכל וקיחרה םירחא םיגוה .תיעדמה הבישחה חתפתהל לכות אל הבוט
רגדייה ןיטרמ וננמז-ןב ףוסוליפה .ךכב םינימאמה שי ונימיב םג .ולוכ םויקל אלא הבשחמל קר אל הפשה
ןיעמ ךותב תשחרתמ (ולוכ םויקה) היווהה ,וירבדל ."היווהה לש התיב"כ הפשה תא ראית )1976-1889(,
.םיבשחמ ישנא לע םג אלא ,םיפוסוליפ לע קר אל העיפשהש ,תניינעמ הנעט יהוז .תינושל תרגסמ
וא) םישומישה תא רוקחל םוקמ שיו ,(רגדייהו סבוה ,טרקד) תושיגה שולש לכל םעטו דוסי שי ,יתעדל
לש הלאה םיגוסה תשולש תא יתיניכ םהבש תומשה ןלהל .םירושימה תשולשב ןושלה לש (םיטקפאה
:םירקחמ

הקיטמגרפוכיספ

םישומישה תא תרקוח
םינמיס תוכרעמ לש םייטרפה

הקיטמגרפוטנוא

לש ימויקה דוסיה תא תרקוח
לש ינושלה דוסיה תאו ןושלה
ישונאה םויקה

הקיטמגרפויצוס

םישומישה תא תרקוח
תוכרעמ לש םייתרבחה
םינמיס.בשחמו םדא ןיב תרושקתב ןד הז רמאמ ןכש ,הפשה לש יתרושקת-יתרבחה שומישל קר סחייתא ,ךשמהב
לש קלח ותוא איה הקיטמגרפ .השגדהל יוארו בושח הז רבד ;"הקיטמגרפ" חנומב ורדגוה םימוחתה תשולש
:ריבחתהו הקיטנמסה תא המילשמ איה .ןושלה לש םישומישב קסועה ,ןושלה תרות

ריבחת

םינמיס לש יוהיזו קוריפ

הכלהכ תויונב םינמיס תורשרש לש חותינו היינב

הקיטנמס

םידדוב םינמיסל תועמשמ תקנעה

םינמיס תורשרשל תועמשמ תקנעה

הקיטמגרפ

,יתועמשמ ןפואב םינמיס תטרשרשב שומיש

הלא תורשרשל רשפ ןתמ לש רשקהבםירקוח לש הבר בל תמושתל וכז הקיטנמסהו ריבחתהש דועבש ,איה הקיטמגרפה לע שגד תמישל הביסה
םינודינ ,הארנש יפכ ,הידעלבו ,לילכ הקיטמגרפה החנזוה ,בשחמל תינושל תלוכי תונקהל םיסנמה
.ןולשיכל וללה תונויסינה
בשחמה יעדמ םוחתב הנורחאל ומשוי ןה .רבעה תלחנ ןניא ליעל ורכזוהש תויפוסוליפה תושיגה שולש
,עודיה תיתוכאלמה היצנגילטניאה רקוח ,דרגוניו לע העיפשה רגדייה לש ותשיג .םייביטינגוקה םיעדמהו
לש ותדמע .םיבשחמ תיינבל םישדח תונורקעל תינכפהמ העצה הילע ססיב רשא ,דרופנטס תטיסרבינואמ
mind-ה תייאר ,ונייה ,םייביטינגוקה םיעדמב םויה תיטננימודה הרופטמל ךפהש המל הארשה השמיש סבוה
וז הפקשהב םיעודיה םיכמותהמ דחא ."םיילטנמ םיגוציי" תועצמאב בושיח תולועפ עצבמה ,בשחמ ןיעמכ
לדומה לע הפירח תרוקיב אוה "יניסה רדחה" לע ןועיטה ,ךשמהב הארנש יפכ .רודופ יר'ג ףוסוליפה אוה
.רמאמה תרתוכב אוה ףא רכזומה ,"גנירויט ןחבמ"ל ךפה "טרקד ןחבמ" וליאו .mind-ה לש הזה

"גנירויט ןחבמ"

,עודי רמאמב .היינשה םלועה-תמחלמב םינמרגה ןפוצ תא חנעיפש ,יטירב יאקיטמתמ היה גנירויט ןלא
ותעצה ;ואל וא לכש שי םיבשחמל םאה עובקל דציכ העצה הלעה ,Mind תעה-בתכב ,1950-ב םסרופש
."יוקיחה קחשמ" לע תססובמו "גנירויט ןחבמ" הנוכמ
אצמנ רקוחה .(השא וא ,רבג תויהל לוכיש) רקוחו השא ,רבג – םישנא השולש םיפתתשמ הזה קחשמב
רקוחה .השאה איה ימו רבגה אוה םירקחנה ינש ןיבמ ימ עובקל ודיקפתו ,םירקחנה ינשמ דרפנ רדחב
וקפסי םה ,םירקחנה תא ריגסי אל רובידה לילצש ידכ .ותועטהל םיאשר הלאו ,תולאש םהל גיצהל רומא
.הספדה וא ,הביתכ תועצמאב ויתולאשל םהיתובושת תא
(בשחמ) הנוכמ םא הרקי המ :הלאשה תגצומ .בשחמב (A) רבגה לש ותפלחה לע ססובמ גנירויט לש ןחבמה
קחשמב ללכ-ךרדב הרוקש יפכ ,םירקחנה יוהיזב העטי רקוחה םאה ?קחשמב 'א רקחנ לש ומוקמ תא חקית
תירוקמה הלאשה תא הפילחמ תאזה הלאשה .םירקחנה ידיקפתב השאו רבג םיפתתשמ קחשמבשכ ,הז
?בושחל (בשחמ) הנוכמה הלוכי םאה :ליעל הגצוהש
ןחבמב "?בושחל הלוכי הנוכמ םאה" תלפרועמה הלאשה תא ףילחהל :גנירויט לש הרטמל בל םישל שי
הליבקמ גנירויט לש הלאשה תבצה ".בושחל הלוכי איה זא ,קחשמב חילצת הנוכמה םא" :ילנויצרפוא
רותפל ותלוכי תא םינחוב יטנגילטניא אוה םיוסמ םדא םאה ,קודבל םוקמב ,םהבש ,.ויק.ייא ינחבמל
.תויעב לש הנותנ הרדס החלצהב
ןחבמב .תוינכט הרואכל תולבגהב אוה לדבהה .טרקד לש הזל ודוסיב ההז גנירויט ידי-לע עצוהש ןחבמה
םינפ ,רישי עגמ אללו ,תספדמ לש הכוויתב תישענ תרושקתה ;םימיוסמ םיגוסל תולבגומ תולאשה גנירויט
יבגל תוקפס הלעמה ",רשקה תלוטנ תרושקת" לש דואמ תיתוכאלמ היצאוטיס ןבומכ יהוז .םינפ לא
.ןחבמה ןמ דומלל ןתינש תונקסמה
תלגוסמה ,תויצקנופ שולשמ תבכרומה ,("גנירויט תנוכמ") "תילסרבינוא הנוכמ"כ "בשחמ" רידגה גנירויט
'א בצממ רבעמ ,םינמיס תקתעה ,םינמיס תקיחמ) רתויב תוטושפ תולועפ תועצמאב םתירוגלא לכ עצבל
וא ,בושיח תנוכמ לכ דימעהל ןתינש ,החכוהה התיה גנירויט לש הבושחה תיטמתמה ותמורת .('ב בצמל
.הזה גוסה ןמ הטושפ "גנירויט תנוכמ" לע ,תבכרומ הנכות
,חיש-וד קחשמב רקוחה םע להנל לגוסמ היה בשחמ וליא ,ליעל וניוצש תוינכטה תולבגמה ףא לע
,טרקדל דוגינב .םישרמ גשיהל קפס אלל הכוז היה זא יכ ,םדא דמוע ולומש קיסמ רקוחה היה ויתובקעבש
םע ,דיתעב יכ ,ןימאה םג אוה .ןחבמב חילצהל לוכי ,"גנירויט תנוכמ" וא ,בשחמ תינורקעש ,גנירויט ןימאה
:השעמל הכלה ןחבמב וחילצי םה ,םיילטיגידה םיבשחמה תוחתפתה

I believe that in about fifty years’ time it will be possible to program computers, with a storage capacity
of about 109 to make them play the imitation game so well that an average interrogator will not have more
than 70 per cent chance of making the right identification after five minutes of questioning.


ןקיטילנאוכיספ הקחמה Eliza, תנכות איה העודי המגוד .גנירויט ןחבמב וחילצה רבכ השעמלש תונכות שי
תא יל ראת" :הנוכמה הביגמ ",אבא לע יתמלח לומתא" ןוגכ ,לפוטמה לש תואטבתה לע .לפוטמ ןייארמה
ןקיטילנאוכיספ לומ םהש םיענכושמ םילפוטמה קר אל ".ךיבא םע ךיסחי לע דוע יל רפס" :וא ",םולחה
אלו ,םיהובג םינויצ Eliza-ל ונתנ םיגולאידה תא וארקש ,םייעוצקמ םינקיטילנאוכיספ ףא אלא ,ךמותו ןובנ
תוארל השקש ,ידמל םיטושפ םיעצמא ידי-לע תאז הגישה הנכותה ,הנהו .םדא הז ןיאש ,םתעד לע הלע
ידי-לע תוקפומ ליעל ורכזוהש תובוגתה ,לשמל ."היצנגילטניא" לש ןכש לכ אל ,"הפש תנבה" לש ץמש םהב
תובושת יסופדב וצובישו ,הנותנ המישר ךותמ ("סנוא" ,"אמא" ,"אבא" ,"םולח" ומכ) "תובושח" םילמ יוהיז
.("---לע יל רפס" ,ןוגכ) שארמ םינכומ"יניסה רדחה" ןחבמ

אוה .mind-ה לש יבושיחה לדומה לכ דגנו גנירויט ןחבמ דגנ ץצוח אצי ,ינקירמאה ףוסוליפה ,לריס ןו'ג
."יניסה רדחה" ןועיט םשב תיעוצקמה תורפסב עודיה ,"יתבשחמ יוסינ" תרזעב ותפקתה תא קמינ
הפשה תנבה תא תומדל בשחמל תרשפאמה ,הנכות תבתוכה םיתנכתמ תצובק ןיימדל ארוקל עיצמ לריס
ךרוצל .המיאתמ הבושת קפסיו ולש םינותנה רגאמ םע התוא תמעי אוה הלאש ול גצות םאש ךכ תיניסה
ןיימדל עיצמ אוה ,תעכ .הפשה רבוד ןיס דילי ידי-לע ונענ וליאכ תובוט בשחמה קפסמש תובושתה הז ןויד
,תיניסב תחא הלמ עדוי וניא אוהו יניסה בתכה לש םינמיסב םיאלמ םילס המכ ובו רוגס רדחב בשויה םדא
תא םירשפאמ הלאה םיללכה .הלאה םינמיסב שמתשהל לוכי אוה ותועצמאבש ,םיללכ רפס וידיב לבא
בצהו אא ןמיסב רחב :ךכ תחסונמ תויהל היושע הארוהה .יטנמסה רשקהב אלו ריבחתה יפ-לע שומישה
תלביק םתיאו םישדח בתכ ינמיס המכ וסנכוה אצמנ התא ובש רדחל יכ ,ךמצעל ראת .ממ ןמיס ןימיל ותוא
"תולאש" םה רדחל תלביקש םינמיסה יכ ,ךמצעל ראת .םירחא םינמיס רדחל ץוחמ לא חולשל הכרדה
,ןחבמב תילנויצרפוא החלצהש ,איה רבחמה תנקסמ .תולאשל "תובושת" םה רדחהמ תאצוהש םינמיסהו
ירבדל .רחא יתבשחמ ךילהת לכ לע וא ,היצנגילטניא לע ,הנבה לע רבד תדמלמ הניא ,גנירויט ןחבמ ומכ
.תיניסה הפשה לע והשמ דמלל ידכ ,תוארוה יפ-לע ,םירחאה לש םתאצוהבו םינמיסה תלבקב ןיא ,לריס

...by virtue of implementing a formal computer program from the point of view of an outside observer, you behave exactly as if you understood Chinese, but all the same you don’t understand a word of Chinese. Understanding a language, or indeed, having mental states at all, involves more than just having a bunch of formal symbols. It involves having an interpretation, or a meaning attached to those symbols.

םניא "הנבה"ו "ןכות" .הקיטנמס ןיבל םינמיס לש תיריבחת היצלופינמ ןיב לדבהה תא אופא שיגדמ לריס
תודוא" ןוגכ ,םיגשומל םירושק םה .םינמיסה לש "תוינוציח" וא "תוינרוצ" תונוכת לע הדמעהל םינתינ
וניאש רוצי .ותארוה תא ןמיסל סחיימש ,רבודב םייולתה (intentionality), תונווכתהו (aboutness) "והשמ
ולש תלוכיה םא םג ,רבד יצחו רבד "ןיבמ" וניא ,"לגלגמ" אוה םתואש םינמיסה םינמסמ המ תעדל לגוסמ
לש לדומ וב תוארל רשפא-יא ,תורוצ לש רוטלופינמ אלא וניא בשחמהש ןוויכמ .תמלשומ "םינמיס לגלגל"
.תרחא תילטנמ הנוכת לכ וא ,"הנבה" ול סחייל רשפא-יא המכו המכ תחא לעו ,mind-ה
לדומב םיניינועמה – ונתוא דירטהל ךירצ ,ןוכנ אוה םא םג ,לריס לש הזה ןועיטה םאה :הלאשה תררועתמ
בשחמה םאה ,ונל תפכא םאה ?ונלש mind-ה לש לדומכ םיבשחמב שומישב אלו ,םיבשחמ םע תרושקת לש
בושחש המ ירה ?(לשמל ,"ונירבד ןכותל עדומ תויהל" לש ןבומב) ול םירמוא ונחנאש המ "תמאב ןיבמ"
,וניתודוקפ תנווכל םאתהב לעפיש ,עצביש םינינועמ ונאש המ עצבי בשחמהש ,אוה בשחמה םע תרושקתב
םינמיס םיזיזמה ,םימטמוטמ םיטובור םיאצמנ דוגרפה ירוחאמ םא תובישח ןיא .וניתורימאו וניתולאש
האצותהש דבלבו ,םוקמל םוקממ תותוא םיריבעמה םיילמשח םימרז וא ,תועמשמ םהל סחייל ילב םייניס
.אלמתת בשחמהמ ונתשירדש ,רמולכ ,"הנוכנ" היהת
חילצתו ,וניתורימאל יוארכ ביגהל חילצת "תיריבחת"הו הטושפה "גנירויט תנוכמ" םאש ,אופא הארנ
השעת איה ,"היצנגילטניא" וא ,"הבשחמ" הל סחייל לכונ אל יזיפטמ ןבומ והשזיאב םא םג ,גנירויט ןחבמב
אל גשיה היהי הזו ,הנוכמה םע דחי דובעל ונל תרשפאמה המרב תרושקת :חתפל תפאוש ץנב-רלמיידש המ
.לטובמ


הנוכמ תועצמאב םוגרתה

המ ררבלו בושל שי תאזה היגוסב ןודל ידכ ?הפשל הפשמ הנוכמ תועצמאב םוגרתל םיבורק ונחנא םאה
קר תוסחייתהב יד ןיא ןכלו ,”ןכות" ןיא ודבל ריבחתב יכ ,שיגדמה לריס לש ותנעט הנוכנ .תרושקתב ךורכ
וקלחל אוה ירבע קוספל סחיב תושעל םיעדוי ונאש המ לכ םא .תרושקת חיטבהל ידכ הפש לש ריבחתל
."רדחב רק" :רמאיש ימ םע רשקתל ןתינש ,רמול השק ,תמיוסמ תיקודקד הירוגטקל הלמ לכ סחיילו םילמל
יכ ,םיניבמ ונאש חיננ ?הקיטנמסה תא – לריס ירבדכ – הזל םיפיסומ רשאכ הרוק המ :הלאשה הלוע ןאכ
לש יפיצפס גוס אוה "רדח"ו ,םוקמל הרוטרפמטה תא רשוק "-ב" ,הכומנ הרוטרפמט לע הרומ "רק" הלמה
וא ,תוריק תועצמאב רוגס X, הנבמל תסחוימה הרוטרפמטה" :ומכ והשמ היהי טפשמה לש םוגרתה ;םוקמ
ותנבה תא חיטבמ וניא הזה יטנמסה "םוגרת"ה םלוא ".הכומנ איה ,םידחא םיחתפל טרפ ,תורחא תוציחמ
הניא הקיטנמסה םג .ותעימש תובקעב תושעל המ עדי ותוא עמושהש ,יביטרפואה ןבומב טפשמה לש
יאדוול בורק ,הזה רסחה תא םיאלממ םא םג .םישפחמ ונחנאש "תיביטרפואה הנבהה" תא אופא תקפסמ
םירקמבש ,חינהל ריבס .רדחב הרוטרפמטה לע עדימ רוסמל קרו ךא ןווכתמ אל הזכ טפשמ עיבמש ימש
,עיבהל אלא ,היצמרופניא רוסמל וא ,הדבוע עובקל אקווד הניא "רדחב רק" טפשמב רבודה תנווכ םיבר
.ןולחה תא רוגסל השקב ,לשמל
תקפסמ הקיטנמסה .םיעמוש ונחנאש םיעבמל ירשקה רשפ ןתמל םילכה תא תקפסמ הקיטמגרפה קר
תקסוע הקיטמגרפה .םייטנמס םיללכ תרוצב ,ונישארבש םינולימה יפדמב תונסחואמה ,תואופק תויועמשמ
.וישכעו ןאכ שומיש וב השענ רשאכ אלא ,ףדמה לע אצמנ אוהשכ אל טפשמל סחייל שיש תועמשמב
."ףדמה" תועמשממ הנוש תויהל דימת הלוכי תאזה תיוושכעה תועמשמה
ןיאש ,עודי םויה .םיגירח םה תיטנמסה םתועמשממ הנוש תיטמגרפה םתועמשמש םיעבמ יכ ,ורבס רבעב
םיגהונ ונא .רוציק ימעטמ קר אלו ,שרופמב רמול רשאמ רתוי זומרל םיגהונ הליגר תרושקתב .ךכ הז
םינכת תעבה לש תורוצ תחאו ףלאבו ,הפיקע תועמשמ ילעב םיעבמב ,הינוריאב ,הרופטמב שמתשהל
תויצ ךותמ תעבונ תאזה הנבהה ;הז תא הז הפי םיניבמ ונחנאש ,אוה אלפה .הצחמל-םייומס וא םייומס
בורל ןוכנ יטמגרפ רשפ תתל םילגוסמ ונא ךכ קר .ירשקה עדימ לע תוכמתסהו םייטמגרפ תונורקע תכרעמל
.תרושקתה תכאלמב לשכיהל אלו ,םיעבמה
הקיטנמסב וא ,ריבחתב עדי רדעה אל איה ,תויעבט תופשב טלק תודבעמה ,תונכותה לש תירקיעה היעבה
.ןתלועפ תא תוחנהל םייטמגרפ םילכ לש טלחומ טעמכ רדעה אלא ,(תושעל הברה ןיידע שי ןאכ םג יכ םא)
םינחובשכ .םיעובק םיטמרופל ונתוא תוליבגמ תומייקה תונכותהש ,ךכב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אב רבדה
.הקיטמגרפ אלל ,הקיטנמס רבדנש םיצור םיתנכתמה יכ ,םילגמ תובר תונכות לש "dialogue box”-ה תא
םיללכ ושכרש ,שולש-םייתנש ינב םידלי םע "תוחיש"ל תולושמ הלאה תונוכמה םע ונלש "תוחישה"
הלקת תרצוי – םישבושמ םיקוספ וליפאו ,הינוריא ,רומוה ,הרופטמ – םהמ הייטס לכו ,םידחא םייטנמס
?טרקד-גנירויט ןחבמב תאזה העוערה תרושקתה תדמוע דציכ .תיתרושקת
הנבהה יישק תא םיגדמ ,"ינכמ םוגרת"ל תונכות חותיפב בר ףסכ ועיקשה הבש ,הפוקתב ץופנ היהש רופיס
םירקוח .ידמל תיחטש הקיטמגרפמ וא ,הקיטמגרפ רדעהמ םיעבונה ,וללה תוינרמויה תונכותה לש
,ךפיהלו תילגנאל תיסורמ יטמוטוא םוגרתל הנכות חותיפב בר ץמאמ ועיקשהש ,תמסרופמ הטיסרבינואמ
אל םהמ שיא ,םלוא .םיפסונ םיביצקת לבקל ידכ ,ןוטגנישווב לשממ ידיקפל תואצותה תא םיגדהל ושקיב
םגרתתש ,םוגרתה תנוכמל ילגנא טפשמ ןיזהל ןויערה תא םירקוחה דחא הלעה ,המגדהה תעב .תיסור עדי
“The spirit is :טפשמה תא תיסורל המגרית הנוכמה ,הנהו .תילגנאל בוש ותוא םגרתת זאו ,תיסורל ותוא
“The vodka is fine but :טפשמה היה תילגנאל רזוחה םוגרתב לבקתהש המו willing but the flesh is weak”,
the meat is rotten”.
םייטנמסה םיעצמאה םה םיבר ?הזה םוגרתה רצונ דציכ :הלאשה הלוע הזה םוגרתה ררועמש ךויחל רבעמ
.ינשה טפשמה תא "עיבמ"כ ירוקמה טפשמה לש "הנבה"ה תא ריבסהל םייושעה ,םייטמגרפהו
יוטיבה ,(תורחאו תוירשקה תוביסמ) לוהוכלאל “spirit” תרשוקה (תיטנמסה) תועמשמה הרחבנשמ
הזה יוטיבל שי .רחא רשפ לבקל בייח ,"תילטנמ תוליעפ" לש יטנמסה הדשל ללכ-ךרדב רושקה ,“willing”
קר לצנל ידכ ,ולש היצטונדהמ תומלעתה ךות םיוסמ יוטיבב שמתשהל ןתינ םימעפל ."תיבויח" היצטונוק
תגהונ ךכ .(וז ךרדב ונלש יטילופה ףונב בור-יפ-לע םילצונמ "לאמש"ו "ןימי" םייוטיבה) היצטונוקה תא
תוביס בוש .“willing” לש תועמשמה םע “spirit” לש תועמשמה תריחב תא תבשיימ איה ךכבו ,הנוכמה
,"ילוהוכלא הקשמ" הריחבה תא תוחנמ (לשמל ,םילוח-תיב םע אלו ,הדעסמ םע היצאיצוסא) תוירשקה
."תיסור" הלמל רושקה יתוברתה רשקההמ ןבומכ תעבונ "הקדוו" ,האצותה וליאו
,"בחרומ יטנמס רשפ" ןתמב רוזעל רומאה – "ירשקה עדי" הנוכמל קפסל םיגהונ ןתועצמאבש םיכרדה תחא
"שיחרת" לש גשומה תרזעב תישענ – תועמשמ-בר ןורתפ ,רתיה ןיב ,רשפאמה ,היצזיטמגרפ ןיעמ
.ליעל ראותש ךילהתב ליעפ היה הדעסמה שיחרת יכ ,הארנ .(טפירקס)
םיטירפתה .תויתרושקתה וניתויפיצ תא םיחנמה ,הלאכ םיבר םישיחרתב םידיוצמ ונחנאש ,חינהל ריבס
ימצע בוציע לש תורשפאה תמייקשכ םג .שארמ םינכומ םישיחרת םה הריחבל הדימעמ הנכותהש םינושה
תובשחנ הכותב תומייקה תויצפואה קרש ,שארמ תובתכומ תולועפ לש תרשרשב ןיידע רבודמ שיחרת לש
ףוכת ןפואב שיחרתל שיחרתמ רובעל תלוכיה אוה לוכל לעמ םדאה תא ןייפאמש המ ,םלוא .תוימיטיגל
םג יהוז .םדאל תידוחיי איה יכ שיגדה טרקדש ,ןושלב שומישה לש הנוכתה יהוז .תוביסנל םאתהבו
ךיישכ רבד תייאר לש תורשפא תרצונ רשאכ רצונ רומוה .רומוהה תא לוכל לעמ תנייפאמה הנוכתה
,רמולכ .יופצ-אל ינשהו יופצ דחאה ,םידגונמו םינוש םירשפ תוקפסמה ,תונוש תורגסמ יתשל תינמז-וב
זאו ,בשחמה לע החידב לש תרגסמל (בשחמה לש םוגרתל תוריבס קינעמה) רופיסה לכ תא םיסינכמ ונחנא
?רומוה שי בשחמל םאה ?ומצע לע קוחצל לגוסמ בשחמה םאה :תולאשה ןאכ תוררועתמ .םיקחוצ ונחנא
?ונילע קוחצל לגוסמ אוה םאה :וזמ הרתיו
הנוכמ קרש ,השירדה ,ונייה ,גנירויט ןחבמ לע – יולימל השק – השירד ףיסוהל ודעונ אל וללה תואמגודה
שומישה בור-יפ-לעש ,הדבועה תא םיגדהל קר תואב ןה .תיטנגילטניאל בשחית תוחידב ןיבהל תלגוסמה
רוחבל םילגוסמ ונחנאשו ,ליבקמב תולעופה ,תוברל אלא ,תחא תיטנמס תרגסמל ףופכ וניא ןושלב
,עקר ,טבמ ,ןוט) םיירשקה םינמיס יפלא יפל ,תונתשמה תוביסנל המיאתמה ,תיביטטרפרטניאה תרגסמב
תבכרומה ,ונלש המיהדמה תיטמגרפה תלוכיה יהוז .הפשה תועצמאב אלש םיניחבמ ונחנא םהבש ,(המודכו
.ולש יניסה רדחב םיבבותסמה םירורהסה ןמ לריס שרדש תיטנמסה תלוכיהמ ךורע ןיאל

םוכיס

יוכיס לכ ןיא יכו גנירויט ןחבמ תא רבד לש ופוסב חצינ יניסה רדחה יכ ,הז רמאממ ןיבהל ןתינ םאה
,תולאש ?ץלואמ אלה ,יעבטה ונרוביד תא "הניבמה" הנוכמ קפסל התחטבה תא אלמת ץנב-רלמייד תרבחש
הנבהל ברקתהל ןתינ המכ דע :איה תיתימאה הלאשה .ןוידה תא תומדקמ ןניא אל/ןכ ןה ןהילע תובושתהש
.תוער תושדחו תובוט תושדח שי ןאכו .הנוכמו םדא ןיב ,רשפאה לככ תיעבטו ,הליעומ ,הריבס
םיללכ יפ-לע תגשומ איה .תיתורירש וא ,תיארקא הניא תיטמגרפה היצטרפרטניאהש ,ןה תובוטה תושדחה
:תויטנוולרה ןורקע ,לשמל .תודבכמ תונוש םירבוד תוליהקש ,םיילנויצרו םייתרושקת תונורקע – םימיוסמ
שי ,לילעב יטנוולר וניא רמאנש המ םא .םיאצמנ הבש תיתרושקתה היצאוטיסל יטנוולר ןפואב רבדל שי
.יטנוולרל עבמה תא ךפוהה ,ףיקע רשפ שפחל םוקמ
.םייטסיריוה אלא ,םיימתירוגלא םניא םהש ,אוה וללה םיללכה תא ןייפאמש המ יכ ,ןה תוערה תושדחה
תוחפו ,םיימתירוגלא םיללכ תלעפהב דואמ תובוט םויכ ונל תורכומה תונוכמהו ,"ךרע"ב םיקסוע םה
.םייטסיריוה םיללכ לש םושייב תובוט
יוקיחל אקווד םימיאתמכ םיארנ םינוריונ תותשר ייומד םייבושיחה םילדומהש ,ןה תופסונ תובוט תושדח
הרסחה תיטמגרפה תלוכיה תא תונוכמל קפסל םיבוט םידמעומ םה ןכ לעו ,םייטסיריוה םיללכ תכרעמ לש
."םייסלק"ה םייבושיחה םילדומב
ןתפש תא רבדל ונצלאל ילב ונתוא ןיבהל תונוכמה לש ןתלוכי תא דואמ רפשל יוכיס שי יכ ,הארנ
הנבה גשות יכ ,ויובינ תאז לכבו ,ורמאמ תא גנירויט םסריפ זאמ םינש םישימחכ ורבע .תלדלודמה
רתוי החונו הבוט תרושקתל הווקת שי תאז לכב .תומשגתהמ דואמ קוחר ןיידע ,םירקמהמ 70%-ב תחלצומ
קר אל אוה ותועצמאבש ,םוידמ – הפשה – םדאה חתיפש ליעיהו יעבטה םוידמב ,בשחמהו םדאה ןיב
.וכותב יח םג אלא בשוחו רשקתמ