Marcelo Dascal


סנכל החיתפ ירבד
? ןאל לארשיב תינושל תוינידמ
ךוניחה תכרעמב ןתארוהו הרבחב תופש ישומיש

1997 לירפאב 16

תכשוממה תוליעפה לע ךרבמ ינאו הז סנכ חותפל דבכתמ ינא
ביבא-לת תטיסרבינואו ןליא-רב תטיסרבינוא לש תפתושמהו
רשאכ 20-ה האמה ףוסב .תינושל תוינידמ לש בושחה אשונב
,תוברתה לש םייזכרמה תודוסיה דחא הניה ןושלהש עודי
הבישחה לש םגו ,םיינידמה םייחה ,םייתרבחה םייחה
תערכמה תובישחה ןמ םלעתהל תעדה לע הלעי אל ,תוישיאהו
.םיקימעמ עדיו םילוקישה לע תססובמה תינושל תוינידמ לש

לע יתרביד ,החיתפה דמעמב יתפתתשה וב םגש ,םדוקה סנכב
הרוכעה הריוואב אקווד םיזילרולפהו גולאידה תובישח
רמול בושח דחוימב זא היה .ל"ז ןיבר קחצי חצרל הליבוהש
ףאל ןיאש שיגדהל תנמ לע ןליא-רב תטיסרבינואב יתרמאש המ
.גולאידה לגעממ ונממ הנושהו רחאה תא איצוהל תוכז דחא
,ןתינה לככ הז לגעמ תבחרהב תושיחנב דימתהל ונילע המוש
תולובגל רבעמ םג אלא םייגולואידיא תולובגל רבעמ קר אלו
.םיינושל


יפיצפס רתוי ןפואב רשקתמה אשונ לע רבדל הצור ינא םויה
- כ םכל עודיכ .הדחכה תנכסב תופש לע ,סנכה תינכותל
רפסמ ידי לע ןבור יכ םא ,םלועב םויה תורבודמ תופש 6000
תובשחנ הלאה תופשה ךותמ 2000 - כ .םירבוד לש ירעזמ
םינשה רשע ךותש חינהל ריבס ,רמולכ .הדחכה תנכסב תופשכ
לע לכתסהל רשפא .ןהלש םירבוד וראשיי אל רבכ תואבה
ךרבל ףאו הלבקל שיש תירוטסיה תוחתפתהכ תאזה הדבועה
,בוט רתוי תוחפש המכ ?תופש הברה ךכ לכ ךירצ ימ .הילע
יישקו תונבה יא ןותנ תוחפ זא היהי םלועה .לק רתוי
?ידימ רתוי הז תופש 6000 תמאב ילוא .תרושקת


ידמ תבכרומ איה "?תוצוחנ תופש המכ" הלאשהש איה תמאה
-ב ליחתהל הכירצ הבושתה .תינטשפ הבושת לבקל ידכ
.םינווכתמ ימ לש םיכרצלו םיכרצ וזיאל יולת ."יולת"
-ןיבה תרושקתה לועיי לש םיטשפומה םיכרצה תניחבמ ילוא
הנטקה תובשחוממ תרושקת תוכרעמ ןונכת וא תימואל
םאה ךא .תינויח איה םייקה תופשה רפסמ לש תיתועמשמ
תפש תא םג לסחל שיש תופשה ןיב לולכל םיכסמ היה והשימ
ויתופיאשו ,ויתובשחמ ,ויתושגר הב הפש התוא ,ולש םאה
,הביבסה לש ותנבה תא הביצהש הפש התוא ,ועבוה םינושארה
.קפוסמ ינא ?ולש תיתוברתה תרוסמה תא תאשונה הפש התוא
ןובשחב תחקל שיש רורב ,םינווגמו םיבר םידיקפת תופשל םא
יוביר יפלכ תינושל תוינידמ תעיבקב הלא "םיכרצ" םג
הדחכהה תנכס לומ תושעל המ הלאשה יפלכ דחוימבו ,תופשה
.םלועב תובר הכ תופש לעמ תפחרמה


? הדחכה תנכסב הפש איה המ ,לבא

ןורמקב תרבודמה וטנב הפש ,ידנווט םאה
ןב אוה םהיניבמ ריעצהש - שיא 35 י"ע
?הדחכה תנכסב הפש איה - 45


סלווב תרבודמה תיטלק הפש,תישלו םאה
איה ,תוטועפ ללוכ שיא ןוילימ יצח י"ע
?הדחכה תנכסב הפש


תרבודמה ,תינאו'צק הפש ,האו'צק םאה
םרפסמש - שיא ןוילמכ י"ע םידנאה ירהב
תנכסב תאצמנה הפש איה - תוריהמב תחופ
?הדחכה


רידגהל אל יכ םא - ןייפאל םירשפאמה םינוירטירק רפסמ ירה
."הדחכה תנכסב הפש" - תקיודמ הרוצב
םירבודה ליגו רפסמ -
רפס יתבב שומיש -
לשממה תדמע -
הרבחב תטלשה הצובקה תדמע -
ימשר אלו ימשר דמעמ -
םירחא תרושקת יעצמאו ,םינותע ,םירודיש לש םמויק -
רקחמו דועית -
הנושארו הינש הפשכ הארוה -
הביתכ תטיש םויק -
תופש רובע הדחכהה תנכס תא םירידגמ ל"נה םינוירטירקה
,תישאר .תופסונ תוצובק יתש ךכל ףיסומ יתייה .תויח
םג תורחא טועימ תוצובק וא םירגהמ ידי לע תורבודמ תופש
טועימה תוצובק .םירחא תומוקמב תורבודמ ולא תופש רשאכ
,תיתרבחה ןתביבסל תולגתסהה לש ץחלה תחת תואצמנה ,וללה
ןתשרומ תא ךכבו ןתפש תא דבאל תולולע ,םייח םה הב הרבח
,תירקחמ תרוסמ י"ע תורמשנה תותמ תופש תינש .תיתוברתה
תוליעפה םא תינש ןה ףא דחכיהל תולולע תיתורפס וא תיתד
תוביסמ ןיב ביצקת רסוח תאפמ ןיב קספות ןתוא תרמשמה
.תורחא


לש היעבל תעדומ תויהל תבייח המשל היואר תינושל תוינידמ
תומלוה תובושת אוצמל תבייחו הדחכה תנכסבש תופשה יגוס לכ
דעצב קר ןאכ דקמתא ?תאז גישהל דציכ .ולא תויעבל
השיגב יבויח יונישל ליבוהל יתעדל יושעה ,יגשומה ,ןושארה
.תופשה תדחכה תנכסל


תינושלה תוינידמה יעבוק תעדותל איבהל תנמ לעש רובס ינא
תילילשה תימדתה תא תונשל ךרוצ שי אשונה לש ותובישח תא
תורוקמהש ןוויכמ .הירוטסיהה ךלהמב תופשה יובירב הקבדש
ונילע תלטומ ,וז תימדתל הבר הדימב םייארחא םיידוהיה
יארקמה רופיסל ןבומכ ןווכתמ ינא .התונשל תדחוימ הבוח
:יט דע א"י תישארבב עיפומה ,לבב לדגמ לש


םהל יהתו הפרשל הפרשנו םינבל הנבלנ הבה והער לא שיא ורמאיו 3
.רמחל םהל היה רמחהו ןבאל הנבלה

ןפ םש ונל השענו םימשב ושארו לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ורמאיו 4
.ץרה לכ ינפ לע ץפונ

רודחל לבב ינב לש תאזה הרהויה םע רשואמ היה אל ןבומכ םיקולא
?םיימשב ושארש לדגמ תונבל תוסנל וזעה דציכ .(םיימשל) ומוחתל
טילחה אוה ?םלועה לכ תא סלכאל יקולאה ןונכתל דגנתהל וזעה דציכ
:םש שחרתהש לע בורקמ לכתסהל


.םדאה ינב ונב רשא לדגמה תאו ריעה תא תארל הוהי דריו 5

אל התעו תושעל םלחה הזו םלכל תחא הפשו דחא םע ןה הוהי רמאיו 6
.תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצבי

שדקמ דמע ושארבש לבבבש לודגה טארוגיזה תא הארנכ היה האר אוהש המ
תא שינעהל טילחה אוהו דואמ דע ותוא זיגרה הזש רורב .קודרמ
:םילבבה


.והער תפש שיא ועמשי אל רשא םתפש םש הלבנו הדרנ הבה 7

.ריעה תונבל ולדחיו ץראה לכ ינפ לע םשמ םתא הוהי ץפיו 8

ידי לע גוס ותואמ רחא ןויסינ לכ עונמל הסינ ארובה ,יכ ןכ םא הארנ
איה ףא תבברתשמ ןאכ תיממעה היגולומיטאה .םיאנבה ןיב לובלב תריצי
:
ללב לועפל לבב הלימה תא רשוקה רופיסב

הוהי םציפה םשמו ץראה לכ תפש הוהי ללב םש יכ לבב המש ארק ןכ לע 9
.ץראה לכ ינפ לע

הזו .םתלוזל ןבומ יתלבל םרוביד תכיפה י"ע רצונ לובלבה
ןבומכ היה רשפא .תופש יוביר לש םיחנומב תיתרוסמ שרפתמ
,"טקלאיד" רבדל לחה דחא לכש ,לשמל .תרחא תאז שרפל
התואל םיכייש םתויה תורמלש ,דחוימ "גנאלס" וא "ןוגר'ז"
תמייוסמ הצובק הלא םיאנתב .תידדה הנבה ורשפיא אל "הפש"
התפש לש תוויע "םירחאה" לש רובידב תוארל הלוכי
לע הרואכל תססובמה ,הנקסמל תולקב עיגהל ןאכמו ,"הנוכנ"ה
םיקסיה ."םירחאה" לע םילוע "ונחנא"ש ,וז תינושל הדבוע
- ל תושונאה תא קלחמ ,לשמל סוטודורה .םירידנ םניא הלאכ
םניאש ימ םה םינורחאה הלא .םיירברבו םינווי ,תוצובק 2
ןאכמ) םירזומ םירחא םילילצ םישקשקמ אלא ,תינווי םירבדמ
םג ךכ ."הפש" יוניכל םייואר םניאש ,("יורברב" יוטיבה
"הקולופופ" םהל וארקו םידוונה הקמי'צי'צב ולזלז םיקטזאה
.םהל תנבומ יתלב "הפש" ורביד םהש םושמ


יארקמה רופיסב שפתנ תופשה יוביר ,שוריפה היהי רשא היהי
הנבה ענומ אוהש םושמ ילילש אוה יובירה .השנעה לש טקאכ
תועד יקוליח ,המכסה-יא םהיניב רצוי ךכבו םדא ינב ןיב
.דוריפל חוטב ןוכתמכ שפתנ תופשה יוביר ,זאמ .תובירמו
לש תירבה תוצרא לש םידסיימה תובאמ דחא ,ןייפ סמות
:תוריהבב ארקמ לש תאזה תיתרוסמה תונשרפה תא אטיב הקירמא
If there is a country in the
world where concord, according
to common calculation would be
least expected, it is America.
Made up, as it is, of people
... speaking different
languages.
דגנכ תודחאה תא ללהמה ,עבטמ ותוא לש רחאה ןפה וליאו
יוטיב ודיל אב ,ןוויגה דגנכ ךותיהה רוכ תא ,יובירה
טקונה ,ותמוא תודחאל דרחה ,רחא יאקירמא הגוה לש הקעזב
תופשב שומישה לש (תירוביצ הכימתב) תוטשפתהה דגנ הדמע
:תילגנאה תלוז - תובר


The national ideal had once been
e pluribus unum. Are we now to
belittle unum and glorify pluribus?
Will the center hold? Or will the
MELTING POT yield to the TOWER OF
BABEL? (Arthur M. Schlesinger).


טסקטה תא אורקל ,וז תשרשומ תילילש תונשרפ לומ רשפא
.תופשה יובירל היצמיטיגל קינעמכ אקווד ,תרחא םג יכ"נתה
לע ורזפתי םדאה ינבש תיהולא תינכותהמ קלח היה אל אמש
הביסה םהיניב תיפרגואיגה הדרפהה ןיאהו ?ץראה לכ ינפ
תופשה יוביר ,תרחא וא ךכ ?תופשה יובירל תירקיעה תיעבטה
הינפצ איבנה .יורש םלועה וב ,ןותנה יתדבועה בצמה אוה
םויב קר הננתשי תופש יוביר לש בצמהש ורמואב ,תאז רשאמ
:תמלשומו תחא הפש לש ילידיאב בצמל רוזחנ רשאכ ןידה


הפש םימע לא ךופהא זא יכ
הוהי םשב םלוכ אורקל הרורב
9 .ג הינפצ .דחא םכש ודבעל


.םלועב רתוי בוט ינושל בצמל םיעוגעג םנמא אטבמ הז קוספ
,לבב לדגמ יעוריא םרטב ררשש הז אקווד וניא הז בצמ ,בגא
המאת ,םדא לש וז ,הדיחיה הפשה תע ,ןדעה ןגב ררשש הז אלא
םג וב שי ךא .תונמאנב התוא הפקישו תואיצמה תא תומלשב
ילידיאה בצמל ןכש ,םייח תדבועכ תופשה יוביר םע המלשה
.םימיה ץקב קר - ללכב םא - רוזחנ ינושארה


תופשה יובירב תוארלו ,אדירג המלשהל רבעמ םדקתהל םג רשפא
ינויח םינימ יובירש יפכ שממ ינויח רבד ףאו ,שממ הכרב
אל .היצולובאל ץוחנה ןווגמה םינגה רגאמ לש ומויקל
.ךכ לע רובידה תא ביחרא


תישונאה תויתריציה לש םיירקיעה םינייפאמה דחאש קר ריכזא
ףקשמ םהמ דחא לכש ,הירצות לש האלנ יתלבה יובירה אוה
רשפא םג ךכ .תישונאה חורה תא הנוש הרוצבו תרחא תיווזמ
לכש ,ןוידה תא ונלהינ וב תידוהיה תרוסמה לש רשקהב ,רמול
םיטביהמ תוחפ אל - תפקשמ ,הרשועו ,היפוי ,התובכרומב הפש
.ארובה לש האלפנה ותלוכי תא - ארבנה םלועה לש םירחא
םיהולא תופש הלאו הלא" יכ ןלוכ ןרמשל שי ,וז הניחבמ
."םייח