Marcelo Dascal

(חי) 'א תלהק ."בואכמ ףיסוי תעד ףיסויו ,סעכ-בר המכח ברב יכ"

.ברעה וילע רבדל יתשקבתהש קוספה הז

:לוועה ןוקיתל הליעומ אל איהש ןוויכ הארנכ ?בר הכ באכל המכוחה תמרוג עודמ
.(וט) "תונמיהל לכוי-אל ןורסחו ןוקתל לכוי-אל תוועמ"

רמואש ימ יכ ."תוינכט" תוביסמ ונקתל ןולשיכ לע אלו ימתס לווע לע אל רבודמ
תללוכ הייאר ול התייהש םדא ."םילשוריב ךלמ" אלא ,טושפ םדא םתס אל אוה תאז
;(די) "שמשה תחת ושענש םישעמה לכ תא יתיאר" :"הכלממ"ב לוועה לש
,המכחה תגשהל םיעצמאה ןהו ןוצרה ןה ויה ותושרב .ונקתל תויזויציבמא תוינכותו
יתפסוהו יתלדגה הנה ינא" :ויתוינכות עוציבל המשייל תלוכיה ןהו ןוצרה ןה ןכו
.(זט) "תעדו המכח הברה האר יבלו ,םילשורי-לע ינפל היה-רשא-לכ לע המכח

לעב םדא יפמ .ךכב המ לש ןיינע ,ןכ םא ,וניא "המכוחה ךרד"ב תלהק לש ונולשיכ
אוה יכ ,תיארונ איה וט קוספבש הנקסמל האיבמה תוסנתהה ,והומכ תושיחנו חוכ
.המצע המכוחה לש היתולבגמ לע אלא ,םיוסמ םדא לש ויתולבגמ לע אל עיבצמ
לוכסתה :ןיימדל ןתינש קומע-יכה ,קומע לוכסת לש האצות אוה תלהק לש ובאכו ורעצ
תוחוכב ויתויעבב לפטל הלודגה ותווקת לש התומעה בקע ולוכ ישונאה ןימה לש
.ומצע

,עדיב םינימאמה םישנאה לכ םאה ?תעדה לע תלבקתמ תלהק לש ותנקסמ םאה
טושפ וב ונלרוגו ונמלוע תא רפשל רתויב םיבוטה םיעצמאכ היפוסוליפב ,עדמב
השענל םירוויע םתס וא ,סיסב אללו הנקת אלל םיימיטפוא ,שפנ-יפי ,םייביאנ
?םביבס

המכחה ירחא שופיחל ףרה אלל ופיטהש ,תורודה לכב םילודגה םיפוסוליפה םאה
טרפ ,ונידיב העידיה ןיא םלועלש ןעטש סטרקוס םאה ?וללה םישפיטכ םהומכ
העידיה ירחא ףודרלו ךישמהל ונילעש ןימאה תאז תורמלו ,םיעדוי ונא ןיאש העידיל
קיסה םכחותמה תלהקש הנקסמה תא ,תאז תחת ,קיסה אלשכ תיגול תועט עציב
KNOWLEDGE IS POWER טפשמה תא עבטש ןוקייב םאה ?רמה ונויסינמ
תא ביטיהל ידכ יעדמה עדיב שמתשהל ןווכתה ןכש ןושארה טסילאיצוסל היהו
תלדגה תא עדמה תרטמכ עבקש ץינבייל םאה ?יביאנ היה םינויבאה לש םלרוג
?לישכהלו לשכיהל לולע עדמהש ךכל עדומ היה אל ,הזה םלועב םדאה-ינב רשואה
חוטב ילכ הניא תישונאה הנובתה טנאק לשו טרקיד לש םתנומאל דוגינב םאה
,"ערה לאה" לש המרמה ירפ ,ודוסימ םוגפ ילכ אלא המושיילו המכחה תגשהל
?תוילשא קר רצויה


קומעה שואייה תא ץמאל ,םייפוסוליפה לש םילבהה לכ תא בוזעל ונילע םאה
ונתוא םחנת תוחפלש ,תרחא וא וז תדב טלקמ אוצמלו ,תלהק ירבדמ עקובה
םייאליע םירושיכ תלעב תושיל קר העודי וז םא םג ,ונייחל תועמשמ תקנעהב
?ונל ןיאש

תויביאנ לש הדימ ןיאש םושמ אל ."!אלו אל" :איה הלאה תולאשה לכל יתבושת
אפרל םחוכב שי תיתדה הנומאה וא תיפוסוליפה המכחה ,יעדמה עדיהש הנומאב
לוכסתב ןיאש םושמ אל ףאו .תועמשמ ונייחל קינעהלו םלועה לש תואולחתה לכ תא
קר ולו ,םלועב םייוניש עצבל הסינש ימ לכ :קדצ לש תלטובמ אל הדימ תלהק לש
.ול וענכנ רבד לש ופוסבש הלא םיברו לוכסתב הסנתה ,ריעז הדימ הנקב
יכו :רמול גהנ הקיטילופב יתקסעתהשכ וא היפוסוליפ דומלל יתינפשכ ,יבא
:התייה (הדומ ינא) תיביאנה יתבושתו ?םלוע ירדס תונשל לכות ןטקה התא
ינא) תיביאנ תוחפה יתבושת ,םויה .הפרא אלו דמלאו ץמאתאש דבלבו ,ןכ
תימיטפוא ןיידע –דיגיש ימ אצמיי יאדו – יכ םא ,רתוי תבכרומ איה (הווקמ
:הנקת אלל
ייח תא להנלו ימצע תוחוכב (טעמ) בושחל םינשה ךלהמב יתדמל והשכיא .א
ונושלב .והשלכ סופורטופא לש ויתועיבק יפ לע אלו ילש תעדה לוקיש יפ לע
.(לבגומ ןובריעב) "ימונוטוא"ו "רגוב"ל יתכפה טנאק לש
תוגהה ,יעדמה רקחמה ,תישונאה הנובתה לש החוכבש יתבשח רבעב םא .ב
םדאל קפסל התלוכיב שי המכוחה תגשהל תרחא הטיש לכ וא תיפוסוליפה
.ךכב דוע ןימאמ ינא ןיא ,תומוצע םייניעב ךומסל ןתינ וילעש יאדוו עדי

איה המכוחהש תלהק לש ותנקסמ תא ץמאל יתוא תבייחמ וז "יתורגבתה" םאה
"הבושתב הרזחה" לא וא ,םזילטפה לא וא ,שואייה לא עיגהל ןאכמו ,םילבה לבה
?יטסיליהינ יטסינרדומ-טסופל ךופהל ילע םאה ,תורחא םילימב ?תלהק לש

."!אלו אל" :איה יתבושת ,הנקת אלל שממ ,בוש

היתופיאש לע רותיו קר אלא ,תוילנויצרה לע רותיו ררוג וניא תואדוה לע רותיוה
דציכ הניא ונל קפסל הכירצ היפוסוליפהש המכוחה .תוילנויצרה לש תומזגומה
.ונממ תדרל דציכ אלא ,תויואדו שפחל ונתוא עינמה הובגה ץעה לע לחנתהל
תויפוסוליפ לע וא ,היגולואדיא וא ,תד לע םיכמתסמ הז ץע ימורמב םילחנתמה
ימ לכ םירטופה הרודס הנשמו תויאדו תובושת קפסל תורמייתמה ,"טלחומה" לש
.תימצע הבישחמ ןתוא ץמאמש

תיארנ איה םא םג ,גישהל ונידיבש המכוח לכו תמא לכש עדנ םא ץעהמ דרנ קר
המוקמ תא תונפל הדיתעו ,תיערא אלא הניא ,רתויב תססובמ ,תחכומ ,החוטב
תיפוסוליפה הרושבה .רחא וא הז טרפב הילע תולועה םלוע תשיפתל וא הירואיתל
דומללו תויואדו ילב םלועב םייח ונחנאש הדבועה םע םילשהל ונילעש איה יפב שיש
רוסמל םדא הסני ,היפוסוליפה םשב ,םא לבא .הזכ םלועב גהנתהלו תויחל דציכ
ילב םייחל השורדה המכוחה יכ .רקש איבנכ וב ודשחת ,ךכל קודב םשרמ םכל
דחא לכש וזכ איה ,וזמ הריתי .ךרד ירוציק וא תוחנה הב ןיא תואדווה תיילשא
לע תוכמתסהו ולש ויתוחוכב בושחל ותלוכי תלעפה ךות ,ומצע רובע בצעל ךירצ
הרושב וז ןיאש יל רצ .םייחב ולולסמב הכ דע רבצש תירירבשהו תיעראה המכוחה
.תקספנ יתלב ךרפ תדובע לש אלא ,הלחנו החונמ לש

לקסד ולסרמ