Marcelo Dascal


המואה לש יתוברתה בצמה לע הרעשה

בותכא אל :םיטביה השולשב ילא התנפוהש הלאשה חסונמ הטסא םכתושרב
אלו ,"ההובג תוברת" וא תונמא לש ןבומב תוברתב דקמתא אל ,עוריא לע
הייטנ לע עיבצמה ,ךילהת לע רבדא ,תאז תחת .טרפכ ייתויווחל סחייתא
ךילהת ,"תיממע"ו "ההובג" תוברת ןיב תיתרוסמה הנחבהה לש הלוטיבל
.ירוביצ אלא יטרפ אל אוהש


אוה יתוגשה לש אצומה תדוקנש הדוא ,רשפא-יא םולכ אלב רוטפש ןוויכמ
רבודמ .טעמ אל יתדקש ותועמשמ לעש ,ןפוד אצוי "יתוברת עוריא םנמא
המבה תויונמא ןכשמב הדירד קא'ז יתפרצה ףוסוליפה לש ןמזמ אל ותעפוהב
ימד ומליש לודגה םקלחבש ,םישנא ףלאמ הלעמל לש להק ינפב ,ביבא לתב
תיתפוק/תירוביצה החלצהה יהוז יל רוכזש המכ דע .םילטובמ אל הסינכ
וא-הדירד ךפה עודמ איה יתלאש .ץראב היפוסוליפה לש רתויב הלודגה
?ףלאה יהלש לש לארשיב ךכ לכ יראלופופ-למסמ אוהש "םזינרדומ-טסופ"ה
תיפוסוליפ השיגבו תומדב וזכ תינומה תוניינעתה תלמסמ המ ,קויד רתיל
?היתוכלשהו היזר תא םיניבמ עוריא ותואב חכנש להקב םיטעמ קפס אללש


עוצקמה לש תיעוצקמ/תימינפ העפותב רבודמ ןיא :רורב דחא רבד
בשחנ הדירד ןיא בורל-ץראבו ל"וחב-םייעוצקמה םיגוחב ,ןכש ."היפוסוליפ"
םוחתל אקווד ותרידחמ עבנ ברה ומוסריפ ."בושח" וא "יניצר" ףוסוליפכ
םוחתב וליפא תיתועמשמ הרכהל הכז םרט ץראבו ,ב"הראב רקיעב ,תורפסה
הארנכש "םייעוצקמ םיגוח" םתוא דגנ דרמב אקווד רבודמ ילוא ,ךכ םא .הז
וא ?"תויטנוולר" תויפוסוליפל אמצה להק לש ההימכה תא םיקפסמ םניא
תטשפתמה תיתוברת הנפוא ץומיא לש תפסונ אמגודב לכה ךסב רבודמ אמש
ןיידעש ,"תורגבתמ" תויוברת ןייפאמה יתוברתה יוקיחל ףסונ יוטיב ,רכנב
?"in" תויהל ןוצר םתס וליפא וא ,םיאבוימ םילדומב תויולת


."תויעדמ" תובושת ידיב ןיא ,םיחכונה ןיב םינולאש יתצפה אלש ןוויכמ
אטבל תולולע ןה ,וזמ הריתי .אדירג היצלוקפס רדגב ןה ,ןכ םא ,יתורעשה
ךילהת אקווד למסמ עוריא ותואש ןעטא ןכש ,בל תלאשמ לש תמייוסמ הדימ
תססבתמ וז הרעשה .ילארשיה רוביצב דבכנ ךבדנ לש ותורגבתהל תוא ,יבויח
אוה רוביצל הדירד רכומ ותועצמאבש "ירחסמה למס"ה :תואבה תונעטה לע
םייתוברת םילדומל רגת תאירקכ תשפתנ ,הדצמ ,וז ."היצקורטסנוקד"ה
אלל תרקבמו תפשוח איה םהיתושלוח תא רשא ,"םילבוקמ" םייתבשחמו
אלא ,םישדח םייתוברת "םיסותימ" הדימעמ איה ןיא םהיתחת .םימחר
הז בחרמ .("הכורח המדא" ודיגי םידגנתמה) חוטש הריצי בחרמ הריאשמ
ןועטל יאשר וניא םהמ דחא ףאש ,םינווגמו םיבר םייתוברת םילדומל חותפ
היצקורטסנוקדה תקפסמ ,תדהוא ןושלב .תטלחומ תונוילעל וא הינומגהל
תנכהל ילכ-ןימויה תקיתע תונקפסה לש דחוימב תילקידר הרוצ איהש-
.יתוברת םזילרולפ תחימצל עקרקה


,ימצע ןוחטיב לש תמייוסמ הדימ תלעב ,תחתופמו תרגוב תיסחי הרבח קר
םייתוברתה םיסותימה תא תבקונ הרוצב רקבל המצעל תושרהל הלוכי
הברהו ,בר ןמז הז ונברקב תעצבתמ וזכ תרוקיבש דוס הז ןיא .הלש םידסיימה
לש ךילהת תאלעה איה הפיסומ וזש המ .היצקורטסנוקדה ןאכל העיגהש ינפל
תא ףילחהל אל היצפואה תא הפיסומ םג איה .ונתעדותל היצקיפיטסימד
יתוברת םזילרולפ לש ןדיעל ברקתהל ךכבו ,םישדחב םינשיה םיסותימה
.יתימא (יתרבח םזילרולפל יאנת אוהש)


ךכל םינמיס .הזכ ןדיע ףס לע ונחנא יתעדלש ךכב תאטבתמ ילש בלה תלאשמ
הנחבהה לש יתגרדהה לוטיבה ,רוזיאב תיתוברת בלתשהל ונלש תונויסינה םה
תויהל ונילע רזגנש הדבועב ריכהל תונוכנה ,"תיראלופופ"ו "ההובג" תוברת ןיב
אלל ,תרחא וא וז תיתוברת תרוסמ לש תויטננימוד אלל ,תיתוברת-בר הרבח
יתוברת ןונאק י"ע תבתכומה תיטילונומ "תיתוברת תוהז" אלל ,"ךותיה רוכ"
.רחא וא הז


החיטבמ ,תקתרמ םג ךא השק רבעמ תפוקתב תויחל ,ושוריפ ,ףסה לע תויהל
שאונה ןויסינהו ,םידסיימה םיסותימה לש הסיסגה ירופרפ .תונכס תרה ךא
,הלאכ תופוקתב .םישק םיטקילפנוק ילוטנ םניא םישדח םיסותימב םפילחהל
םילכה תא קפסל החוכב שיו .האירבו תנבומ איה היפוסוליפל היינפה
הילא סחייתהל להקה התפתי אלש דבלבו .רבעמל םיצוחנה םייתבשחמה
וא "תוברת ירוביג" לאכ םיפוסוליפה לאו םיינטשפ םימשרמ תקפסמכ
לע םתרוקיב לכ ףא לע .תרוויע הרוצב םהיתובקעב תכלל שיש "םיאורוג"
,םזינרדומטסופה ןיא ,טנאק לאונמע ונל שירוהש תורואנה גשומ
לא ותאירק אוהו ,ירקיעה הנייפאמ תא םיללוש הדירד וא היצקורטסנוקדה
לוקיש תא ליעפהל זעיש ,רמולכ ,ןיטקכ אלו ,רגובמכ גהנתיש הרבחב םדא לכ
!אוה ותעד