ץרא יבחר לכב הכרענ המיחלה .1949 סרמ ןיבל 1947 רבמבונ ןיב הללוחתה "תואמצעה תמחלמ"
ברע ,ןונבל ,הירוס ,קארע ,ןדרי :ברע-תונידמ תואבצ ,ץראה ייברעו ידוהי קלח הב ולטנ .לארשי
תמחלמ" השעמל הללוחתה ,1948 יאמ תיצחמו 1947 רבמצד ןיב .םייברע םיבדנתמו תידועסה
.יח"לו ל"צא ודיצלו "הנגה"ה ןוגרא ןיבל םייברע םיבדנתמו לארשי ץרא ייברע ןיב ,"םיחרזא
,םיכרדב ןכו דחאכ תיברעו תידוהי היסולכוא ןהבש הרגש ,םירעב רקיעב הכרענ המחלמה
לארשי תנידמל ושלפש ,ברע-תואבצ ומחל 1948 יאמ ןמל .תוידוהיה בושיה תודוקנ ןיב ורשיקש
.המחלמה תרעסב םקש ,ל"הצב ,הריעצה
 
עודיה "קשנה תתיבש וק" עבקנ .ם"ואה תוסחב ,קשנ-תתיבש-ימכסה ומתחנ ,המחלמה םויסב
."קוריה וק"כ
 
.םיחרזא 2,000 -כו ל"הצו "הנגהה"ה ימחול םתיברמש ,4,074 ולפנ המחלמב
   
 
 
המחלמב .1956 רבמבונב 5 -ה דע רבוטקואב 29 -המ ,יניס יאה יצחב הללוחתה ,"יניס תמחלמ"
.יתפרצ-יטירב חולשמ ליחו ל"הצ ,םירצמ אבצ ופתתשה
רבעמ"ל חרזממ ל"הצ לש םינחנצ דודג חנצוה ,המחלמב החיתפל הליעכ ,רבוטקואב 29 -ה ברעב
ךרעמ" שבכנ ,רבמבונב 1 -ל דעו "ףתכ-םוא ךרעמ" שבכנ רבוטקואב 31-30 םימיב ."הלתימה
."הלעת"ל חרזממ מ"ק 15 -כ לש קחרמל ל"הצ תוחוכ ועיגה רבמבונב 3 -ל דע ."חיפר
30 -ה ברעמ לחה ,"הלעתה" ךרואלש הפועתה תודש תא ץיצפה יתפרצ-יטירבה חולשמה ליח
טרופ תא חולשמה ליח לש םיקסומו םיחנצומ ,םיתחנומ תוחוכ ושבכ ,רבוטקואב 5 -ב .רבוטקואב
.םירצמ ךותל הפקתמב וכישמה אל ,מ"הרבו ב"הרא ץחל לשב .דיעס
תויוברע תלבק תרומת ,6.3.57 -ל דע "הלעתה"מו יניסמ וגוסנ ל"הצו יתפרצ-יטירבה חכה
.ירצמ-ילארשיה לובגה ךרואל ,ם"ואה לש םוריח חכ תמקהו תליא ץרפמב טיש שפוחל תוינקירמא
 
םיעוצפו םיגורה יפלא ויה םירצמל .ובשנ 4 .תואמ המכ ועצפנו ל"הצ ימחול 171 וגרהנ ,המחלמב
.םייובש 6,000 -כו
 
   
 
ןורמושו הדוהיב ,יניס יאה יצחב ,1967 ינויב 11-5 םימיב הללוחתה ,"םימיה תשש תמחלמ"
.קארע אבצ לש חולשמ ליחו ןדרי ,הירוס ,םירצמ :ברע תונידמ תואבצו ל"הצ הב ופתתשה .ןלוגבו
הירוס ,םירצמ לש ריואה תוליח תא ילארשיה ריואה ליח דימשה ,המחלמה לש ןושארה םויב
."תיברעמה הדגה" תיברמ תא שבכ זכרמה דוקיפ .יניס תא שבכ םורדה דוקיפ .קארעו ןדרי
.ןלוגה תמר תא ןופצה דוקיפ שבכ ינויב 11-9 םימיב ."הדגה"ו יניס שוביכ ומלשוה ינויב 8 -ה דע
לארשי לש הגיסנל תארוקה ,242 הטלחהה תא ןוחטבה תצעומ הלביק ,המחלמה םויסב
.המחלמה בצמ לוטיב תרומת ,השבכש "םיחטש"מ
 
11,500 -כ וגרהנ .4 ובשנ .םילארשי 3,000 -כ ועצפנו םידקפמו ל"הצ ימחול 759 וגרהנ המחלמב
6,000 -כ ובשנ .(םיימשר םייברע םיחווד יפ לע) םירוס 500 -כו םינדרי 6,000 -כ ,םירצמ םילייח
.ברע תואבצמ םימחול
.יניס יאה יצחו ןורמושו הדוהי ,ןלוגה תא םג הללכ המחלמה רחאלש לארשי
 
   
 
דע 1967 ינוי ןיב ,םינש שולש הכרא ,"ףאזנתסא לא ברח" יברעה המשב וא ,"השתהה תמחלמ"
;ןונבלו םירצמ ,הירוס ,ןדרי קמועב ;"שאה תקספה יוק" ךרואל הללוחתהו ,1970 טסוגוא
םיאניטסלפה םינוגראה ,ןוחטבה תוחוכ רתיו ל"הצ קלח הב ולטנ .ל"וחבו לארשיב ;"םיחטש"ב
תיזח"ב רקיעב המחלמה הללוחתה ,1969 סרמל דע .םירצמו ןונבל ,הירוס ,קארע ,ןדרי תואבצו
םינפו "הלעתה" תריזל המיחלה לש דבוכה זכרמ רבע ,1969 ביבאב ."םיחטש"בו "תיחרזמה
ריוא-עקרק יליט ךרעמ ברקל ןויסנב ,המחלמב תיסור תוברועמ הלחה ,1970 סרמב .םירצמ
םודיקל םירצמה ידי לע הלצונש ,שא תקספה הבינה תיאקירמא תינידמ תוברועמ ."הלעת"ל
.ץאוס תלעת תברקל םיליטה
 
ויה (רעושמ) םיברעה תודיבא .3,500 -כ ועצפנו םידקפמו ל"הצ ימחול 861 וגרהנ השתהה תמחלמב
.םיעוצפ 17,000 -כו םיגורה 6,000 -כ
 
   
 
הב ופתתשה .ןלוגבו "הלעתה וק"ב ,1973 רבוטקואב 24-6 ןיב הללוחתה "םירופיכה םוי תמחלמ"
.םיינדריו םייקארע חולשמ תוליחו ,הירוסו םירצמ תואבצ ,ל"הצ
לש דגנ-תפקתמ רחאל .םירופיכה םוי-ירהצבו ,תירוסו םירצמ עתפ-תפקתהב החתפנ המחלמה
חוכ תוברעתה בקע המלבנ ,הירוס ךותל ,ןופצה דוקיפ לש הפקתמ ,םיירוסה תוחוכה ופדהנ ,ל"הצ
ךותל תירצמ הפקתמ המלבנ ,םורדב ."הלעת"ל חרזממ רשג-ישארב ירצמה אבצה .יקארע חולשמ
תא ל"הצ שבכ רבוטקואב 24 -ל דע ."הלעת"ה תא ל"הצ תוחוכ וחלצ ,רבוטקואב 15 -בו יניס
.ול המורדו ץאוסל היליאעמסא ןיבש בחרמה
 
15,000 -כ וגרהנ ,ברע תואבצב .5,200 ועצפנו םידקפמו ל"הצ ימחול 2,200 -כ וגרהנ המחלמב
.35,000 -כ ועצפנו םימחול
 
תגשהל ןתמו אשמב חותפל םידדצל אורקל ,338 הטלחהב ט"בהעומ הטילחה המחלמה םויסב
םכסה גשוה ,1974 ראוניב ."101 -ה רטמוליק"ב ירצמ-ילארשי םכסה גשוה ,1973 רבמבונב .םולש
.הירוסל לארשי ןיב ךכ-רחאו םירצמו לארשי ןיב ,תוחוכ תדרפה
 
   
 
.1982 רבמטפסל דע ינויב 6 -המ הללוחתה ,"לילגה םולש עצבמ" תימשר היורקה ,"ג"לש תמחלמ"
.(פ"שא) ןיטסלפ רורחשל ןוגראה לש םירידס-יצח םימחולו ירוס חולשמ חוכ ,ל"הצ הב ופתתשה
ןופצ יבושי לע פ"שא לש ירליטרא יריו ןונבלב ריוא ליח תוצצפה :שא ברק לש םיימוי הל ומדק
.לילגה
תוברל ,ןונבל רהו ףוחה שיבכ יריצבו "דנל-חתפ"ב ,פ"שא תוחוכב ל"הצ םחל ינויב 6-8 םימיב
ריואה ליח .המיחלל ירוסה חולשמה חוכ ףרטצה ינויב 8 -ב .ןודיצל ןופצמ ל"הצ תוחוכ תתחנה
.ןונבל תעקבל הבחרתה המיחלהו ,ירוסה ריוא-עקרק יליט ךרעמ תא דימשה ילארשיה
.ריעל חרזממש ,קשמד-תוריב שיבכ לעו תורייב יתאפ לע ל"הצ טלתשה ינויב 24 -ל דע
םימחולה ושטנ טסוגואב 21 -בש דע ,התצצפהו התזגפה ךות תורייב לע ל"הצ רצ םיישדוח ךשמב
.ריעה תא םירוסהו םיאניטסלפהו
.1982 רבמטפס תיצחמב ,ליימו'ג רישב אישנה חצר רחאל תורייב לע תוטלשתהה תא םילשה ל"הצ
 
.2,400 ועצפנו םידקפמו ל"הצ ימחול 382 וגרהנ ,1982 רבוטקואב 10 דע ,המחלמב
.םינונבל םיחרזא 1,500 -כ םכ ועגפנ .ובשנ 7,000 .םיאניטסלפו םירוס 2,000 -כ ויה ביואה תודיבא