יצירה והתפתחות של ערוץ נחל תוך ירידה ממושכת של בסיס סחיפה, בהדגמה על ערוצי עין פשחה, ים המלח

 

וכטמן דינה, לרון יונתן

המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 vachtman@bgu.ac.il,  john@bgu.ac.il

 

קיים ידע נרחב על היווצרות אפיקים אלוביאליים חתורים, עם זאת, הבנת מנגנונים הקשורים ליצירת תעלות זרימה בסביבה לקוסטרית קוהזיבית הינה מצומצמת.

מחקר זה מתמקד בערוצים בסביבת השקעה קוהסיבית המתפתחים עקב ירידה דרסטית וממושכת של בסיס הסחיפה. מאגר הנתונים מבוסס על מידע מסדרת מעיינות בצפון-מערב ים המלח (עין פשחה), מאזור בו ירידה דרסטית של מפלס הים של כ-20 מ' מתחילת שנות ה-80 גרמה לארוזיה אופקית ואנכית של הערוצים המנקזים את המעיינות. ההתפתחות של המערכת הפלוביאלית המתרחשת בסביבה הידרו-אקלימית קיצונית מומרצת על ידי זמן תגובה קצר מאוד של מערכת לירידה בבסיס הסחיפה.

לשם הגדרת שינויים קצרי הטווח (2003-2006) של מימדי הערוצים, הם נוטרו באופן עקבי, מבנה הזרימה נמדד אף הוא בעקביות על ידי מד זרם אלקטרומגנטי חד-כווני ולאחרונה גם דו-כיווני באזורים הסמוכים לחוף, בהם קטעי הערוץ החדשים מתחילים להיווצר.

עלייה בשיעור התפתחות הערוצים לקראת שפכיהם גורמת לאי-יציבות של קרקעית הערוץ באזור מפגש עם הים ומלווה בו-זמנית הן על ידי יצירת מבנה זרימה אסימטרי והן על ידי התפתחות ניכרת של קרקעית הערוץ.

דפוס ההתרחבות של הזרימה לקראת המורד הינו תוצר של תגובה אסינכרונית של המערכת לירידת בסיס הסחיפה, והיא משתנה כפונקציה של המרחק מהחוף, תוך יצירה של צורת הערוץ תלויית זמן ומרחב.

עבודה זו מדגישה את חשיבותם הן מבחינת הזמן והן מבחינת המרחב של פרמטרים הידראוליים של הזרימה האחראיים על יצירה והתפתחות של ערוצי זרימה בסביבה חרסיתית בערוצים המאופיינים על ידי קרקעית וגדות קוהזיביים.