Back to Homepage

אודות החוג

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום עוסק בהוראת הארכיאולוגיה, התרבויות, ההיסטוריה והלשונות של
ארץ-ישראל והמזרח הקדום למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסיות. הלימוד בחוג מאפשר
הכרות מעמיקה ויסודית עם עולמם המורכב והייחודי של העמים והאנשים שאכלסו בעבר את אזורנו ומעניק
פרספקטיבה חדשה לעולמנו כיום.


החוג מתמקד במגוון רחב של
נושאים ובהם ראשית האדם מאז
הופעתו במזרח התיכון ועד
לצמיחת הציביליזציות הקדומות
של מצרים, של מסופוטמיה, של
אנטוליה ושל המרחב האגאי;
ראשית ישראל: ארכיאולוגיה
ומקרא והיסטוריה תרבותית של
ימי המקרא; ארכיאולוגיה דרך
עדשת המיקרוסקופ; יוון ורומא
בים התיכון ובארץ-ישראל ועוד.


לחוג שתי מגמות לימוד ומחקר
עיקריות: א) הארכיאולוגיה של ארץ-
ישראל ב) תרבויות המזרח הקדום.

הלימודים במגמת הארכיאולוגיה של
ארץ-ישראל מכוונים להקנות ידע על
הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושל
שאר הלבאנט (עבר הירדן, סוריה ולבנון) בתקופות הפרהיסטוריות, על
ההיסטוריה והתרבות של תקופת
המקרא, על העולם הקלאסי, על
שיטות המחקר המדעיות הנקוטות
בארכיאולוגיה ועל תרבויות מצרים,
מסופוטמיה, אנטוליה והאזור האגאי.
הלימודים מכוונים גם להכשיר את
התלמיד לעבודה מעשית
בארכיאולוגיה.


במגמת תרבויות המזרח הקדום נלמדות באופן מעמיק הציביליזציות הקדומות של מצרים מסופוטמיה, אנטוליה
והאזור האגאי. הלימוד כולל את ההיסטוריה, השפות, הדת, החברה והתרבות החומרית של מצרים הפרעונית,
ממלכות אשור ובבל וממלכת החיתים וכן את תרבות יוון הקדם-קלאסית. ידע השפות העתיקות מאפשר גישה
בלתי אמצעית לטקסטים הקדומים ולעולמם המנהלי, הפוליטי והרוחני של בני התרבויות הללו.

בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מתקיים שילוב ייחודי של תיאוריה ופרקטיקה, עבודת שדה ועבודת
מעבדה, ניתוח טקסטים וניתוח ממצאים, חשיבה ארכיאולוגית לצד עשייה ארכיאולוגית. לצד הלימוד בכיתה מקיים
החוג חפירות ארכיאולוגיות באתרים מתקופות שונות ותלמידי החוג ממלאים תפקיד מרכזי במיזמי מחקר אלה. החוג
עורך סדרה של סיורים לאתרים ארכיאולוגיים בארץ (ולעתים גם בחו"ל), וכן עבודות שדה נוספות שבהן לוקחים
חלק תלמידי החוג.

   Gilman Building 226 | Tel: 03-6409703 | Fax: 03-6406883