הרזחב
>> תינולח רוגס <<
תויערא הרשמ  
.סופמקב ימינפ םוסרפב תומסרופמ כ"דבו ינוציחו ימינפ שויאל תוחותפה תורשמ  
הפוקת ידמ תשדחתמ תיערא הקסעה .הדיחיה תרגסמב םייקתמ הלבקה ןויד  
.תינקת הרשמ לש םוקמ יולימב הקסעה הניהש וא ,הדיחיה ביצקתב תינתומו הבוצק  
? תיערא הרשמל תודמעומ שיגהל יאשר ימ  
םיטקיורפ וא קחמ יביצקת ןובשח לע םג תויהל הלוכי הבוצק הפוקתל הקסעה  
.תועש יפל הדובעבו  
>> תינולח רוגס <<
תוינקת הרשמ  
הלעמו 8 יליחת תוגרד חתמב המלש תינקת הרשמ .ימינפ םוסרפב להונה פ"ע תוביוחמה תורשמ  
תורשמה רתי .םיזרכמ תדעו לש דמעמב תמייקתמ דמעומה תריחבו ימינפ זרכמכ תומסרופמ  
.הדיחיה תרגסמב םייקתמ הלבקה ןוידו זרכמ םניאש םימוסרפכ תומסרופמ  
.(הרשמה ףקיהל םאתהב) הטיסרבינואב תועיבקל ליבוהל היושע תינקת הקסעה  
? תינקת הרשמל תודמעומ שיגהל יאשר ימ  
.םיעובק םיילהנימ םידבוע -    
.יערא וא ינקת דמעמב הנש לעמ םיקסעומה םיימינפ םיילהנימ םידבוע -    
.א"כ סויגו ןוימ רודמב תולפוטמ ילהנימה לגסב תויונפ תוילהנימ תורשמ    
 
 
הטיסרבינואה ילהונ -בו ילהנימה דבועל ךירדמ :טרופמ עדימל
 
.ינורטקלאה ראודה תועצמאב םג םיילהנימה םידבועל ץפומ תורשמה תודוא עדימה
 
רודמל , םיקתוע ינשב םייח תורוק ונפי תודמעומ שיגהל םיניינועמו הרשמה תושירדל םינועה םידבוע
.6406858 סקפב וא Email ,ראודה תועצמאב ,םוסרפב ןיוצמה ןורחאה ךיראתל דע א"כ סויגו ןוימ
 
.03-6408575/8345 .לטב םכתורישל דמוע רודמה תווצ