לתפריט (bottom)       הרזחב
ילא וחלישו םיפסונ םירתא ועיצה אנא
תורעה רואית ךרד רוציק/םש
 
ההובגה הלכשהה
ןינועמ התא הב הטיסרבינואה תא אצמ םלועה לכב תואטיסרבינוא
תיב ףלא יפל 'גלוקה וא הטיסרבינואה תא אצמ םלועה לכב תואטיסרבינוא
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
תירבעה הטיסרבינואה תירבעה הטיסרבינואה
הפיח תטיסרבינוא הפיח תטיסרבינוא
ןליא רב תטיסרבינוא ןליא רב תטיסרבינוא
עדמל ןמציו ןוכמ ןמציו ןוכמ
ןוינכטה ןוינכטה
דועו טנדוטסל םיתורש דומיל ילולסמ ,םיסרוק לע ןווגמו בר עדימ החותפה הטיסרבינואה
םיימדקאה תודסומה טורפ הצעומה ידיקפת לע עדימ
דועו םייטסיטטס םינותנ
ההובג הלכשהל הצעומה
שונא יבאשמ ףגא לע עדימ
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב
עבש ראב שונא יבאשמ
שונא יבאשמ ףגא לע עדימ
הפיח ןוינכטב
ןוינכטב שונא יבאשמ
הינבב הפיח תטיסרבינואב שונא יבאשמ
 
תויעוצקמ תודוגא
דועו םיבתוכ םירבח דעוה לש רחא עדימו םימכסה ,דעוה תושדח ריכב ימדקא לגס דעו
דעוה לש רחא עדימו םימכסה ,דעוה תושדח רטוז ימדקא לגס דעו
Explorer -ל םאתומ תיללכה תורדתסהה יתוריש לע השדחה תורדתסהה
דועו םורופ ,תשרב שונא יבאשמ לע ,דוגיאה לע שונא יבאשמ ילהנמ דוגיא
Hr organization with a lot of
information on HR management
Hr forum Hr publication and more
Society for Human Resource
Management
דועו תואולה עדי ןרק רכש ימכסה יאשונב תויומלתשה יאשונב עדימ םיסדנהמה תורדתסה
דועו תואולה עדי ןרק רכש ימכסה יאשונב תויומלתשה יאשונב עדימ ר"חמה תורדתסה
רכש ימכסה יאשונב תויומלתשה יאשונב עדימ םירומה תורדתסה
רובצל עדימו ןוגראה תודוא עדימ םירנירטוה תורדתסה
יעוצקמה דוגיאהו ןרקה תולועפ לע עדימ
תופרטצה תורשפאו תורתיה רורבל הסינכ ללוכ
יעוצקמה דוגיאה יאשונב עדימ
םיאנכטו םיאסדנה לש עדי ורק
Help on line and information about this union American Psychological
Association
 
היסנפו למג תופוק
דועו םירבחל ןווקמ תוריש היסנפ יגוס ,ןרקה לע עדימ תפקמ ןרק
דועו היסנפ בושיחל ןובשחמ ןרקה ימוסריפ ,היסנפ תוינכות לע עדימ םיחטבמ
 
םינוגראו תודסומ ,םייתלשממ םידרשמ
רכשה לע הנוממה לש תוחוד רקיעב רכשה לע הנוממה
תוביצנה ידיקפת לע עדימ
דועו םיזרכמ ,םיספט ,ר"ישקתה לע
הנידמה תורש תוביצנ
םירחא םידדמו ןכרצל םיריחמה דדמ
דועו יפרגואג עדימ ןיסולכוא ידקפמ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
הקיקח יאשונב עדימ
תואולה בושיחל םינובשחמ
רצואה דרשמ
:ללוכ םינושה חוטיבה יאשונב עדימ
דועו תואבציק ,םיאולימ ,הלטבא ,תוהמא
דועו םימוסרפ תמישר ,םיספט דירוהל רשפא
ימואלה חוטיבה
תוחוד תשגהל תויחנה ,הסנכה סמ יאשונב עדימ
דועו םינובשחמ ,רוביצל תועדוה ,םיספט תדרוה
הסנכה סמ
דרשמה תולועפ לע עדימ הנידמה רקבמ
תוחודו וידיקפת - רצואה דרשמב יללכה בשחה (יללכה בשחה) רצואה דרשמ
תושרה דיקפתו םייתנש תוחוד תויתלשממ תורבח לע תויתלשממה תורבחה תושר
הפוקה לש םיתוריש לע עדימ תיללכ םילוח תפוק
הפוקה לש םיתוריש לע עדימ יבכמ םילוח תפוק
דועו הלחמה לעדימ ,התוליעפו הדוגאה לע עדימ ןטרסב המחלמל הדוגאה
םיבדנתמ תולועפ לע בר עדימ םע רתא םימחלנ ןטרס ילוח .ן.ס.ח
"ימצעב" לופיטל השדח ךרד רוציל הסנמה זכרמ ימצע לופיטל ילארשיה זכרמה
הלודגה א"כ תרבח רתא ראואפנמ
 
טפשמו קוח
ףסונב ביבא -לת תטיסרבינוא סופמקב רושיג יתוריש ןתונ זכרמה
....םהילא הנפ םינוש רושיג יאשונב ידומיל זכרמ ותויהל
רושיגל יאטיסרבינואה זכרמה
דועו יטפשמ ט'צ ד"וע תמישר םייטקרפ םיאשונב יטפשמ עדימ יטפשמ עדימ
 
הרשכהו הכרדה
'וכו דומיל ,ךוניח יאשונב בר עדימ (תירבע הטיסרבינוא) תינונס
דועו םיגולטק םיסרוק עדימ ירגאמ הכרדהה יעצמא לע דסומה לע עדימ תוהיגלו תוחיטבל דסומה
דועו םיעוצקמ םיפיט םיסרוק תמישר Hi Tek -ה תועוצקמ דומילל זכרמ ןוויס
תודסומ לעו םיסרוק לע ןועדימ עיצמ אוהש תויומלתשההו םיסרוקה לע ףגאה לע
ךרע בר עדימ דועו םינפלוא
ךוניחה דרשמב םירגובמ ךוניחל ףגאה
דועו םילהנמל רפסה תיב לע ןויע ימי לעו םיסנכ לע עדיימ לוהינל ילארשיה זכרמה
ידועו העצמ איהש םיסרוקה הרבחה תודוא עדימ סיירב ןו'ג
 
ךתלעותל עדימ
Explorer -ל םאתומ הקיקח יאשונב עדימ
תואולה בושיחל םינובשחמ
רכש וטנ בושיחל םינובשחמ
ןליח תרבח
Explorer -ל םאתומ םינובשחמ רכש יאשונב עדימ
HR לע רקיעב הרבחה יתורש לע עדימ
.ל.ל.מ תרבח
Explorer - קר דועו יוסימ יאשונב םימורופ םינוש םיפירעת םידדמ ינובשחמ רכש יאשונב עדימ ןותנ תרבח
םשייל םיצור ונאש ERP הז המ דמל ERP-1
ERP-2
דועו םירשגמ םורופ תורפסו יעוצקמ עדימ ,ךכב קוסעל השרומ ימ ,רושיג הז המ ילארשיה רושיגה לטרופ
Explorer -ל םאתומ דועו ץועיי רודמ שופיח עונמ םימורופ תרגובה היסולכואל עדימ תרגובה היסולכואל לטרופ
תרגובה היסולכואל עדימ "תורוד" ןותיע
החוורהו הדובעה דרשמ לש רתא
םימורופ ללוכ חרזאל םיתוריש לע בר עדימ
(חרזאל ץועיי תורש) .ל.י.ש
קינמיאולימה לש ויתויוכזו ויובוח לע א"כא לש רתא קינמיאלימל - א"כא
ןויארב חילצהל ךיא םייח תורוק בותכל דציכ עדימ
הדובע שופיח ןבומכו עדימה תא םסרפל ךיא
םייח תורוק תביתכ
ןויארב חילצהל ךיא םייח תורוק בותכל דציכ עדימ
הדובע שופיח ןבומכו עדימה תא םסרפל ךיא
הרירק ןותיע
ץראב םינואיזומו תוכורעתו םיעוראל שופיח עונמ םיעוראו תוכורעת
םלועה לכמ םינוש תועבטמ ןיב הרמה תרשפאמה עדימ תכרעמ עבטמ ירעש לוהינל תכרעמ
להתחלה (top)