םייצרא םייצוביק םימכסה
ריכב לגס רכש םכסה
םייעוצקמה םידוגיאה לש םימכסה 
םידחוימ םייצוביק םימכסה
רטוזה ימדקאה לגסה ירבח לש הדובע םכסה
ילהנימה לגסה לש הדובע םכסה
ילהנימ לגס םכסהל םיחפסנ
א"תוא לש םייאמדקא םידבועל םילומגתה תפוק לש תודגאתהה ןונקת 
םילהנ
הטיסרבינואה ילהנ 


הרו בתכמ
רטוז לגס יתקוסעת ןוחטב
2012 ץרמ


 
םיימוקמ םירדסהו םימכסה
2001 (ילהנימ לגס) יצוביק םכסהל תפסות
(ילהנימ לגס) יצוביק םכסהל תפסות
םיספט
םיספט זוכיר 

םינגומ -ב םינמוסמה םיפדה לכ
םיליעפ םניא תינמזו