ילבקמל תרתומ השיגהו ןגומ רתאה
תטיסרבינואב טנרטניא תוריש
(הדובע תועצהל טרפ) ביבא-לת

הטיסרבינואב תויונפ תורשמ תמישר

תעמשמ תדעו תוטלחה לע עדימ

םיספטל ךרד רוציק