Science and Technology Education Center


Tel-Aviv University - School of EducationKnowledge Technology Laboratory

 

 

 

טנרטניאה בחרמב עדמל םינואזומ

 

ןרוא ליגיבאו סאימחנ יפר ,רסודוימ דוד ,בהל ילרוא
 

 
 
 

Tel-Aviv University

School of Education

Ramat-Aviv, Tel-Aviv, 69978

Israel 

 

Research Report # 54

 

 


 

1998

In Press in

היגולונכטו םיעדמ תארוהל תע בתכ - הקירואא
 

[For internal teaching and research use at Tel-Aviv University]


[© by the journals or books publishers]

 

 הרטמב ,רוביצה תבוטל להונמה ,עבק לש דסומ" וניה ןואזומה
 םיצפח ,רובצה לש ךונחו האנה םשל גיצהל רקעבו רוקחל ,רמשל
 תימואלניבה הצעומה ידי-לע הנתינ וז הרדגה "יתוברת ךרע ילעב
 האמב ןואזומ גשומה לש ורוקמ .(Hudson, 1975) םינואזומל
 הנכש וב ףגאל ןתינ הז םש .םירצמ ,הירדנסכלאב סהנפל תישילשה
 לש ורוקמ .םיפסונ תוברת תורצואו לודגה רדנסכלא לש ותירפס
 ןווי תולא עשת ,תוזומה שדקמ - mouseion תינוויה הלימב גשומה
 .עדמהו תויונמואה ,תורפסה ימוחתב הארשהה תונתונ
 םיפסואל יוניככ העיפומ ,museo הלימה רתוי תורחואמ תופוקתב
 תובקעב ,הרשע עשתה האמב .ןוממ ילעב לש םייתחפשמ ,םייטרפ
 דע ופשחנ רשא הלא םייטרפ םיפסוא ,תויתרבח-תויטילופ תוכפהמ
 םינושארה .בחרה רוביצה ינפב םיפשחנ ,הובגה יתרבחה דבורל הכ
 תוצראב היפלדליפו תפרצ ,הילגנאב םינואזומה ויה תאז תושעל
.תירבה
 ברקב וחתפתה ,בחרה רוביצה לא ןואזומה ירעש תחיתפ תובקעב
 תיביסרגורפה השיגהו תיתרוסמה השיגה : תושיג יתש םיגולואזומה
 תא השיגדמה תיתרוסמה השיגה .(1997 ,בהל ,רסודוימ ,ןרוא)
 השיגה ולאו .םיירוקמה םיגצומב תדקמתמו רומישה דיקפת
 לא עדיה תרבעהב ןואזומה דיקפת תא השיגדמה תיביסרגורפה
 השולש הגיצמ תיביסרגורפה השיגה .םיגצומה תועצמאב רקבמה
 הכורעת : (1987 ,רוד) ןואזומב הכורעתה בוציעל םייסיסב םילדומ
 םינואזומב .תימניד הכורעתו (walk through) הנבומ רויס ,תיטטס
 רקבמה לא שיגנ וניא הכורעתב גצומה טירפה ,ןושארה לדומהמ
 .יביספ וניה רקבמה דיקפת ,עמשומ וא תיוות לע גצומ וילע עדימהו
 םיטירפ ףצרכ תינבומ וב הכורעתה ,םייניב בלש הווהמ ,ינשה לדומה
 המודב .ביגהל רקבמל םירשפאמה םיילוק רוא םיעצמא םיבלשמה
 תעגל אוה לוכי םיתיעל רשאכ ,יביספ רקבמה תיטטסה הכורעתל
 רקבמה תא תבייחמ הכורעתה ,ישילשה לדומהמ ןואזומב .םיגצומב
 תא בייחמה גצומה לע אוה שגדה .גצומה םע היצקארטניא רוציל
 תלעפהו בולישל הנווכה ךות םיתיעל ,ליעפ תויהלו ףתתשהל רקבמה
 םינואזומה ברב םויכ לבוקמ ,ימנידה ןורחאה לדומה .וישוח לכ
 הגוצתה תויה לככש ואצמ םירקחמ .םלועב היגולונכטו עדמל
 גצומה תברקב תוהשל רקבמה לש הייטנ תמייק ,תימנידו החותפ
 םירחא םירקחמ ,ןכ ומכ .(Koran et. al, 1984) רתוי בר ןמז
 ןואזומה לש תיניצרה הריוואה ןיב ןוזיאה תאיצמב ךרוצה לע םירומ
 .(Du Bery, 1991) תיתיווחה הריוואה ןיבל

 רבע לא (םיבשחמו תרושקת) בושקתה תייגולונכט לש התוחתפתה
 תא תומדל תורשפאמהו ,יתוזחה דמימה תא תושיגדמה תוביבס
 םיקסועה תא ואיבה ,טנרטביא -ה בחרמב יתואיצמה בחרמה
 תא ןוחבל םירחא הברה דועו הישעתה ,םינואזומה ,ךוניחה ימוחתב
 רדענה בחרמ וניה הז בחרמ .Cyberspace -ה בחרמ :שדחה בחרמה
 ,Heim) תיתואיצמה הביבסה תא המדמ רשאו תיסיפ תושממ
 עצבתמ תיתואיצמ הביבסל תילאוטריווה הביבסה יומיד .(1993
 .טסקט יעטקמו תידמימ וד ,תידמימ תלת הקיפארג תועצמאב
 ןוחבל הימדקאהו םירצואה ,םינואזומה ולחה וז תוחתפתה תובקעב
 Cyberspace -ה בחרמ לא םימייקה םינואזומה לש םתסינכ תא
 רמאמב ילאוטריוו חנומה .World Wide Web (www) ירתא לאו
 תומדמה תוביבסל אלו Cyberspace -ה בחרמל סחייתמ הז
.תופפכו תודסק תועצמאב (Virtual Reality) תואיצמ
 תשרב המייקתה רשא ,םיגולואזומ לש ןויד תצובק תרגסמב
 בולישו רבעמב תוקסועה תולאש רפסמ ולעוה ,(Sabin, 1996)
 :םייקה ןואזומה תרגסמב תילאוטריווה הביבסה
 ,םימייק םינואזומ ילאוטריווה בחרמב גיצהל שי עודמ -
?םייתואיצמ
 הניא ,תיבב אסרוכהמ ילאוטריווה ןואזומב טוטישה תשוחת םאה -
 ןואזומב עדימה ףוסיאו יזיפה טוטישה תיווחב תעגופו התיחפמ
? םייקה
 תא גיצהלו ךורעל ,רוקחל ,קחשל ,רייצל - רקבמל רשפאל שי םאה -
?ינואזומה גצומהמ ,הנוש ןפואב גצומה

 רקבמל ןה תונורתי רפסמ הנקמ ,ילאוטריווה בחרמב ןואזומה םויק
:דסומכ ןואזומל ןהו ילאוטריווה
 אלל ,on-line תוכורעתל תושיגנ תרשפאמ וז הביבסב תוליעפה *
.םוקמו ןמזב תולת 
 ,ןואזומב רקבל םידיתעה םירקבמל ורקעב דעוימה עדימ תרבעה *
 תוגוצת ,תועובק תוגוצת ,החיתפ תועש ,ןואזומה תורטמ :אמגודל 
.(Sabin, 1997) תוינמז 
 תוכורעתה םימייקה םינואזומהמ הנושב םילאוטריווה םינואזומב *
 .תומדוק תוכורעת וא תוכורעת ןויכרא - תרתוכה תחת "תוזנגנ" 
 ןיידע הכורעתה ,הכורעתה לש ילאוטריווה םוקמה יונישל רבעמ 
 .רקבמה תושרל תדמוע 
 רקבמל םירשפאמה ,םיימניד םיגצומ תגצה תרשפאמ וז הביבס *
 הסיפתה יוניש .תונוש תומרב גצומה םע היצקארטניא הכורעתב 
 ידי-לע ןהו רקבמה ידי-לע ןה יוניש רבל ינואזומה גצומה רומישמ 
 תברעתמ טבמ תדוקנמ גצומב תוננובתה םירשפאמ ,הכורעתה רצוא 
.(Koran, 1983,Milekic, 1997) הנושו 
 תגצה תורשפאמה ,תונווגמ תוילאוזיו תולוכי תלעב וז הביבס *
 יביטמינא ,יביספ ,ידמימ וד ,ידמימ תלת גצומכ טירפה 
 תנווכהו רתאה תרשעה תרשפאמ תנווגמה תלוכיה .יביטקארטניאו 
 .הדימלהו ןכותה םוחתל םאתהב טירפה גוציי 
 םידמלמה םירומה תיסולכוא רובע יכוניח באשמכ רתאב שומיש *
 ףוסאיו זכרי יזוחמה עבטה ןואזומ :אמגודל .ןואזומה לעופ וב זוחמב 
 רתאה ןכ ומכ .זוחמ ותואב הלדגה היחמצו םייח-ילעב לע עדימ 
.(Sabin, 1997) תשרב םיפסונ םירתא לא )(links תוירושיק לולכי 
 ,ירצוא ןיבל רקבמה ןיב תינוויכ וד תרושקת עצבל תלוכיה ןתמ *
 וז תלוכי .םייקה ןואזומב כ"דב ענמנ רשא בצמ ,הכורעתה ירקוח 
 ישנא םע תורשקתה ךות ,אשונב תיחנומ הריקחו הדימל תרשפאמ 
.םוחתב םיפסונ רקחמ 

 םימייק םינואזומל םיכייתשמ םילאוטריווה םינואזומה לש םבור
 יביטמרופניא עדימ םיליכמ הלא םינואזומ .קוויש תורטמל ומקוהו
 ,תוכורעת ,ויתורטמ ,ןואזומה תודוא עדימ :אמגודל ,ןואזומה לע
 ראודו םירקבמ רפס ,הפמ ,ןואזומה תונח ,ןואזומה ידידי תדוגא
 ,יטטס אוה הז גוסמ רתאב גצומה עדימה רקיע .ינורטקלא
 תשרב םימייק ,ןכ ומכ .תושדח תוכורעת תחיתפ תובקעב ןכדעתמה
 רישע ולא םירתאב ךוניחה ףגא ,תיכוניח היצטנירוא ילעב םינואזומ
 אשונב םיקסועה ,םייפארגו םיילולימ עדימ ירגאמ ללוכו ןכותב
 תוידומיל תויוליעפ ,תויביטקארטניא תודבעמ ,(גצומה וא הכורעתה
 .םינווגמ הארוהו הדימל יבאשמו תשרל ץוחמו תשרה ךותב
 תוגצומה תוכורעת םיבלשמ תיכוניחה היצטנירואה ילעב םינואזומה
 רשקה אלל תורחא תוילאוטריוו תוכורעתו ,םייקה ןואזומב
.ןואזומב תכרענה תישממ הכורעתל
 The Exploratorium's ExploraNet : אמגודל
(www.exploratorium.edu)
 תואמ שמחמ רתוי ליכמו ב"הרא ,וקסיסנרפ -ןסב םקוממ ןואזומה
 600 םייקה ןואזומב םירקבמ הנש לכב .תויביטקארטניא תוכורעת
 תרגסמב םיעיגמה םירומו םידימלת ףלא 95 םכותמ ,םירקבמ ףלא
 הרשכה םוקמ ןואזומה שמשמ םירומ םייפלא רובע .ירפס תיב רויס
 רובע רקח תוביבסב תודקמתמה הדימלו הארוה תוינכות חותיפו
.בי-ןג ידימלת
 ןיבש עובשב :אמגודל ,בר אוה ילאוטריווה ןואזומב םירקבמה רפסמ
 האצותכ ןואזומה .םירקבמ 80.108 לכה ךס ורקב 12-18/10/98
 תועשב :אמגודל .הממיב תועש 24 ליעפ וניה ,תשרב ומויק םצעמ
 רפסמו שיא 16.000 - ל עצוממה םירקבמה רפסמ עיגה איש
.םירקבמ 4.000 היה רתויב ךומנה עצוממה םירקבמה
 םנשי ,םייק ןואזומל םיכייתשמה םילאוטריווה םינואזומה תמועל
 םינואזומ .ילאוטריווה בחרמב אוה ידיחיה םמויק רשא םינואזומ
 .םיפתתשמ תבר תרושקת תביבסכ ילאוטריווה בחרמב םילעופ הלא
 וא תידמימ-תלת הקיפארג לע תוססבתמ הלא תוביבס
 העונתה תשוחת תא תרשפאמ תידמימ תלתה הביבסה .תילאוטסקט
 םירחא םירקבמ םע חיש וד תרשפאמו המודמה תואיצמב בחרמב
 תילאוטסקט הליבקמ .םלועב םינוש תומוקממ בחרמל ועיגה רשא
 הביבס הניה MUD .MUD - ה תביבס איה דמימ-תלתה תביבסל
 הגוצת תומלוא םיגציימה טסקט יעטק לש ףסואמ היונבה
 ןיב םריבעהל ,םיטקיבואה תא ןוחבל לוכי רקבמה ,םיטקיבואו
 תע התואב םיהושה םירחאה םירקבמה םע חחושלו תומלואה
.(1997 ,בהלו רסודוימ ,ןרוא) רתאב
 ,עדמל ילאוטריוו קראפ (Knowmagine) ןיימעד :אמגודל
תוברתו היגולונכט
(www.tau.ac.il/~museum/kc-muse-heb.html)
 תויוליעפו עדימ רתאו ידמימ-תלת בחרמ ללוכ ילאוטריווה קראפה
 םייק ןואזומל ךייתשמ וניא ילאוטריווה קראפה .www-ה תביבסב
 רפסה תיבב עדי תיגולונכטל הדבעמב םקוה השעמלו יתואיצמ
 עדימהו םיגצומה ,תוכורעתה .ביבא-לת תטיסרבינואב ךוניחל
 םימייק םניאו ילטיגידה םלועל םיכייתשמ ןיימעד רתאב םיגצומה
 .תואיצמב

ילאוטריווה בחרמב עדמל םינואזומ ,תויונמוא) םינוש םיאשונב םינואזומ ומקוה ילאוטריווה בחרמב ליבקמב תאז ,(םידלי ,הישעת ,אבצ ,הירוטסה ,היגולונכטו עדמ דקמתי הז רמאמ .םלועה יבחרב םיסורפה םייתואיצמה םינואזומל רשא םינואזומ ,היגולונכטהו עדמה ימוחתב םיקסועה םינואזומב שופיחב .(Koran, 1984) םיימניד םינואזומכ ללכ ךרדב םיניפואמ םינואזומו עדמל םינואזומ :םיכרעה רחא (Alta Vista, 1998) .הלא םיכרע םיללוכה םירתא יפלא ואצמנ ,היגולונכטל ינפב שיגנו ףשחנה ברה רשועה לע םיעיבצמ הז שופיח יאצממ השדחה הביבסל רבעמה יישק תורמל .- www ה יבחרב רקבמה תוליעפ ורשפאי רשא ריהמ הבוגת ןמז ילעב םילכ חותיפב ךרוצהו עדמל םינואזומ הז בחרמב םימייק ,תשרב תימניד תידומיל םינואזומ רפסמב .תויוליעפ ןווגמבו עדימב םירישעה היגולונכטו שגפמה םצעמ םיעבונה יוליגהו טוטישה תיווח תא שוחל ףא ןתינ .(Webliography האר) תשחרתמה תוליעפהו שדחה עדימה םע תא םיפקשמ ,תשרה בחרמב םימייקה היגולונכטו עדמל םינואזומה ךרענ הלא תודיחיל ףסונב .םייקה ןואזומה לש תיתשתה תודיחי תיגולונכטב ליעי שומיש תושועה תושדח תודיחי לש חותיפ תויוליעפו עדימ ,תוכורעת תוללוכ הלא תודיחי .תרושקתה הארוה תודיחי ,(online) ףטוש ןפואב תונכדעתמו תועצבתמה ןויד תוצובק ,chat תועצמאב תשרב תומיקתמה תויפותיש הדימלו ילאוטריווה ןואזומה הנבמב רויסה לולסמ ןכ ומכ .ינורטקלא ראודו ןואזומה .יזיפה ןואזומב רקבמה רבוע ותוא רויסה לולסממ הנוש בר) רזובמ םיתיעלו יכרריה םיתיעל ,תשורמ הנבמכ יונב ילאוטריווה - ה ,תשרה הנבמ לע םיתתשומ וז הביבסב םירתאה לש םבור רתאה ,תאז אטבמ קרוי-וינב עדמל ןואזומה לש תיבה ףד .(web ,יללכ עדימ) םייקה ןואזומה יפגאל םיליבקמה םיפגאמ יונב .(ינורטקלא ראודו םייונימ ,םיקחשמ שרגמ ,ךוניח ,תוכורעת רקבמהו תשר הנבמכ םמצע ןיבל םניב םירשוקמ םינושה םיפגאה .יאמצע ןפואב ולולסמ תא רוחבל לוכי

תודסומ רפסמ םיללוכה לע-ירתא םג םימייק www - ה בחרמב SLN (Science - רתא אמגודל ,דחא רתא םש תחת םיסנוכמה www - ה תרגסמב לעופו םייק SLN -ה רתא .Learning Network) םינואזומ וילא ףרצו ותוליעפ תא ביחרה הז ןוגרא הנורחאל ,דבלב םינואזומ רשע-םינש דחאמ ןוגראה םויכ .בהרא תולובגל ץוחמ ,עדימ ירגאמ ,תוכורעת ללוכ רתאה .םלועה יבחרב היגולונכטו עדמל לא הלעפה יפד ,תוילאוטריוו תודבעמ ,תויביטקארטניא תויוליעפ םירחבנ םירתא לא תוירושיק ,ןוידל תולאש ,תשרל ץוחמ לכב םילעופה ךוניח ישנא םע ינורטקלא ראוד תועצמאב תורשקתהו .םינואזומהמ דחא תיבה ףדמ תוינפה ללוכ ,תיכוניחה היצטנירואה לעב ןואזומה רתא הלא םיבאשמ .הארוההו הדימלה יבאשמ לא וא ךוניחה יפגא לא יצבק תודיחימ תובכרומה תוידומיל תולטמו עדימ ירגאמ :םיללוכ ,Online תגצומה הכורעתה דבלמ ללוכ רגאמה .הקיפרגו ללמ תונכותו עדמ תוכרע ,םירפס לע תוצלמה :ןוגכ ,תופסונ תוינפה לאו ןכות החמומ םע תורשקתהל תורשפא ןתמו אשונב תוקסועה .םירחא םיצלמומ םירתא :אמגודל ןואזומב תמיקתמה יצניו הד ודרנואל תכורעת תודוא עדימ תללוכ וז הכורעת ,ןוטסובב עדמה .ןמואו איצממ ,ןעדמכ ודרנואל לש וייח תורוק הכורעתה יגצומ ןיב ךרדומ רויס ללוכ רגאמה תעצבתמ םש איצממה תנדס לא הינפהו תוידומילה תולטמה ירגאמ .רקבמה לש ותוליעפ בחרמ ךותב תועצבתמה תויוליעפ םיללוכ ןיב תויפותיש תויוליעפ :אמגודל תשרה הז רתא .SLN - רתאב אמגודל ,רפס יתב םינווגמ םיאשונב תירפס תיב תוליעפ גיצמ ןכ ומכ ,(דועו למשח ,םילחוז ,ריווא גזמ) רפסה יתב ירומו ידימלתל רשפאמ רתאה תרושקת יעצמא יפותישה טקיורפב םילעופה chat :ןוגכ ,תיפותישה תוליעפה םודיקל םיפסונ ,תויביטקארטניא תודבעמו תואנדס .ןויד תצובקו The Tech mueum of Innovation- רתאב אמגודל ,DNA-ה אשונב תיביטקארטניא תוליעפ תמייק .הקיטובורו םיעבצ

ףגא - ןיימעד רתאב תיביטקארטניאה הדבעמה ,תפסונ אמגוד האירדנא

תגצומ) פוקסלטה תנדסב .ואלילג לש ולעופו וייחב קסוע הז ףגא תונושה תושדעב רוחבל לוכי רקבמה (הנומתה לש ןוילעה הקלחב ,תושדעה ןיב םיקחרמה תא עובקלו (הרומק השדעו הרועק השדע) תיבה - הארנה םצעב ןוכנו רורב ןפואב תופצל תנמ לע תאז לכ לא תשגל לוכי דימלתה וז אנדסמ .(הנוילעה תינמיה הניפב בצומה) ףד לא תונפל וא ,םוחתב ויתועידי תא ביחרהל תנמ-לע עדימה רגאמ תמייקתמ פוקסלטה תנדסל המודב .אנדסב תוליעפל ןווכמה היחנה רפסמ עצבל ןתינ וז אנדסב .עפושמה רושימב תקסועה תפסונ אנדס גוס תא עובקל רקבמה תלוכיב ,עפושמ רושימ תרזעב םייוסינ לוכי רקבמה ,וז אנדסב םג .רושימה עופיש תיוזו ,וכרוא ,רושימה .היחנהה ףד לאו עדימה רגאמ לא תונפל תולטמה רגאמ ,תשרה בחרמב תשחרתמה תידומילה תוליעפל ףסונב יפד אמגודל ,תשרה בחרמל ץוחמ תויוליעפ עוציבל היחנה יפד ללוכ The Exploratorium's רתאב ,snacks - ה םינווכמה (107) םיפד תורשע ללוכ רתאה - ExploraNet םיאשונ תמישרל םירשוקמ הלא תויוליעפ ,תשרל ץוחמ תוליעפל םיאשונו םיעבצה ,רואה ,העימשה ,הייארה ימוחתב םיקסועה תמישר ,תוליעפה עוציבל תוארוה ללוכ תוליעפה ףד .םירחא .רזעל תוצעו תונויער ,םירמוח


םוכיס םוחת ,בושקתהו בושחמה ימוחתב תיגולונכטה תוחתפתהה תובקעב םינואזומה .רבעמ יבלשב םויכ אצמנ ילאוטריווה היגולואזומה יתרוסמה ןואזומה ךרעמב יוניש יכילהת ללוכה "גורדש" ינפב םיבצינ ,בשחוממ גולטיק לא רבעמ םיללוכ הלא םיכילהת .םייקה יבלשל ליבקמב .םילאוטריוו םירתא חותיפו תבשחוממ היצטנומוקד ,היגולואזומה םוחתב השדחה הידמה לש הטילקהו רבעמה הריהמ הגצה תלוכי קפסל םתרטמ רשא ,בושקת ילכ םיחתפתמ םייקלו טטושל תלוכיה :אמגודל .תשרה תועצמאב תנווגמו בחרמ ךותב יזיפה טוטישל המודב ,המודמה בחרמב תויצקארטניא םימייק .(1997 ,בהל ,רסודוימ ,ןרוא, Sabin, 1997) םייקה ןואזומה ףוסיא ,ףסכ ,ןמז םהו הלא םיכילהת חותיפ םיבכעמה םימרוג רפסמ היגולואזומה םוחתב םיחמומו עדי לש תיתשת תינב ,עדימ .תילאוטריווה עדימ םיללוכה םירתא תשרב אוצמל ןתינ ,רבעמה תפוקת תורמל .תוידומיל תויוליעפו עדימב רישע ,םיגוצי ןווגמב ,ימוחת בר ,ןימא .םצמוצמ םירקבמ רוביצ ינפב ףשחנ היה וז הביבס אלול רשא עדימ :) הלא תורוש תביתכל ןוכנ) Webliography - (תירבע) םילשורי ,דליפמולב םש-לע עדמה ןואזומ (www.mada.org.il) תוכרענה תוכורעתה לעו ,ןואזומה לע יללכ עדימ אוצמל ןתינ רתאב הדימל :אמגודל ,תונוש תויוליעפ ינפב םיפשחנ רתאב םירקבמה .וב תוליעפה תרגסמב .למשחה אשונב עדימ רגאמו רקח תוליעפ תודוא םירחא םירתא לאו ריעצה ןעדמה ףד לא הינפה תמייק רתאב .לארשיב עדמה םוחתב םיקסועה - (תילגנא) הפיח ,יטאנקר םש-לע עדמל ןואזומ (www.netvision.net.il/~sci_muse) תוכורעת ,החיתפ תועש :ןוגכ ,ןואזומה לע עדימ ללוכ רתאה .רעונה ףגא תויוליעפו ,ןואזומה תונח ,םוקמב תוגצומה - תוברתו היגולונכט ,עדמל ןואזומ (Knowmagine) ןיימעד (www.tau.ac.il/~museum/kc-muse-heb.html) ףגאהו גרבנטוג ףגא ,האירדנא ףגא :םיפגא השולש ללוכ רתאה ."םיקוחר םיבחרמ לא עסמ" לכב םיבלושמה םיימוחת בר עדימ יזכרמ השולש ללוכ ןואזומה תויוליעפ ,תיפותיש תוליעפ ,תיביטקארטניא הדבעמ ,םיפגאהמ דחא ףגא .םירחא םירתא לא תוירושיקו תשרל ץוחמ לא תוידומיל טבמ תודוקנמ יילילג ואלילג לש ולעופו וייחב קסוע האידנא ,סופדה תוברתב קסוע גרבנטוג ףגא .תיתרבחו תיעדמ ,תיגולונכט םיבחרמ לא עסמ" ףגאב .םייתרבחה םיטבההו סופדה תיגולונכט תשבי לא סובמולוק לש ועסמב קסועה עדימ אוצמל ןתינ ,"םיקוחר .תויוברת ןיב שגפמה לעו םייתפוקת טווינו טייש ילכ ,הקירמא : (www.sln.org) - S.L.N (www.omsi.edu) - ןוגרואב הישעתו עדמל ןואזומה לש הקיזיפה ,חור ינולב אשונב תויוליעפו תוכורעת ללוכ רתאה .תוקרזמ ,תוחור ,םימה (www.sci.mus.mn.us) - הטוסינמב עדמה ןואזומ ,םיעלות :אמגודל ,םינוש םיאשונב תויוליעפו תוכורעת ללוכ רתאה .חור תונחט ,היאמה טבש ,םירפרפ (www.miamisci.org) - ימאימב עדמה ןואזומ סיסבו הצמוח ,ןקירוה תופוס ,םוטאה אשונב תוכורעת ללוכ רתאה .רקח תוביבס דומילל טנרטניאה ,(pH) (www.mos.org) - ןוטסובב עדמה ןואזומ ,םייקה ןואזומב תוגצומה תוכורעתה ןיב ילאוטריוו רויס רייסל ןתינ תוקסוע תוכורעתה .online -ה תוכורעת לא תונפל ןתינ ןכ ומכ פוקסורקימה ,טסרוואה ,םוקייה ,ודרנואל ייח :ןוגכ ,םינוש םיאשונב תא תרשמה םיבאשמ זכרמ לעופ רתאה תרגסמב .ינורטקלאה םיפד ,החמומ םע ץועיי רשפאמ הז זכרמ ,םירומה תיסולכוא םיעדמ םיוסינ עוציבל היחנה יפד םיללוכה תשרל ץוחמ תוליעפל .םיצלמומ םירתא תמישרו -The Exploratorium's ExploraNet (www.exploratorium.edu/index.html) ףגא .Online תוכורעתו ןואזומב תוגצומה תוכורעת גיצמ רתאה ץוחמ תוליעפל תונווכמה תונוש תומרב םיפד תורשע ללוכ ךוניחה "תוזונג" Online תוכורעת לא תרשקמ ןויכראה לא הינפ .תשרל .םירחא םירתא לא תוירושיקו - The Franklin Insitute - היפלפדליפב עדמה ןואזומ (www.fi.edu) .ןואזומב וגצוה רשא רבעהמו הווההמ תוכורעת ללוכ רתאה ,םינווגמ םיאשונב תויוליעפו עדימ תוללוכ Online -ה תוכורעת ,ריוואה גזמ ,המדא תודיערו שעג ירה ,וינינ-לא ,םיסוניקוא :אמגודל פוטויב תולאשב ןואזומה יחמומ םע ץעייתהל ןתינ ןכ ומכ .דכו בלה .יעדמ אשונב עדימ תאיצמ ךרוצל וא (www.heureka.fi) - דנלניפב עדמה ןואזומ ,הקירויה תוכורעתה לעו ןואזומה תוליעפ לע יללכ עדימ ללוכ רתאה .וב תומייקתמה (www.nmsi.ac.uk/welcome.html) - ןודנולב עדמה ןואזומ ,םינוש םיאשונב Online תוגצומה תוכורעת ןווגמ ללוכ רתאה ולופא תסיט ,םירמוח ,הייארה שוח ,םיטובור ,הפועת :אמגודל םידימלתהו םירומה תושרל םידמועה הדימלה יבאשמ .1969 תנשב .םיפסונ םירתא לאו םירפס לא תוינפה םיללוכ - דנלוהב היגולונכטהו עדמה ןואזומ NewMetropolis (www.newmet.nl) .תידנלוהו תילגנאה תופשב ןואזומה לע יללכ עדימ רתאב (www.jsf.or.jp/index_e.html) - ןפי ויקוטב עדמה ןואזומ תינפי תופשב םייקה ןואזומב תוגצומה תוכורעתה לע עדימ רתאב .תילגנאו (www.sci-ctr.edu.sg) - רופגניסב עדמה זכרמ תוכורעתה תא ,זכרמב תומייקתמה תוכורעת לע עדימ ללוכ רתאה .םלואה זכרמב תבצומה ואדיוו תמלצמ תרזעב on-line תוארל ןתינ םיבאשמ ,היחנהו הלעפה ,הינב יפד לא תוינפה תומייק ןכ ומכ .ןויד תצובקו רפס-יתב רובע םיטקיורפ ,םייכוניח

(www.si.edu) ןגרואמ רתאב עדימה ,ךוניחו רקחמ תודסומ רפסמ ללוכה לע-רתא ךורעל ןתינ ישארה ףדב .תונווגמו תובר תוכורעתבו ,םינויכראב .(ב-א ה רדס יפ-לע שופיח) שופיחה אשונ וא תודסומ יפ-לע שופיח - National Museum of Natural History (www.mnh.si.edu/nmnhweb.html) יגולואזה ימואלה קראפה - (www.si.edu/activity/planvis/museums/i-nzp.htm) (www.nasm.si.edu) - ןוטגנישווב הפועתהו ללחה ןואזומ ללחה אשונב עדימ ירגאמו םיפסוא ,תוכורעת ללוכו לודג רתאה .הפועתהו וא /www.net.org) - ןוטסובב םיבשחמה ןואזומ /www.tcm.org) רשא תיביטקארטניא הירלגו ןואזומה תודוא עדימ : ללוכ ןואזומה הכורעת - אמגודל .םייקה ןואזומב תוגצומה תוכורעתה לא תרשוקמ תוכורעת .תירוטסה הריקס תבלשמה ,בשחמה תוחתפתה אשונב ילאוטריווה םוירווקאה ,הקיטובורה םוחתב תוקסוע תורחא .(Media Lab M.I.T םע בולישב תדחוימ תוליעפ) .תויכוניח תודמולו תונכות דירוהל ןואזומה רתאמ ןתינ ןכ ומכ - The Tech mueum of Innovation (www.thetech.org) ידימלת רובע תודעוימ תוכורעתה ,Online תוכורעתב רקבל ץלמומ דומיל תודיחימ בכרומ עדימה .םייניבה תוביטחו ידוסיה רפסה תיב םבורב םייונבה םירחאה םירתאהמ הנושב תויראנילו תונבומ .תשרכ רה ,א.נ.ד ,הקיטובור ,םיניוול :ןוגכ םינוש םיאשונב תוכורעתה .לבאה ללחה פוקסלט ,רזייל ,המדא תודיער ,םיעבצ ,טסרוואה .תויביטקארטיא תויוליעפו תונומת ,עדימב תורישע תוכורעתה (www.osc.on.ca) - Ontario, Canda -ב עדמה ןואזומ - לא םשמו just for fun לא סנכהל ץלמומ (www.msichicago.org) - וגקישב עדמה ןואזומ ץלמומ ,ןואזומב תוגצומה תוכורעתה תא תופפוח רתאב תוכורעתה .יטובורה תויחה ןג - תכורעתב רקבל (www.nyhallsci.org) - New York Hall of Science .online playground - לא תשגל ץלמומ - םיבצחמל הנוזירא לש יאטיסרבנואה ןואזומה (www.geo.arizona.edu/Museum.html) ןונגנמו ,עדימ רגאמ ללוכ רתאה ,םיבצחמה אשונב ןטק ןואזומ .ימינפ שופיח - הילגנא ,רטסצורב הישעתהו עדמה ןואזומ (www.msim.org.uk/nonshocked/index.html) תוחתפתה ,היגרנאה ,הרובחת הימוחתב תוגוצת ללוכ רתאה תוילאוטריוו תודבעמ רקבמה תושרל .דועו תרושקתה ,ליטסקטה .עדימ רגאמו הלעפהל - הילטיא הצנריפ ,עדמה לש הירוטסיהב קסועה ןואזומ (galileo.imss.firenze.it) :אמגודל תובר תוכורעת ללוכו עדמה לש הירוטסיהב קסוע ןואזומה תוחתפתהו יצניו הד ודרנואלו יילילג ואלילג לש םלעופו םהייח .הקינכמהו הימיכה ימוחתב רקחמה - ASTC Science Centers on the Web (www.astc.org/trguide/websites.htm) ,עדמל םינואזומ לא ,(240-כ) םירושיק תמישר ליכמ רתאה ןכ ומכ ,םימוירווקאו םיגולואז ,םינאטוב םינג ,הישעתו היגולונכט .הנידמה םש יפ-לע שופיח רשפאמ רתאה


:היפרגוילבב ,עדמל ילאוטריוו ןואזומ - ןיימעד .(1997) .א בהל .ד ,רסודוימ .א ,ןרוא תטיסרבינוא ,תומר ,ןמזה ןחבמב ךוניחה .תוברתו היגולונכט .ביבא-לת יאשונב קסועה ילאזומ גצימ לש חותיפו הכרעה .(1987) .ע ,רוד .ביבא-לת תטיסרבינוא ,M.A תדובע .עבטה תרימש
Du Bery, T. (1991). Why Museums? Museum Development. March, pp. 25-27.

Heim, M. (1993). The Metaphisics of Virtual Reality. Oxford University Press.

Hodson, K. (1975). A Social History of Museums, The Macmillan Press.

Koran, J. J. et. al. (1983). A Framework for Conceptualizing Research in Natural History Museums & Science Centers. (J.R.I.S.T.) Vol. 20 (4), pp. 325-339.

Koran, J. J. et. al. (1984). Attention & Curiosity in Museums. J.R.I.S.T., Vol. 21 (4) pp. 357- 363.

Sabin, R. (1997), Museums and Their Websites:An Examination and Assessment of How Museums are Coping with the Challenge of The World Wide Web. MA in Museum Studies Institute of Archaeology, University College London, United Kingdom Journal of Conservation & Museum Studies.

Milekic, S. (1997), Virtual Museums: How to make digital information child-friendly?, School of Cognitive Science, Hampshire College, Amherst, MA. Museums and the Web: An International Conference, Los Angeles, CA.