?םויה סופדה עצבתמ ךיא


םה םיטעמ םויכ .גרבנטוג לש ותפוקת זאמ הנתשה הברה
   הנשיה הטישב םידבוע הכאלמה ילעב םהב סופדה יתב
 ידכ תוינבתב תורושמה תאו תורושמב תויתואה רודיס)
 תנמ-לע תאז םישוע הלא סופד יתב .(ףד סיפדהל
 רבכ תאזש םיעדוי םלוכ ,ךא .תדחוימ האצות גישהל
.הליעיה הטישה הנניא

 בלתשמ בשחמה ,םייחה ימוחת רתי לכב ומכ ,םויה
 ךילהתל בכרומה ךילהתה תא בסמו סופדה ךילהת ךותל
 רפסמ אוצמל םויה םג ןתינ בושחימה תורמל .ריהמו לק
 םניא ןיידע רשא סופד יתב - "םייניב תונחת"
 אוצמל ןתינ םהבו ,דחוימב םילודג םניאו ,םיבשחוממ
.תוננובתהל םיצלמומה הספדה תונוכמ
?ןאכ םישוע המ זא ןטק סופד תיב רתאל וסנו ,םכלש הנוכשב רויסל ואצ יפד רתאב וא ,בהז יפד םינופלטה רפסב שפחל ןתינ) .טנרטניאב בהז וסנו ,קסעה לעב םע םואיתב ,סופדה תיבל ושג ךילהת אשונב עדימ לבקלו ץעייתהל ,לואשל ,ןנובתהל :סופדה .סופדה תיב תבותכו םש .סופדה תיב תמקה תנש ? םויכ סופדה תיבב הגוהנה סופדה תטיש יהמ ? תורחא תונוכמב ושמתשה רבעב םאה ונמזב סופדהמ הנוש איה דציכ ,הטישה לע רצק רבסה ?גרבנטוג לש ?םידיקפת וליאבו ,סופדה תיבב םידבוע םישנא המכ ?םילדג הזיאבו ,סיפדהל רשפא העשב םיפד המכ יוצר) סופדה תיבב תיזכרמה הנוכמה תא ומלצ ,רפסה תיב לש קרוסב התוא קורסל ,הנומת םלצל ןיא םא לבא ,ונילא ילטיגידה ץבוקה תא וחליש רשפא ,הנומתה לש ילטיגיד ץבוק ןיכהל םכתלוכיב .(המצע הנומתה תא חולשל םסרפנ ונאו ונילא וחליש ,םתפסא רשא עדימה לכ תא .הזה ףדל רשוקיש דחוימ רודמב ותוא

(הספדהל ץבוק ) תוחנמה תולאשה ףד לא

תוידומיל תויוליעפ ףדל הרזח

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum