ריינ ןיכהל רשפא ךתיבב םג


הכאלמ איה ריינ תנכה םויה דע .ריינ וניכה הנש 500 ינפל קר א

 םאו .ריינ ןיכהל רשפא ,ןבומכ םירוהה רושיאב ,תיבב םג .תירלופופ
 קיזי אל יאדווב ,בשחמה תועצמאב אוה ןאכ םידמולש המ לכ
 .םכידי ומב ריינ ןיכהל ןתינ דציכ תוארוה ןאכ איבנ יוניש םשלש
 ריינה תנכה ךילהתמ הנוש ךכ לכ אל םויכ ךילהתה ,וארתש יפכ
.הנש 500 ינפל
םויה הנש 500 ינפל בלשה
תושעל רשפא,םצעב
רבדה ותוא תא
,םידבה תא םיסבכמ
שמשב םתוא םיחינמו
המכ) ךשוממ ןמזל
וליחתיש ידכ(םימי
.ררופתהל
1
רוזגל רשפאש ןבומכ
הז ירחאו ,םידבה תא
שמתשהל יאדכ
שותכל ידכ רדנלבב
.םידבה תא
םידבה תא םירזוג
תונטק תוכיתחל
םתוא םיסינכמו
םישתוכ םש ,הנחטמל
דע םימ םע םתוא
.הסיעל םיכפוה םהש
2
שמתשהל דאמ לק
.חבטמב םייריכב שאב
םיחינמ הסיעה תא
הנטק שא לע ריסב
.םישחובו
3
תא דירוהל יאדכ
סינכהלו שאהמ ריסה
ילכל הסיעה תא
ול תתלו) לודג יטסלפ
רשפא .(ררקתהל
תרגסמ ןיכהל תולקב
תכיתח תרזעב הבוט
תרבוחמה ןולחל תשר
אל .ץעה תרגסמל
תרגסמ ןיכהל יאדכ
15 x 20 -מ הלודג
.מ"ס
העיגמ הסיעה רשאכ
תוכימסה תדימל
םיסינכמ ,היוצרה
ץע תרגסמ ריסה ךותל
םיאיצומו תשר הילעש
לש תמייוסמ תומכ
.הסיע
4
תא םישוע םויה םג
.רבדה ותוא
תרגסמה תא םיאיצומ
רמוחל םינתונו ריסהמ
ךרד לוזנל ילזונה
תא םיענענמ .תשרה
תרגסמה לע הסיעה
הילע רזפתתש ידכ
.קדו דיחא יבועב
5
לעש הסיעהש ירחא
תלבקמ תרגסמה
םיאיצומ,ףד לש הרוצ
תונידעב התוא
ינש ןיב התוא םיחינמו
המכ םימש.ץע תוחול
דחי הלאכ םיפד
תא שבייל ידכ שבכמב
.ףדה
ןיאש חינהל ריבס
,תאז לכב .שבכמ תיבב
ףדה תא םיאיצומ
ינש ןיב לבקתמש
ץוחלל רשפא .תוחול
וא ,םינבל תרזעב וילע
.םילודג םירפס וליפא
רמוש רבכ ףדהש ירחא
ץהגל רשפא ,הרוצ
(דב תכיתח ךרד) ותוא
שבייל רומגל ידכ
.ותוא
6

 ונממ רשא רמוחה ויה םידבמ םיטוטרמס הפוריאב הנש 500 ינפל
 .ינגרוא רמוח לכמ טעמכ ריינ ןיכהל רשפא ,םצעב לבא .ריינ וניכה
 שותכל ךרוצ שיש ולגת ילוא יכ םא ,םיבלשה םתוא םה םיבלשה
 זכרמ לש web -ה יפד לש םיעקרה .הליחת םתרחבש רמוח תא
 םירמוחמ ונכוה רשא םיפד לש תוקירס םה גרבנטוג ףגא לש עדימה
.ןאכ תראותמה הטישב םינוש םיינגרוא

טשקל םג ןתינ

ופיסויש םירבד רפסמ תושעל רשפא יששהו ישימחה םיבלשה ןיב .םכלש םיפדל יפויו ןח םיצחול רשאכ .ףדה לע םינטק םילע וא םיחרפ חינהל רשפא .וכותל ועבטוי הלא ,ףדה תא םישביימו רשא הרוצב ףדה לע טוח תחנה ידי לע "םימ ןמיס" ןיכהל רשפא - ישישה בלשב לודג יד ץחל וליעפה .(םכמש תויתוא) ורחבת הלוכי האצותהו שובייהו ץחלה ירחא עיפוי םימה ןמיס .שבכמה .דאמ המישרמ תויהל

?םיפדה םע םישוע המו

םא .תוכרבל דחוימב םיפי םה - םיפדה לע בותכל ,ןבומכ ,רשפא רשפא ,דחוימב םכיניעב םיפיש הלאכ םהיניב שיו םיפד םתנכה חולשלו jpg-כ וא gif-כ ץבוקה תא רומשל ,קרוסב םתוא קורסל ותוא בלשנ ונחנא ,ינורטקלאה ראודה תועצמאב ונילא ותוא .ונילא ועיגי רשא םיפד לש הכורעתב תוידומיל תויוליעפ ףדל הרזח
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum