ןויד תוצובק


:םה םינד ונא ןהב םיאשונה ,ןוידה תוצובק ףד לא םתעגה

ךלמה תא םיענכשמ