Tel-Aviv University Science and Technology Education Center

Knowledge Technology Lab

ילאוטריוה ןואיזומל םכאוב ךורבTo the version
 ,ןואזומב םינושה םיפגאה לא עיגהל ולכותש תנמ-לע

.םשרהל םישקבתמ םכנה

.תימלצה לע ושיקה ,(תימעפ דח השירד) המשרהה עוציבל םכמשמ בכרומ שמתשמה םש .(תילגנאב) שמתשמה םש תא ונייצ .1 .םכתחפשמ םשמ תונושארה תויתואה יתשו יטרפה

.רתאה לא וסנכית התרזעב רשא אמסיסה תא ועבק .2

.(back) הז ךסמל ורזיח המשרהה עוציב רחאל .3 ,רבעב ומשרנ רשא םכניבמ הלאל .רקבל םינינועמ םתא ותוא ףגאה לא ןווכמה רושיקה לע ושיקה .ףגאה לא הסינכל האשרה ןולח םכינפב חתפי אמסיסה תאו שמתשמה םש תא ונייצ .החותפ םכרובע ןואזומה יפגא לא ךרדהו תאו שמתשמה םש תא ןייצל ושקבתת רתאה לא שדחמ הסינכ לכב .םכתמסיס

: םיפגאה ןואיזומב םילעופ הז בלשב . יאלילג ואלילגל שדקומה - האירדנא גרבנטוג סנהוי לש ותמורתל שדקומה - גרבנטוג .סופדה תכפהמב יפוחמ סובמולוק לש ותגלפהב קסוע ףגאה - בחרתמ קפואה .ברעמ ןוויכל דרפס :םינושה םיפגאב םכרוקיבל תורטמ רפסמ ונרדגה ונא .תיעדמה הדובעב םירושקה םייסיסב םיגשומ תרכה .1 .תיעדמה תוליעפב רושקה יגולונכטה דמימה תרכה .2 תיגולונכטהו תיעדמה תוליעפה ןיב רשקה תרכה .3 .הפוקת התוא לש תיברעמה תוברתהו הרבחה ןיבל .םייגולונכטו םיילקיסיפ םייוסינ רוזחשב תוסנתה .4 .תיתבשחמה השיפתב שודיחה לש תועמשמה תנבה .5 :הלועפ תויורשפא רפסמ םכינפב עיצנ הלא תורטמ גישהל ידכ הקיפרגב בצועמה ילאוטריו ןואיזומב רוקיב ןנובתהל ןואיזומב טטושל ולכות רוקיבה ךלהמב .תידמימ תלת ןנובתהל ,םוימויה ייחב ואלילג יקוחב תוסנתהל ,םיגצומ ליעפהלו .וייחב םיבושח םיעוראו ויתודובעל םירושקה םישיא תוראתמה תונומתב תא רשפאיש עדימ םכרובע ונפסא ובש עדימה יזכרמל תונפל :ולעופו תוישיאה ,הפוקתה תרכההאירדנא ףגא
עדימה זכרמ

Hebrew / englishגרבנטוג ףגא
עדימה זכרמ

Hebrew

עדימה זכרמ

Hebrew

Knowledge Technology Lab

 ,הז טקיורפל םיעייסמה םישנאלו תודסומל םידומ ונא
: "ןיימעד" טקיורפב הכימתהו דודיעה לע

.עדימה תדרטסוטוא טקיורפ ,היגולונכטהו עדמה דרשמ
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.ביבא-לת תטיסרבינוא יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמה

:םיאבה םיפוגה לש םתכימתב עצבתמ טקיורפה חותיפ

.ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיבושיחה זכרמ
.לארשי ,סקיפרג ןוקיליס תרבח

.1998 ביבאה תינכות - Discovery Channel School ידי-לע רחבנ הז רתא

1999 טסוגואל 26 : ןוכדיע ךיראת