העלאת אתר לאויר
Unix -לביצוע המהלך הזה יש צורך בידע בסיסי בפקודות


public_html :בשם directory יש ליצור homedirectory -בתוך ה
mkdir public_html :ע"י הפקודה

index.html :בשם public_html יש לשמור את האתר בתוך

chmod 711 ~username :יש להקיש homedirectory -מתוך ה

chmod 711 public_html :יש להקיש homedirectory -מתוך ה

chmod a+r public_html/* :יש להקיש homedirectory -מתוך ה


http://www.tau.ac.il/~username :של האתר יהיה URL -ה