שירותי רשתremoteapp
.שימוש בתוכנות דרך הרשת
Exchange שליחת פקס דרך שרת
.בלבד tauex מיועד לבעלי דואר בשרת