(wireless) חיבור אלחוטי בתוך הקמפוס
Public Tau רשת


.ולהתחבר אליה public-tau יש לאתר את הרשת
publictau :יש להקליד ,(Network key) תופיע בקשה למפתח רשת

.לאחר ההתחברות לרשת יש צורך בהזדהות אוניברסיטאית
.לצורך כך יש להיכנס לדפדפן כלשהו

:תופיע בקשת ההזדהות הבאה
Public Tau צילום מסך - הנחיות להתחברות לרשת אלחוטית

.יש להזדהות עם קוד וסיסמה אוניברסיטאיים