mail דוא"ל בשרתכניסה לדואר
(forward) העברת דוא"ל לכתובת אחרת
.כל מייל שיגיע לכתובת האוניברסיטאית יועבר באופן אוטומטי לכתובת יעד אחרת שתיבחר
.ניתן להפנות את המייל ליותר מכתובת אחת, וניתן להשאיר העתק על שרת האוניברסיטה
בו זמנית באותו דפדפן Gmail עבודה עם מספר חשבונות
פרטית gmail גיבוי הדואר בכתובת
.העתקת תכולת תא הדואר האוניברסיטאי לכתובת דואר פרטית לפני סגירת החשבון