ERP התקנת מערכת


:שימו לב
Acrobat Reader לפני ההתקנה יש לוודא שמותקנת במחשב תוכנת


ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

:יש להיכנס לקישור הבא
https://ierp-int.tau.ac.il/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=IWERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת

ERP צילום מסך - הנחיות להתקנת מערכת.לאקסל TSV במידה ויש צורך לייצא נתונים ממסכי האפליקציה, יש להגדיר במערכת ההפעלה שיוך קבצים מסוג