פרס ביטחון ישראל ע"ש אליהו גולומב

 

 

בשנת תשע"ה יוענקו שלושה עד ארבעה פרסים לביטחון ישראל על שם אליהו גולומב עבור פעילות שתרמה להגברת ביטחון המדינה.

 

הפרס יוענק ע"י שר הביטחון במעמד נשיא המדינה.

 

הפרס הינו בסך של 36,000 ₪ והזוכים בו נקבעים ע"י שר הביטחון.

 

החלטת שר הביטחון מתבססת על המלצות ועדת שופטים חיצונית, המתמנה על ידו.

 

שניים או שלושה פרסים מוענקים לאדם או לצוות שלפעילותם תרומה לתחום המבצעי.

פרס אחד מוענק עבור מפעל חיים מצטבר.

 

רשאים להציג מועמדות:

 

חייל, עובד או גוף במערכת הביטחון,כל אזרח, קבוצה או צוות, לרבות מוסדות מערכת הביטחון או גופים הפועלים עבורה,

מוסדות להשכלה גבוהה וחברות פרטיות, רשאים להגיש מועמדים שלהם או של אחרים. 

 

 

אופן הגשת ההצעות:

 

1. תיאור מפורט של הפעילות (מחקר, מעשה, הישג, פיתוח) ותרומתה להגברת ביטחון המדינה.

 

2. המלצות הגורם המשתמש והגוף המפיק תועלת מהפעילות הנ"ל המעידות שהפעילות הנה מבצעית ואכן תורמת להגברת ביטחון המדינה.

 

3. על מגישי ההצעות עבור צוות לפרט את רשימת המשתתפים בצוות, את תרומת כל מועמד בנפרד ולהסביר את חשיבותו.

 

על מגיש ההצעה מוטלת אחריות מוחלטת לרשימת המומלצים. כל צוות יכלול עד 8 מועמדים.

 

תקנון והנחיות:

 

א.      להלן פירוט הרשאים להגיש לוועדת השופטים הצעות לקבלת הפרס:
1. חייל, עובד או גוף במעהב"ט, רשאי להגיש מועמדות שלו או של אחרים.
2. כל אזרח, קבוצה או צוות, לרבות מוסדות, מערכת הביטחון או גופים הפועלים עבורה,
    מוסדות להשכלה  גבוהה וחברות פרטיות, רשאים להגיש מועמדים שלהם או של אחרים.

ב.      ההצעה תוגש במתכונת הבאה:
1. נדרש תיאור מפורט של הפעילות (מחקר, מעשה, הישג, פיתוח) ותרומתה להגברת ביטחון המדינה.
2. המלצות הגורם המשתמש והגוף המפיק תועלת מהפעילות הנ"ל המעידות שהפעילות הנה מבצעית
    ואכן תורמת להגברת ביטחון המדינה.
3. גורם שממליץ על יותר מהצעה אחת, מתבקש לדרג המלצותיו.

ג.        על מגישי ההצעות עבור צוות לפרט את רשימת המשתתפים בצוות, את תרומת כל מועמד בנפרד ולהסביר את חשיבותה.

ד.      על מגיש ההצעה מוטלת אחריות מוחלטת לרשימת המומלצים. כל צוות יכלול עד 8 מועמדים.

ה.      יחיד, צוות יכול לזכות בפרס ביטחון ישראל, רק אחת לחמש שנים.

ו.        הצעה לקבלת פרס על פרויקט ביטחוני, יכולה להיות מוגשת לוועדה עד שלוש פעמים.

ז.       פרס ביטחון ישראל על מפעל חיים יוענק לאנשים שהקדישו את חייהם לביטחון ישראל ותרמו תרומות מוכחות רבות ערך שהיו בבחינת התווית דרך מקצועית וערכית בארגוניהם והם ראויים לשמש כמודל לחיקוי.

ח.      הצעה לקבלת פרס על מפעל חיים, יכולה להיות מוגשת לוועדה עד ארבע פעמים.

ט.      לא יינתן פרס לפעילויות שמבצעיהם ו/או עבודות שבעליהם כבר זכו בפרס אחר עבורם.

י.        לא תוגשנה הצעות השייכות מעצם מהותן לוועדות ייעול או לצל"שים.

יא.   לא יינתן פרס עבור הצעה זהה, יותר מפעם אחת.

יב.    שר הביטחון רשאי לדחות את מתן הפרס בשנה מסוימת או לחלקו כראות עיניו, במקרים בהם לא הוצעו, באותה שנה, הצעות למתן פרס או לא נמצאו ע"י הוועדה הצעות הראויות למתן הפרס.

יג.     הוועדה תבחן בקפידה את ההצעות ותוודא שההצעות אכן תורמות לביטחון המדינה והנן מבצעיות. התנאי להוכחת המבצעיות תהיה הוכחה בשדה הקרב או קליטה מבצעית בצה"ל ובזרועות הביטחון.

יד.    בכל שנה יחולקו לא יותר מ-3 פרסים לפרויקטים העומדים בקריטריונים הנ"ל ולא יותר מפרס אחד על מפעל חיים.

טו.   היה והחליטה הוועדה בשנה נתונה להמליץ על שני פרויקטים גדולים מאד (הנמדדים בהשקעות של עשרות/מאות מיליוני דולר ובמספר ניכר של שנות פיתוח) כראויים לפרס, תוכל הוועדה להמליץ לזכות בפרס נוסף (שלישי) פרויקט שעלותו ומשכו קטנים יותר, ואשר תרומתו היא בתחום המבצעי, והשפעתו במרחב הטקטי/אופרטיבי ואשר נמצא ראוי ובולט ביצירתיות ובמקוריות.

טז.   בכל שנה יינתן פרס אחת לפחות (מתוך השלושה שניתן להעניק) למערכת נשק או מערכת תומכת לחימה, שלא מהתחום המודיעיני. זאת בתנאי שיש למערכת זו תרומה מוכחת בתחום המבצעי והיא מתאפיינת ביצירתיות ובמקוריות.
בשנה שבה לא נמצאה מערכת נשק או מערכת תומכת לחימה, שלא מהתחום המודיעיני, כראויה לפרס ביטחון ישראל – יוענקו לא יותר משני פרסים.

יז.     במקרים בהם מגיש ההצעה הינו המפתח, תיוועץ הוועדה בגורמי צה"ל ובזרועות הביטחון הנוגעים בדבר.

יח.   הוועדה תתייעץ עם ר' מפא"ת, בהתאם לשיקול דעתה.

יט.   הוועדה תוודא המצאות התייחסות בכתב של מנהל/מפקד הגוף, הממונה על המועמדים לקבלת הפרס, לרבות במקרים בהם הגשת ההמלצה להעניק את הפרס לא באה ממנהל אותו הגוף.

כ.      ההמלצות של ועדת השופטים הנן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

 

 

את ההצעות יש להעביר ידנית, למשרד הביטחון, למשרד פרס ביטחון ישראל, בימים 30 ו-31 במרס 2015, על פי תיאום טלפוני עם ד"ר משה ורד, מזכיר הפרס, בטלפון: 572323503, נייד: 8062549 – 053, פקס: 573133803.

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ג', 31 במרס 2015.