מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים

תשפ"א-תשפ"ג 

 

הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מציעה תכנית מלגות במטרה לעודד סטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים לפנות למסלול לתואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל, ולהקדיש את מלוא זמנם ועיסוקים ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט. בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים, וכן להכין את בוגרי האקדמיה שישתלבו בתעשייה בתחום הקוונטים.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 10 מלגות חדשות.

סכום המלגה הוא 120,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 60,000 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 60,000 ₪ נוספים לפחות במימון היחידה/המנחה.

 

כמועמדים למלגות יוגשו אך ורק סטודנטים מצטיינים לדוקטורט בתחומי הליבה והמעטפת בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים, כפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת והתכנית הלאומית, והכוללים בתוכם תחומי ידע מגוונים מדיסציפלינות שונות: פיזיקה, הנדסה, מדעי המחשב, מתמטיקה וכימיה. מחקר תיאורטי או ניסיוני הנכלל באחד מן הסיווגים הבאים:

 

1.         חישוב קוונטי

2.         תקשורת קוונטית

3.         סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות

4.         מכשור וחיישנים קוונטיים כגון שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי, ומדי תאוצה קוונטיים

5.         חומרים קוונטיים כגון חומרים טופולוגיים וחומרים מהונדסים קוונטית להצגת תכונות מיוחדות

6.         יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות

7.         מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים

 

תינתן עדיפות לנשים.

 

המועמדים נדרשים לעמוד בדרישות תקנון הות"ת:

א.       מועמדים שסיימו את לימודי התואר השני עד חמש שנים קודם להגשת מועמדותם למלגה.

ב.      בעל תואר שני מחקרי או תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט שתכנית לימודיו לדוקטורט אושרה או הוגשה לאישור.

ג.        הצעת המחקר אושרה לפני שנה וחצי לכל היותר, או שתאושר תוך שנה לכל היותר מתאריך הגשת המועמדות.

 

 

המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:

א.  לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך חמש שנים ממועד זכייתה  במלגה. 

ב.   לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות) בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.

ג.   לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של שישה חודשים או יותר. בכל מקרה לא ניתן להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת.

 

להלן המסמכים הנדרשים:

1.         טופס הבקשה (מודפס).

2.         קורות חיים (לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה,            פרסים וכד') ורשימת פרסומים (אם יש).

3.         גיליונות ציונים של תואר שני (ובכלל זה ציוני הגמר וציון עבודת התזה).

4.         תכנית לימודים לדוקטורט, בהיקף של 2-5 עמודים, הכוללת את תקציר הצעת המחקר (אם כבר אושרה)

5.         2-3 מכתבי המלצה (אחד מהם מהמנחה). רצוי כי אחד מן המכתבים יהיה מחוץ למוסד האקדמי.

6.         כתב התחייבות חתום בידי המועמד.

7.         אישור דקאן/בי"ס/חוג/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 60,000 ₪ לשנה.

                                               

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום שלישי, 21 באפריל 2020, ובנוסף נא לשלוח קובץ PDF של כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.