תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים  

מחזור ב' – תשפ"א  

 

 

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים נועדו לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקים ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט. בטווח הארוך מיועד התכנית להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחום זה.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 10 מלגות תלת- שנתיות. האוניברסיטה רשאית להמליץ על חמישה מועמדים למלגה זו.

 

סכום המלגה הוא 120,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 60,000 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 60,000₪ נוספים במימון היחידה/המנחה.

 

לא ניתן לקבל במקביל למלגה זו מלגה נוספת שמקורה בתקצוב ציבורי.

 

המועמדים נדרשים לעמוד בדרישות תקנון הות"ת:

 

א.      ניתן להגיש מועמדות באם סיום לימודי התואר השני היה עד לפני חמש שנים ממועד הגשת המועמדות.

 

ב.      יוגשו כמועמדים דוקטורנטים (במסלול הרגיל או הישיר)  שהצעת המחקר שלהם אושרה עד שנה וחצי לפני מועד הגשת המועמדות. בנוסף, תתאפשר הגשת מועמדות גם אם הצעת המחקר טרם אושרה אך בתנאי שתאושר בתוך שנה מתאריך ההגשה. 

 

ג.        יוגשו כמועמדים סטודנטים מצטיינים בתחומי הליבה והמעטפת של מדעי הנתונים כפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת והמפורטים במכתב ות"ת המצורף.

 

המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:

 

א.      לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד הזכייה במלגה.

 

ב.      לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עבודה כ"עוזר הוראה" באוניברסיטה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות ובתנאי שהעבודה רלוונטית לתחום הלימודים/מחקר ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.

 

ג.         לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. בכל מקרה לא ניתן יהיה להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת. יצוין כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף לסעיף 11 בכללי המועצה להשכלה גבוהה (התאמות מיוחדות).

 

 

להלן המסמכים הנדרשים:

1.       טופס הבקשה (מודפס)

  1. קורות חיים
  2. גיליון ציוני התואר השני ובכלל זה ציון הגמר וציון עבודת התזה.
  3. פירוט על פרסומים אקדמיים, במידה וישנם, השתתפות בכנסים, זכייה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי אחר.
  4. שלושה מכתבי המלצה (אחד מהם מהמנחה)
  5. תכנית המחקר
  6. אישור היחידה/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 60,000 ₪ לשנה.

 

נא קראו בתשומת לב את תקנון המלגה.

                                               

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד ליום ראשון, 3 במאי, 2020 וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת danaav@tauex.tau.ac.il.