מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תש"פ-תשפ"ב

 

 

 

המלגה ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח מיועדת לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי התואר השלישי בתחומי מדעי הרוח, לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים וליצור תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט תוך 3 עד 4 שנים.

 

על פי התקנון תעניק הות"ת מדי שנה עד כ-20 מלגות תלת-שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח בכל המוסדות להשכלה גבוהה.

הזוכים ייבחרו על בסיס כלל-ארצי (ולא מוסדי) של מצוינות אקדמית בכפוף לקריטריונים שייקבעו על ידי ועדה מטעם הות"ת. בין היתר: פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים, וכן פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי.

כל אוניברסיטה רשאית להגיש עד 10 מועמדים, ולפחות מחציתם נשים.

 

סכום המלגה 80,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים (עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים): 40,000 ₪ הקצבת הות"ת, 20,000 ₪ במימון הנהלת האוניברסיטה ועוד 20,000 ₪ במימון הפקולטה/ביה"ס/המנחה.

 

על המועמד לעמוד באחד התנאים האלה:

1.         בעל תואר שני שהגיש את הצעת המחקר לדוקטורט תוך שנתיים לכל היותר ממועד הזכאות לתואר שני וההצעה אושרה.

2.         תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט שהצעת המחקר לדוקטורט אושרה.

בשני המקרים נדרש שהצעת המחקר אושרה כשנה לכל היותר לפני מועד בחירת המועמד על ידי האוניברסיטה.

חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים המצוינים כאן תישקל על ידי הוועדה מטעם הות"ת.

 

מקבלי המלגה והאוניברסיטה מתחייבים לעמוד בתנאי התקנון כמפורט בסעיף 2 (ה).

 

להלן המסמכים הנדרשים:

1.         טופס הבקשה (מודפס).

2.         קורות חיים (לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה,            פרסים וכד') ורשימת פרסומים (אם יש).

3.         גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני (ובכלל זה ציוני הגמר וציון עבודת התזה).

4.         תקציר הצעת המחקר המאושרת (5-3 עמודים).

5.         שלושה מכתבי המלצה (אחד מהם מהמנחה): בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו, חדשנותו ותרומתו הצפויה לתחום, וכמו כן  להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד. חתימה של הממליץ הכרחית.

6.         אישור ממדור תלמידי מחקר לקבלה כתלמיד מחקר שלב ב'.

7.         טופס פנימי (עותק אחד).

8.         כתב התחייבות חתום בידי המועמד (עותק אחד).

9.         אישור דקאן/בי"ס/חוג/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 20,000 ₪ לשנה (עותק אחד).

 

את החומר נא להגיש ללשכות הדקאנים בפקולטות למדעי הרוח ולאמנויות עד יום ראשון, 24 במרס 2019.