האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

רח' מאפו 11 תל-אביב

טל. 03-5235748,  03-5222151   פקס.  03-5221957

mail:  aguda@actcom.co.il

http://www.ift.co.il

 

             

הנדון:   מענקי-מחקר לדוקטורנטים במדעי החברה

לשנים 2012/13-2013/2014 (מענק דוקטורנטים מס'  30 )

תאריך הגשת הבקשות:   עד ה-15 בנובמבר 2011

 

 

 

האגודה לקרנות מחקר וחינוך מעניקה מימון למענקי מחקר לדוקטורנטים במדעי החברה *, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

 

 

הקרן למענקי-מחקר לדוקטורנטים במדעי-החברה **

 

במסגרת קרן זו יינתנו מענקים לדוקטורנטים למימון הוצאות מחקר המבוצע לשם קבלת תואר ד"ר במדעי החברה. כוונת הקרן הינה לתמוך במחקרים המבוססים על עבודת שדה או מעבדה בהיקף גדול, והדורשים מימון מיוחד שלא ניתן להשיגו במסגרות הקיימות.

 

רשאים לפנות דוקטורנטים במדעי החברה שהתקבלו כ"תלמידי מחקר" באחת האוניברסיטאות בארץ, אשר תכנית המחקר שלהם אושרה על ידי הוועדה לתלמידי מחקר במוסדם בשנתיים האחרונות (לאחר ה- 15.11.2009 ) ואשר החלו או עומדים להתחיל את ביצוע  עבודת המחקר בפועל.

 

 

----------------------------------------------

* התחומים הנכללים הינם (לפי סדר אלף-בית): אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה חברתית, חינוך, יחסים בינלאומיים, כלכלה, מדע המדינה, מינהל ציבורי, מינהל עסקים, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, תקשורת.                                                                                 

 

 

** החל ממענק דוקטורנטים מס. 27 נפסקה פעולתה של הקרן של האגודה למתן מילגות כתיבה לדוקטורנטים במדעי החברה. 

תמיכתה של האגודה בדוקטורנטים מוקדשת כיום  אך ורק למתן מענקי מחקר.

                                                                                                                                    

אין הקרן מממנת את משכורתו של תלמיד המחקר עצמו אלא נותנת מימון להוצאות עבודת המחקר   (כמו: העסקת מראיינים כאשר מדובר בהיקף מחקרי נרחב, נסיעות, שאלונים, הוצאות על ניסויים, הדפסות וצילומים לצורכי המחקר, וכו').

 

מענקי המחקר ניתנים עד לתקופה של שנתיים. המענק בשנה השניה ניתן ע"פ הערכת דו"ח ביניים מדעי המוגש ע"י הדוקטורנט בתום השנה הראשונה.  בתקופת קבלת המענק חייב הדוקטורנט לשהות בארץ.

 

 

התקציב למענק מחקר יהיה עד ל-10,000 דולר  (לכל תקופת המחקר). גובה התקציב שיאושר מותנה באופי העבודה ודרישותיה, ובאפשרויות הקרן.

 

התקציב שיינתן הינו עבור הוצאות של עבודה שעדיין לא בוצעה ועומדים לבצעה, ולא עבור עבודה שכבר נעשתה.  ולכן, ההוצאות הכספיות שניתן לבקש במסגרת המענק הינן רק עבור התקופה שתחל לאחר אישור המענק על ידי האגודה.

 

 

מענקי המחקר שיאושרו, ינוהלו באמצעות רשות המחקר (או הגוף המוסמך לכך) במוסד בו לומד הדוקטורנט.

 

 

הערה:  דוקטורנטים שתוכנית המחקר שלהם לא קיבלה אישור סופי מהוועדה המוסדית לתלמידי מחקר עד למועד האחרון להגשת הבקשות לקרן (15.11.2011), לא יוכלו להגיש בקשה לקרן לשנה זו. 

אישור הוועדה המחלקתית או כל גוף ביניים אחר איננו מספיק להגשת הבקשה לקרן.

 

                                                                                     

ב.    קריטריונים להערכת הבקשות 

 

מטרת  הקרן הינה לעודד חוקרים צעירים מצטיינים ולתמוך בעבודות דוקטוראט אשר יש בהן יצירתיות, מקוריות ופוטנציאל לחדשנות ותרומה מדעית. הבקשות תובאנה להערכה ושיפוט בפני וועדות של אנשי מקצוע שתמוננה על ידי האגודה ותייעצנה להנהלתה.

 

הקריטריונים להערכת הבקשות  הם:

 

1)    יכולתו וכישוריו המדעיים של המועמד

2)    הערכת העבודה המוצעת מבחינה מדעית  (חדשנות , מקוריות, פוטנציאל לתרומה מדעית)

3)    הערכת המתודולוגיה והמערך המחקרי המוצע

4)    אפשריות הביצוע  (היקף המתאים לעבודת דוקטוראט, זמינות הנתונים  וכד')

5)    סבירות התקציב המבוקש.

 

 

ג.  פניה וקבלת מימון ממקורות אחרים

 

הדוקטוראנט יפרט בבקשתו האם הצעת המחקר המוגשת עתה על ידו, הוגשה או נמצאת בשלבי הגשה גם לגופים אחרים, והאם קבלה מימון ממקורות אלה.

 

בנוסף, חייב הדוקטוראנט לדווח לאגודה על כל מענק מחקר (או בקשה שהוגשה) לאותו נושא או נושא דומה, גם לאחר שהגיש את הצעת המחקר לאגודה (בתקופה שבין הגשת ההצעה לבין קבלת התשובה מהאגודה).

 

הערה: כפוף למתן הפירוט המבוקש לעיל, קבלת מימון מאוד חלקי או פניה לקבלת מימון ממקורות אחרים לא תהווה עילה לדחיית ההצעה מצד האגודה.

 

 

ד.   הגשת הבקשות

 

הבקשות תוגשנה בעברית   וב-6  עותקים, ברורים ונוחים לקריאה. כל המסמכים/הנספחים להצעה יצורפו גם הם ב-6 עותקים, באמצעות רשות המחקר או הגוף המוסמך לכך במוסד, כמפורט בהמשך.

 

הבקשה תודפס בצורה הנוחה לקריאה, על צד אחד של הנייר, דף בגודל 4A, ברווח של שורה וחצי או ברווח כפול , בגודל אות נוח לקריאה (גופן 12) ובהתאם להנחיות ולראשי הפרקים המפורטים בנספח "הנחיות להגשת בקשה לקבלת מענק מחקר".

 

בנוסף להגשת 6 עותקים של הבקשה באמצעות רשות המחקר (או הגוף המוסמך לכך) במוסד, האגודה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הדוקטוראט ולבקשו להגיש את הבקשה גם באמצעות הדואר האלקטרוני  (כקובץ PDF/WORD). במידה ותהיה פנייה כזו של האגודה – היא

תתקיים בשלב מאוחר יותר (לאחר תום המועד להגשת הבקשות).  הבקשה שהדוקטוראט יתבקש להגיש גם בדואר האלקטרוני  תוגש בשלמותה (כולל כל אישוריה ונספחיה) באופן הזהה לעותקי הבקשה המודפסים שהוגשו באמצעות רשות המחקר.

 

 

ה.  חוזר הנחיות להגשה

 

החוזר, נספח ההנחיות והטפסים נמצאים באתר של האגודה -  http://www.ift.co.il

 

בשאלות אפשר לפנות לאגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, רח' מאפו 11, תל-אביב, מיקוד 63577, טלפונית  03-5222151 או 03-5235748, או לאיי-מייל – aguda@ actcom.co.il .

 

ו.    הגשת הבקשות באמצעות רשות המחקר

 

הבקשות תוגשנה לאגודה אך ורק באמצעות רשות המחקר (או הגוף המוסמך לכך) במוסד. 

 

לא ניתן להגיש את הבקשות ישירות לאגודה, שלא באמצעות המסגרת המוסדית במסגרתה נעשית עבודת המחקר לדוקטוראט.

 

 

ז.   מועד הגשת הבקשות

 

התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא  יום שלישי  ה-15 בנובמבר 2011. הבקשות צריכות להגיע למשרדי האגודה עד תאריך זה.

לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות.  בקשות שתגענה באיחור, תוחזרנה למגיש ולא תתקבלנה לדיון.

 

 

 

ח.   מועד קבלת התשובות והתחלת מענקי המחקר בפועל

 

התשובות תגענה לפונים בחודשי יוני-יולי 2012. התחלת קבלת מענקי המחקר תהא באוקטובר/נובמבר 2012  (ניתן לחייב את תקציב המחקר בהוצאות כבר מחודש יולי 2012).

 

 

הערה:

ניתן לקבל את החוזר, נספח ה"הנחיות להגשת הצעת מחקר"  וטפסים

באתר של האגודה -  http://www.ift.co.il