מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית

מחזור ב' – תשפ"א-תשפ"ג

 

 

הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מציעה תכנית מלגות חדשה להכשרת סגל הוראה ומחקר מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל, והרחבת הייצוג של האוכלוסייה החרדית בקרב הסגל האקדמי הבכיר בישראל. המלגה נועדה לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולאפשר תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של 3 שנים, להביא את הדוקטורנטים המצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית למיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית, ולעודד סטודנטים מצטיינים מקרב אוכלוסייה זו לפנות ללימודי התואר השלישי ולעסוק במחקר אקדמי.

 

מדי שנה ייבחרו עד 3 מלגאים על ידי ועדה מיוחדת שימנה יו"ר הות"ת.

 

סכום המלגה הוא 72,200 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 52,200 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 20,000 ₪ נוספים במימון היחידה/המנחה כתוספת למלגה, ולכיסוי הוצאות מחקר.

 

הזוכים ייבחרו עפ"י קריטריונים שוויוניים על בסיס מצוינות אקדמית בכפוף לקריטריונים שכוללים בין היתר: ציונים, פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים, פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי וכיו"ב.

 

כל אוניברסיטה רשאית להגיש עד 4 מועמדים, ולפחות מחציתם נשים.

 

תנאים כלליים לבחירת מועמדים

 

1. יוגשו אך ורק מועמדים/ות העומדים בהגדרת הות"ת כדלקמן:

בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, תשס"ח-2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

 

2. על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

א. המועמדים למלגה יהיו בעלי תוארMA  שהגישו הצעת מחקר לדוקטורט תוך שנתיים וחצי

     מיום  קבלת אישור עבודת ה-MA, וההצעה אושרה.

ב. סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט, שהצעת המחקר שלהם לדוקטורט אושרה.

בשני המקרים אישור הצעת המחקר יהיה לא יותר משנה וחצי לפני מועד בחירתו של המועמד ע"י האוניברסיטה.

במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה באופן פרטני.

 

נא לקרוא בעיון את תקנון המלגה.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

 

1.         טופס הבקשה (מודפס).

2.         קורות חיים (נא לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, ולציין פרסים) וכן רשימת פרסומים (אם יש).

3.         תקציר הצעת המחקר לדוקטורט (5-3 עמודים).

4.         שלושה מכתבי המלצה (אחת ממנחה העבודה ועוד שתי המלצות)

5.         טופס פנימי

6.         כתב התחייבות חתום בידי המועמד.

7.         אישור ממדור תלמידי מחקר על  קבלה לשלב ב' בדוקטורט (אם כבר יש).

8.         אישור יחידה/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 20,000 ₪ לשנה.

 

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד  יום חמישי, 23 באפריל 2020, ובנוסף נא לשלוח קובץ PDF  של כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

 

הכתובת להגשת המועמדות: מדור קרנות ומלגות, המזכירות האקדמית, בניין הסנאט, חדר 221.