תכנית עמיתי עזריאלי – תש"פ

לתלמידי מדעי הרוח והאמנויות

 

 

תכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בקרב תלמידים לתארים מתקדמים.

תכנית תחרותית זו מעניקה תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר לתלמידים את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומם. הקבלה לתכנית הינה על בסיס שוויוני של מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן אחרים.

 

הערכת המועמדים תהיה מבוססת על ההישגים האקדמיים בעבר, וגם על הפוטנציאל לתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד. בשיקולי הבחירה יובאו בחשבון כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם.

 

סכום המלגה הוא 108,000 ₪  לשנה. בנוסף יוענקו עד 14,000 ₪  לשנה להשתתפות בכנסים.

המלגה תוענק לתקופה של עד שלוש שנים.
האוניברסיטה תפטור את הזוכה במלגה מתשלום שכר הלימוד ובכלל זה תשלומים נלווים.

 

מטרת תכנית עמיתי עזריאלי לאפשר לזוכים במלגות הללו להתמקד במחקר האקדמי שלהם במסגרת האוניברסיטה בלבד. המלגות מיועדות לתלמידים שאינם עובדים ושאינם מקבלים הכנסה נוספת. ניתן לקבל מענקי מחקר נוספים ממקור אחר, ובתנאי שמענקים אלו ישמשו לכיסוי הוצאות מחקר. עם זאת, התכנית מאשרת העסקה הקשורה במישרין להכשרתו של הסטודנט במסגרת לימודיו – הוראה או הדרכה אישית במסגרת האוניברסיטה – בהיקף שלא יעלה על 4 שעות שבועיות. לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שהזוכים במלגה זו יקבלו מימון משלים מהאוניברסיטה בהתאם לכללים המקובלים באוניברסיטה.

 

עמיתי עזריאלי יתבקשו לתרום 40 שעות התנדבות בכל שנה. 

 

רשאים להגיש מועמדות תלמידים לתואר שלישי בכל תחומי מדעי הרוח (כולל אמנויות) אשר הגישו הצעת מחקר לאוניברסיטה בין החודשים פברואר 2018 ועד פברואר 2019. עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת המחקר שלהם כבר אושרה על ידי האוניברסיטה, אך יישקלו גם מועמדים שהצעתם טרם אושרה בתנאי שתאושר עד אוקטובר 2019.

גם תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט רשאים להגיש את מועמדותם.

 

מצ"ב טופסי הבקשה. באתר הקרן  www.azrielifoundation.org יופיעו גם הנחיות בעברית ובאנגלית והבהרות לגבי נושאים שונים הקשורים לאופן מילוי הטפסים והנספחים הנדרשים.

המועמדים מתבקשים למלא את טופס הבקשה (מודפס באנגלית – כתב יד לא יתקבל) בהקפדה יתרה ולמלא אחר כל הנחיות הקרן, ובכלל זה ההנחיות לכותבי מכתבי ההמלצה.                                                         

 

ניתן להוריד את הנחיות הקרן ואת טופסי הבקשה גם מאתר הקרן בכתובת www.azrielifoundation.org/fellows

 

תכנית עמיתי עזריאלי תקלוט בתש"פ עד 4 תלמידים חדשים בתחומי מדעי הרוח.

אוניברסיטת תל-אביב התבקשה להמליץ על 4 מועמדים בתחומים הנ"ל.

 

טופסי הבקשה של המועמדים יועברו ללשכות דקאני הפקולטות הנוגעים בדבר עד יום חמישי, 17 בינואר 2019.

מכתבי ההמלצה יועברו ישירות ללשכות הדקאנים עד מועד זה.

דקאני הפקולטות מתבקשים לרכז את הבקשות מבין מועמדי הפקולטה שלהם.

דקאן הפקולטה למדעי הרוח מתבקש להמליץ על עד 5 מועמדים, ודקאן הפקולטה לאמנויות על 2-1 מועמדים.

 

את טופסי הבקשה של המועמדים המומלצים בצירוף הנספחים הנדרשים ומכתבי ההמלצה יש להגיש למדור קרנות ומלגות עד יום חמישי, 24 בינואר 2019 באופן הבא:

1. עותק אחד מודפס של טופס הבקשה והמסמכים הנלווים.

2. עותק דיגיטלי (PDF) של טופס הבקשה והמסמכים הנלווים.

3. תקליטור ((CD או דיסק-און-קי המכיל את עבודת התזה לתואר שני ו/או את הצעת המחקר (בהתאם לרלוונטיות).

4. נא לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il את טופס הבקשה בגרסת WORD (בגרסה זו אין צורך בחתימות).

 

יש לוודא שכל המסמכים הדיגיטליים הנם באיכות סריקה טובה וברורה.

 

לתשומת לב המועמדים, ועדות הקבלה של הקרן עשויות להזמין חלק מהמועמדים לריאיון. הראיונות ייערכו במחצית השנייה של חודש מאי 2019, ותינתן התראה של ימים ספורים לפני כן.