תכנית עמיתי עזריאלי – תש"פ

לתלמידי הפקולטות למדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה, ורפואה, ביה"ס למדעי המוח

 

 

תכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בקרב תלמידים לתארים מתקדמים.

תכנית תחרותית זו מעניקה תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר לתלמידים את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומם. הקבלה לתכנית הינה על בסיס שוויוני של מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן אחרים.

 

הערכת המועמדים תהיה מבוססת על ההישגים האקדמיים בעבר, וגם על הפוטנציאל לתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד. בשיקולי הבחירה יובאו בחשבון כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם.

 

תכנית המלגות במסלול המדעים מיועדת לתלמידי תואר שלישי בתחומים שבחזית המחקר המדעי הבסיסי, הבינתחומי או היישומי. ניתן להגיש בקשות בתחומי מחקר כדוגמת אלו המופיעים להלן, בהגדרתם הרחבה:

 

מדעי הטבע/מדעים מדויקים

טכנולוגיה

הנדסה

מתמטיקה

מדעי המחשב

הנדסת חשמל

פיסיקה

מדעי החומר

הנדסה כימית

כימיה

מדעי כדור הארץ

הנדסה ביו-רפואית

ביולוגיה

מדעי הננו וננו-טכנולוגיה

הנדסת מכונות

רפואה

 

הנדסת אווירונאוטיקה

 

סכום המלגה הוא 108,000 ₪  לשנה. בנוסף יוענקו עד 20,000 ₪  לשנה להוצאות מחקר/השתתפות בכנסים.

המלגה תוענק לתקופה של עד שלוש שנים.
האוניברסיטה תפטור את הזוכה במלגה מתשלום שכר הלימוד ובכלל זה תשלומים נלווים.

 

מטרת תכנית עמיתי עזריאלי לאפשר לזוכים במלגות הללו להתמקד במחקר האקדמי שלהם במסגרת האוניברסיטה בלבד. המלגות מיועדות לתלמידים שאינם עובדים ושאינם מקבלים הכנסה נוספת. ניתן לקבל מענקי מחקר נוספים ממקור אחר, ובתנאי שמענקים אלו ישמשו לכיסוי הוצאות מחקר. עם זאת, התכנית מאשרת העסקה הקשורה במישרין להכשרתו של הסטודנט במסגרת לימודיו – הוראה או הדרכה אישית במסגרת האוניברסיטה – בהיקף שלא יעלה על 4 שעות שבועיות. לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שהזוכים במלגה זו יקבלו מימון משלים מהאוניברסיטה בהתאם לכללים המקובלים באוניברסיטה.

 

עמיתי עזריאלי יתבקשו לתרום 40 שעות התנדבות בכל שנה.

 

רשאים להגיש מועמדות תלמידים במסלולים אלה:

 

1.         מסלול רגיל לתואר שלישי

במסלול זה לומדים תלמידים שהשלימו את לימודי התואר השני.

תלמידים במסלול זה רשאים להגיש את מועמדותם במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

הצעת מחקר אינה מהווה תנאי להגשת מועמדות בתנאי שנושא המחקר מהווה המשך לנושא שנחקר במהלך לימודי התואר השני.

אולם אם הנושא ו/או המנחה שונים, ניתן להגיש את המועמדות במהלך השנה השנייה ללימודי התואר השלישי, בצירוף הצעת מחקר או מאמר לפרסום אודות המחקר הנוכחי. הצעת המחקר צריכה להיות בשלבי קבלת אישור מרשויות האוניברסיטה, או שכבר אושרה לאחר אוקטובר 2018.

           

2.         מסלול ישיר לתואר שלישי

במסלול זה ממלאים התלמידים את רוב או את כל קורסי החובה של התואר השני, אך טרם הגישו את התזה לתואר השני.
תלמידים במסלול זה רשאים להגיש מועמדות בתנאי שהתקבלו לתואר שלישי במעמד מן המניין (ללא תנאי) לאחר מאי 2018. מועמדים אלו אינם נדרשים להציג הצעת מחקר בזמן הגשת המועמדות.

 

3.         מסלול ישיר לתואר שלישי היישר מהתואר הראשון

למסלול זה מתקבלים ללימודי דוקטורט מיד לאחר סיום הלימודים לתואר ראשון.

תלמידים במסלול זה רשאים להגיש מועמדות לאחר אישור הצעת המחקר. עליהם לצרף לבקשת המועמדות את הצעת המחקר שאושרה לאחר מאי 2018.

 

מצ"ב טפסי הבקשה.  באתר הקרן  www.azrielifoundation.org  יופיעו גם הנחיות  בעברית ובאנגלית והבהרות לגבי נושאים שונים הקשורים לאופן מילוי הטפסים והנספחים הנדרשים.

המועמדים מתבקשים למלא את טופס הבקשה (מודפס באנגלית – כתב יד לא יתקבל) בהקפדה יתרה ולמלא אחר כל הנחיות הקרן, ובכלל זה ההנחיות לכותבי מכתבי ההמלצה.                                                                                                                     

ניתן להוריד את הנחיות הקרן ואת טופסי הבקשה גם מאתר הקרן בכתובת www.azrielifoundation.org/fellows

 

תכנית עמיתי עזריאלי תקלוט בתש"פ עד 10 תלמידים חדשים בתחומי המדעים.

אוניברסיטת תל-אביב התבקשה להמליץ על 6 מועמדים בתחומים הנ"ל. 

לפי החלטת הקרנות, אין להמליץ על מועמדים שהומלצו למלגת אדמס או למלגת קלור באותה שנה אקדמית.

 

טופסי הבקשה של המועמדים יועברו ללשכות דקאני הפקולטות או ראשי בתי הספר הנוגעים בדבר עד יום חמישי, 17 בינואר 2019.

מכתבי ההמלצה יועברו ישירות ללשכות הדקאנים/ראשי בתי הספר עד מועד זה.

 

דקאני הפקולטות/ראשי בתי הספר מתבקשים לרכז את הבקשות מבין מועמדי הפקולטה/בית הספר שלהם.

כל דקאן מתבקש להמליץ על שלושה מועמדים בלבד, וראש בי"ס על מועמד אחד בלבד.

 

את טופסי הבקשה של המועמדים המומלצים בצירוף הנספחים הנדרשים ומכתבי ההמלצה יש להגיש למדור קרנות ומלגות עד יום חמישי, 24 בינואר 2019 באופן הבא:

1. עותק אחד מודפס של טופס הבקשה והמסמכים הנלווים.

2. עותק דיגיטלי (PDF) של טופס הבקשה והמסמכים הנלווים.

3. תקליטור ((CD או דיסק-און-קי המכיל את עבודת התזה לתואר שני ו/או את הצעת המחקר (בהתאם לרלוונטיות).

4. נא לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il את טופס הבקשה בגרסת WORD  (בגרסה זו אין צורך בחתימות).

 

יש לוודא שכל המסמכים הדיגיטליים הנם באיכות סריקה טובה וברורה.

 

לתשומת לב המועמדים, ועדות הקבלה של הקרן עשויות להזמין חלק מהמועמדים לריאיון. הראיונות ייערכו במחצית השנייה של חודש מאי 2019, ותינתן התראה של ימים ספורים לפני כן.