מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים – לשנים תשפ"א–תשפ"ג

 

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים מיועדות לעודד סטודנטים אלה לפנות ללימודי תואר שלישי, לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים, ובכך לקצר את משך לימודיהם עד קבלת התואר. כמו כן מיועדת התכנית להגדיל בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי הבכיר מהחברה הערבית ומבני המיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 14 מלגות חדשות.

הזוכים ייבחרו על בסיס כלל-ארצי (ולא מוסדי) של מצוינות אקדמית.

 

סכום המלגה הוא 72,200 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 52,200 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 20,000 ₪ נוספים במימון הפקולטה/היחידה/המנחה כתוספת למלגה ולכיסוי הוצאות מחקר.

 

הות"ת לא תאפשר כפל מלגות. במקרים שבהם זכה הדוקטורנט במלגה נוספת שומרת לעצמה ועדת ההיגוי של הות"ת את הזכות לבחון את המקורות הנוספים במטרה למנוע כפל תקצוב.

 

המועמדים נדרשים לעמוד בדרישות תקנון הות"ת:

א.      בעל תואר שני שהצעת המחקר לדוקטורט אושרה או תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט שהצעת המחקר שלו אושרה.

ב.         הצעת המחקר אושרה לפני שנה לכל היותר.

ג.       ניתן להמליץ על מועמד שהצעת המחקר שלו הוגשה לשיפוט וטרם אושרה, וזאת בצירוף     לאישור המנחה והתחייבות לעדכון הות"ת על אישור ההצעה עד 30.9.2020.

 

המלגאי מתחייב כלפי האוניברסיטה:

א.      לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד זכייתו במלגה. 

ב.       לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה     עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 8 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.

ג.       לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של שישה חודשים או יותר. בכל מקרה לא ניתן להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת.

 

האוניברסיטה מתחייבת כלפי הות"ת:

א.      לא להעסיק את המלגאי על חשבון המלגה.

ב.       להעמיד לרשות המלגאי את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול אופטימלי של שנות המחקר.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

1.    טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מודפס ובצירוף תמונה). נא להקפיד לחתום בעמ' 1 למטה וגם בעמ' 3 למטה.

2.    קורות חיים (לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, פרסים וכד').

3.    רשימת פרסומים (אם יש). 

4.    גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני ושל הדוקטורט (אם נלמדו קורסים).

5.    תקציר הצעת המחקר לדוקטורט, ובכלל זה הנושא וחשיבותו, מקוריותו ותרומתו הצפויה לתחום     (2-1 עמודים).

6.    פירוט תכנית המחקר לתקופת המלגה.

7.    3-2 מכתבי המלצה, שאחד מהם הוא מהמנחה לדוקטורט: בהמלצות יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו ולהתייחס להישגים האקדמיים של המועמד. ניתן לצרף מכתבי המלצה מראש חוג/מחלקה, חברי סגל המכירים היטב את המועמד ואת תחום המחקר שלו.  כל ממליץ מתבקש למלא את הטופס המצורף הנקרא "מכתב המלצה - נספח".

8.    אישור ממדור תלמידי מחקר על קבלת התלמיד כדוקטורנט שלב ב'.

9.    טופס בקשה פנימי.

10.  כתב התחייבות חתום בידי המועמד.

11. התחייבות הפקולטה/היחידה/המנחה למימון בסך 20,000 ₪  לשנה במשך 3 שנים; האישור יועבר במכתב נפרד ולא כחלק ממכתב ההמלצה.

 

את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים מתבקשים המועמדים להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום חמישי, 26 במרס 2020, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

 

כתובת להגשת הבקשות: מדור קרנות ומלגות, המזכירות האקדמית, בניין הסנאט, חדר 221, טל: 6409670 -  03.