משרד המדע והטכנולוגיה

מדינת ישראל

תיבת טקסט: קול קורא להגשת בקשות למלגות ללומדים בתחומי המדע בשילוב עם תחומים הומניים, לשנת הלימודים תשע"ד-תשע"ה
 לתלמידי תואר שני
 

 

 

 

 


א.   כללי:

משרד המדע והטכנולוגיה (להלן המשרד) מעוניין להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים לתואר שני המשלבים בלימודיהם קורסים הן בתחומי מדעי הטבע, הרפואה או המדעים המדויקים והן בתחום המדעים ההומניים (כגון: מוזיקה, ספרות, פילוסופיה, יהדות וכדו').

 

מטרת הענקת המלגות הינה עידוד הפוטנציאל הקיים בקרב סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבצע מחקרים המשלבים את מדעי הטבע, הרפואה או המדעים המדויקים עם תחום המדעים ההומניים.

 

במסגרת זו, המשרד מעוניין לקבל בקשות של מועמדים למלגות לשנת הלימודים תשע"ד-תשע"ה לתלמידי תואר שני אשר עבודת המחקר שלהם עוסקת בשילוב מדע וטכנולוגיה עם מדעים הומניים (כגון: מתמטיקה-מוזיקה, מחשבים-כלכלה, פילוסופיה-כימיה, יהדות-רפואה, משפטים-רפואה וכדו'), בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן.

 

התקציב אשר הוקצה לצורך תוכנית זו על ידי המשרד הינו 300 אלף ₪ באמצעותו תמומנה 15 מלגות ללומדים לתואר שני. גובה המלגה יעמוד על סך של 20,000 ₪. המלגה תוענק לתקופה של שנתיים, בהתאם לתנאי קול קורא זה ובכפוף לזמינות תקציבית.

 

יודגש, כי סטודנטים אשר קיבלו מלגה חד שנתית אחרת מהמשרד בעבר רשאים להגיש מועמדותם אף למלגה במסגרת זו. עם זאת, לא יהיה כפל מימון באמצעות המשרד, דהיינו לא יינתן מימון לאותו מחקר במסגרת אחרת של המשרד בו זמנית.


 

ב.      תנאי הסף:

רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מועמדים (להלן – המשתלמים) באמצעות המוסדות העומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

  1. המוסד הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 (להלן – המוסד).
  2. המשתלם הינו אזרח ישראל או תושב קבע או בעל מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים) או בעל מעמד אזרח עולה (כמוגדר במשרד לקליטת עלייה) והינו סטודנט מן המניין במוסד, הלומד לקראת תואר שני.
  3. תכנית הלימודים של המשתלם לתואר שני בשנה"ל תשע"ד-תשע"ה במוסד כוללת 30% קורסים לפחות העוסקים במדעי הטבע או הרפואה או מדעים מדויקים ו-30% קורסים לפחות העוסקים במדעים ההומניים (כגון: מוזיקה, ספרות, פילוסופיה, יהדות, משפטים, כלכלה ומינהל עסקים וכדו'),

או לחילופין, כוללת מסלול לימודים אשר לפחות 50% מהקורסים במסגרתו כוללים שילוב מובנה של מדעי הטבע או הרפואה או מדעים מדויקים עם מדעים הומניים.

  1. רשאי להגיש רק משתלם שברשותו תכנית מחקר מאושרת על-ידי המנחה/ים.
  2. תכנית המחקר של המשתלם המוצגת במסגרת הבקשה ואשר אושרה כאמור בסעיף 4 לעיל, עוסקת בשילוב מדע וטכנולוגיה עם מדעים הומניים (להלן –המחקר).
  3. המוסד והמשתלם מעוניינים להתחייב לבצע את התנאים המפורטים בסעיף ג' להלן.

 

ג.       תנאי ביצוע:

המשתלמים הזוכים במלגה מטעם המוסדות יתחייבו (התחייבות המשתלמים תעשה באמצעות המוסד):

1.      לפעול בהתאם לקבוע בקול קורא זה, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות בין המשרד למוסד המצורף כנספח ג' לקול הקורא, וכן בהתאם לנהלי העבודה של המשרד המצורפים כנספח א' לקול הקורא.

2.      המשתלם יבצע פעילות התנדבותית בהיקף של 20 שעות לפחות במהלך תקופת ההתקשרות הקבועה בהסכם.

הגשת בקשה למלגה מהווה התחייבות לקיום תנאי זה.

3.       תוכנית המחקר צפויה להתפרס על פני שנה"ל תשע"ד-תשע"ה.

4.      יוגש דו"ח התקדמות, כמפורט בהסכם ההתקשרות בין הצדדים, המצורף כנספח ג'.

הדו"ח יכיל פירוט אודות תוכנית המחקר המתבצעת, בצירוף אישור המנחים כי העבודה מתבצעת על פי תוכנית העבודה.

5.      המשתלם רשאי לעבוד, ובלבד שהדבר לא יפגע בביצוע המחקר ובסיומו במועד המתוכנן.

6.      משתלם היוצא לחופשה או לחו"ל לתקופה העולה על 3 חודשים, יבקש את אישור המשרד.

7.      במידה והמשתלם סיים את לימודיו לתואר שני ביוזמתו או ביוזמת המוסד/המנחה לפני מועד סיום תקופת הסכם ההתקשרות, המשרד יהיה רשאי לקצר את תקופת ההסכם בהתאם ולקזז סכומים ששולמו בגין התקופה שבין מועד סיום ההשתלמות בפועל ומועד סיום ההשתלמות המתוכנן.

  1. המשתלם רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות מכל מקור בגין המחקר, בהתאם לכללי המוסד, אולם יש להודיע למשרד מראש ובכתב על כל תשלום נוסף מגורמים אחרים.

עם זאת, המשתלם לא יקבל תשלום נוסף מהמשרד עבור אותו נושא מחקר מכוח הסכם אחר.

  1. המוסד יתחייב להעביר למשתלם את כל סכום המלגה המוענק לו מטעם המשרד, ולא ינכה ו/או יקזז ממנו סכום כלשהו המגיע לו מהמשתלם.

 

ד.      המסמכים הנדרשים:

המוסד והמשתלם ימלא את טופס ההגשה המצורף כנספח ב' ויצרף אליו את המסמכים הבאים:

1.        צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי או תושב קבע או בעל מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים) או בעל מעמד אזרח עולה (כמוגדר במשרד לקליטת עלייה).

2.        אישור לימודים מהמוסד בו מבצע המשתלם את ההשתלמות.

3.        תכנית לימודים מאושרת על ידי המוסד.

4.        אישור תכנית המחקר על ידי המנחה/ים.

5.        תכנית המחקר.

6.        מסמך קורות חיים של המשתלם.

7.        רשימת פרסומים ועבודות מחקר של המשתלם, ככל שישנן.

8.        העתקי תעודות לתארים אקדמיים של המשתלם.

9.        גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני (ככל שישנם).

10.   מכתבי המלצה על המשתלם. יש לצרף את המכתבים לכל אחד מעותקי הבקשה במעטפה סגורה.


 

ה.     שאלות ופניות:

נציגי המשרד לקול קורא זה, ואליהם יש להפנות את כל השאלות והבירורים הם כמפורט להלן:

בתחום המנהלי והכספי:
מר אבי ענתי, סמנכ"ל תיאום, תכנון ובקרה – טל': 02-5411170/173/805,

avi@most.gov.il

 

ו.        הגשת הבקשות:

1.      הבקשות יוגשו באמצעות הגורם המוסמך במוסד, ותהיינה חתומות על-ידי מורשי החתימה של המוסד ועל-ידי המשתלם, בצירוף חותמת המוסד.

2.      הגשת בקשות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המוסד המבקש לתנאי הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'; המשרד רשאי לעדכן את עיקרי תנאי הסכם ההתקשרות כדי לכלול בו פרטים רלוונטיים מתוך בקשת המחקר של המוסד אשר יזכה בקול הקורא. שינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם, ואי-עמידה בהם דינה יהא כדין אי-עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם.

3.      את הבקשות יש להגיש על גבי טופס ההגשה המצורף כנספח ב' (הטופס ימולא בהדפסה ולא בכתב יד), ב-6 עותקים, בצירוף המסמכים הנלווים.

4.      יש לצרף תקציר בעברית.

5.      ניתן להוריד את טפסי ההגשה מאתר האינטרנט של המשרד www.most.gov.il.

6.      מועד אחרון להגשה: הבקשות תוגשנה באמצעות הגורם המוסמך  במוסד, ותגענה אל המשרד לא יאוחר מיום שני, י"ח בסיון תשע"ג, 27.5.2013, עד השעה 15:00.

7.      הבקשות יוגשו במעטפה סגורה, אשר יירשם עליה "קול קורא למלגה בתחומי המדע, בשילוב עם תחומים הומניים" לאגף תיאום, תכנון ובקרה, משרד המדע והטכנולוגיה, בכתובת משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בנין ג' ת.ד. 49100 ירושלים מיקוד 91490.

8.      יש לצרף לבקשות המלצות במעטפה סגורה יחד עם טופס הבקשה.

9.      הגשה אלקטרונית: בנוסף חובה לשלוח עותק מטופס הבקשה הכולל את עבודת המחקר לדואר אלקטרוני שכתובתו:

 Halacha-P@most.gov.il

10. בקשות שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.

11. כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם, הין אם ייעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול את הבקשה.


 

ז.       אמות מידה להערכת הבקשות:

הבקשות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והערכה על ידי המשרד.

בשלב הראשון תיבדקנה הבקשות לעניין עמידה בתנאי הסף (סעיף ב' לעיל).

רק בקשות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף, יועברו לשלב השני – שלב ההערכה על פי אמות המידה הבאות:

1.      רמה מדעית-הומנית: רמת הזיקה בין תחום המדע והטכנולוגיה לבין תחום המדעים ההומניים במסגרת עבודת המחקר המוצעת – 30%.

2.      תרומה ויישומיות: יכולת יישומו של המחקר וסיכויי השגת יעדיו; תרומת עבודת המחקר לחברה ולמשק– 10%.

3.      הישגי המועמד: הישגי המשתלם בלימודים קודמים (ציונים, פרסים, מאמרים, המלצות וכו') – 40%.

4.      הצגת ההצעה: בהירות הצגת הנושא, מטרות המחקר והשיטות המוצעות – 20%.

 

ח.     ביצוע התוכנית:

1.      המשרד מעוניין לבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו.

2.      המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעתו.

3.      ביצוע ההתקשרות בהתאם לקול קורא זה מותנה בזמינות תקציבית.

4.      המשרד לא ידון בבקשות אשר יוגשו שלא במועד או שאינן עומדות בתנאים שפורטו לעיל.

5.      ההחלטה על חלוקת המלגות תיערך במהלך הרבעון השני של שנת 2013.

6.      הוחלט להעניק מלגה למשתלם, ייחתם הסכם התקשרות המצורף כנספח ג' בין המשרד ובין המוסד שבו לומד המשתלם בגין המלגה; רק לאחר חתימת ההסכם ומתן הודעה בכתב על כך למשתלם/המוסד, רשאי המשתלם להתחיל במחקר.

לעניין קול קורא זה מודגש ש"קבלת מלגה" פירושה תשלום סכום המלגה למוסד.

7.      עם החתימה על ההסכם יפקיד המוסד כתב קיזוז על סכום המהווה 5% מסכום התמורה המשולם על ידי המשרד, כביטחון למילוי התחייבויות המוסד, הכול בהתאם להוראה 7.4.16 להוראות התכ"ם לעניין ערבויות ולדרישות המופיעות לעניין זה בהסכם ההתקשרות נספח ג'. הגשת כתב הקיזוז הינה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של הסכם ההתקשרות.

8.      המוסד אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן.

9.      המוסד יפעל בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ג'.

10.   תאריך הפעלת המלגות שיזכו למימון ייקבע בהסכמה בין הצדדים. המועד הצפוי להפעלת המלגה חודש אוקטובר 2013.

11. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו.

 

ט.     זכויות המשרד:

      1.         המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

      2.         המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למבקש, כדי לקבל הבהרות לבקשה או להסיר אי-בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשות.

      3.         המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי הליך בחינת הבקשות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות, או הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה.

      4.         החלטת הנהלת הקרנות במשרד בעניין זה אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם המוסד. חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם לחתימה על הסכם התקשרות מצד משרד המדע והטכנולוגיה.

      5.         לא חתם המוסד על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא – רשאי המשרד לבטל את זכייתו בקול הקורא. במקרה כזה, יהא המשרד רשאי להכריז על בקשה אחרת כזוכה.

      6.         אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, ה'תשנ"ב – 1992 או תקנותיו או לפי כל דין אחר.

 

כתובת להגשת הבקשות בדואר רשום:

משרד המדע והטכנולוגיה,

אגף תיאום, תכנון ובקרה

"קול קורא למלגה בתחומי המדע בשילוב עם תחומים הומניים "

ת.ד. 49100 , ירושלים 91490

 

כתובת להגשת הבקשות באמצעות שליח:

משרד המדע והטכנולוגיה,

אגף תיאום, תכנון ובקרה

"קול קורא למלגה בתחומי המדע בשילוב עם תחומים הומניים"

קריית בגין – קריית הממשלה (המזרחית), רח' קלרמון גאנו, ירושלים

בניין ג', קומה 3, חדר 309 (הבניין ממוקם מאחורי המטה הארצי)