מלגות הות"ת ללימודי תואר שני במסלול המחקרי

לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית – תש"פ

 

הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מציעה תכנית מלגות חדשה במטרה לעודד סטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית להמשיך ללימודי תואר שני מחקרי

באוניברסיטאות בישראל ולאפשר לסטודנטים להקדיש את מלוא זמנם ללימודי התואר השני.

 

המלגה היא בסכום של 41,000 ₪ לשנה ותוענק לשנים תש"פ-תשפ"א, ובמסגרתה תעניק הות"ת מדי שנה עד כ-10 מלגות.

(הארכת המלגה לשנה השנייה כפופה לאישור האוניברסיטה והות"ת בהתאם להתקדמות התלמיד).

האוניברסיטה רשאית להמליץ על 4 מועמדים.

 

תנאים כלליים לבחירת מועמדים

 

1.       יוגשו אך ורק מועמדים/ות העומדים בהגדרת הות"ת כדלקמן:

בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, תשס"ח-2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

 

2.       המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר הראשון (עבור עתודאים שרות צבאי (חובה) לא יכלל במניין שלוש השנים) ואשר התקבלו בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה (תש"פ) בלימודי תואר שני עם עבודת גמר (תזה) באחד מהמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל.

 

3.       המלגה תינתן לסטודנטים עבור לימודיהם באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורם. מעבר למוסד אחר יבטל את המלגה (אם המועמד זכה במלגה) או את הבקשה למלגה.

 

 

מצ"ב תקנון והנחיות, וכן טופס בקשה המפרט את המסמכים שיש לצרף.

 

נא לקרוא בעיון את תקנון המלגה המצורף.

 

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד ליום

ראשון, 15 בספטמבר 2019, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.