מלגות הקרן ע"ש איגנאץ בוביס בלימודי היהדות – תש"ף

 

 

מלגות הקרן ע"ש איגנאץ בוביס מיועדות לתלמידי מקרא, תלמוד, היסטוריה של עם ישראל, פילוסופיה יהודית, לשון עברית, בלשנות, ספרות עברית,  ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.

המלגות בהיקף שבין 3,000 – 15,000 ₪ יוענקו לתלמידים מצטיינים לתואר השני או השלישי.

 

רשאים להציג את מועמדותם:

תלמידי תואר שלישי – עד שלוש שנים מתחילת הדוקטורט ושהצעת המחקר שלהם אושרה או בתהליכי אישור.

תלמידי תואר שני – עד שנתיים מתחילת לימודיהם ואשר למדו לפחות 12 שעות לימוד, נבחנו וקיבלו ציונים. תינתן עדיפות לתלמידים שיש להם נושא עבודה מגובש וכבר החלו בכתיבת עבודת הגמר.

 

בהענקת המלגות תינתן עדיפות לתלמידים שאינם מקבלים מלגות קיום או שמקבלים מלגות קיום חלקיות.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים שלהלן:

1. טופס בקשה. 

2. קורות חיים.

3. גיליונות ציונים לכל התארים.

4. מכתב המלצה ממנחה העבודה: המכתב יישלח ישירות למדור קרנות ומלגות לכתובת  shlomita@tauex.tau.ac.il.

5. תקציר התזה או עבודת המחקר (2-1 עמודים). 

6. תמונת פספורט.

 

את כל המסמכים הנדרשים מתבקשים המועמדים להגיש בעותק אחד למדור קרנות ומלגות, המזכירות האקדמית, בניין הסנאט, חדר 221, טל' 6409670- 03, ובנוסף לשלוח קובץ PDF המכיל את כל המסמכים לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il עד יום רביעי, 1 באפריל 2020.