AXA Research Fund – 2019

מלגות למשתלמים בתר-דוקטוריים

 

 

קרן המחקר AXA מבקשת לעודד ולתמוך בחדשנות ובמיומנות מדעית של משתלמים בתר-דוקטוריים.

הקרן תעניק מלגות בתחומים הבאים:

 

למידע אודות המלגה והנחיות הגשה יש להכנס לאתר הקרן:

 

https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships

 

חשוב לקרוא את קבצי ההנחיות טרם ההגשה.

 

 

לתשומת לבכם:

 

להלן המסמכים הנדרשים:

 

1.         מכתב הצגת המועמדות על ידי המועמד שבו יפורט נושא המחקר ותצוין חשיבות המלגה להמשך פעילותו המחקרית.

2.         תקציר (באנגלית) של תכנית המחקר להשתלמות בתר-דוקטורית. במיוחד יש לציין מה החדשנות/יצירתיות/חשיבות המחקר וכיצד משתלב המחקר במרחב הבינלאומי; מה הן הציפיות ממקום ההשתלמות; מה מבקש המועמד להשיג; עד כמה חשובה השתלמות זו לעתיד המדעי של המועמד.

3.         קורות חיים ורשימת פרסומים מפורטת (באנגלית, עד שלושה עמודים)

4.         שני מכתבי המלצה (באנגלית; יישלחו ישירות בדואר אלקטרוני לכתובת הר"מ):

-           ממנחה ההשתלמות לפוסט-דוקטורט

            -           ממנחה עבודת הדוקטורט או מכל איש סגל אחר המכיר היטב את המועמד ומחקרו.

 

מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם לתכנית זו מתבקשים לשלוח את המסמכים המפורטים לעיל אל shlomita@tauex.tau.ac.il עד יום ראשון, 12 במאי 2019.