קרן CHUTICK - מלגות לעידוד נשים

  

קרן CHUTICK והפורום ללימודי נשים באוניברסיטת תל אביב מעניקים מלגות המיועדות לעידוד סטודנטיות העוסקות במחקר של/על נשים.

המלגות תוענקנה לתלמידות לתואר שני או שלישי באוניברסיטת תל-אביב אשר מחקרן קשור בנשים, מגדר או תיאוריות פמיניסטיות.  עדיפות תינתן למחקרים ממבט פמיניסטי.

לפי קביעת הקרן, המלגות מיועדות לנשים בלבד.

 

זכאות להגשה:

כללי

·    המלגה מיועדת לתלמידות מחקר לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב.

·    המלגה אינה פתוחה למי שסיימה את לימודיה.

·    ניתן להגיש בקשה המבוססת על אותה הצעה/שלב בעבודה פעם נוספת במקרה של דחייה, אבל לא יותר מפעמיים סך הכל.

·    ניתן להגיש פעם שלישית לאחר שתי דחיות רק אם השתנה התואר, או אם שונה לחלוטין נושא עבודה שלא קיבלה מלגה, או אם חל שינוי משמעותי בעבודה שלא קיבלה מלגה בתבניתה הקודמת.

·    תלמידה שקיבלה מלגה בתואר השני תוכל לפנות בבקשה למלגה נוספת רק כתלמידת דוקטורט. לא יוענקו שתי מלגות במהלך אותו תואר.

 

א.  תלמידות תואר שני: ניתן להגיש בקשה רק על סמך הצעה לעבודת גמר שאושרה בועדת ההוראה הרלבנטית (של החוג או של בית הספר). לבקשה יצורף אישור של הועדה, וכן המלצה של המנחה. בהמלצת המנחה יש לציין את השלב בו מצויה העבודה (הצעה שזה עתה אושרה; שלב מתקדם במחקר; ראשית כתיבה; שלב מתקדם בכתיבה; לקראת סיום העבודה). במידה ואין נוהל אישור ועדת הוראה בחוג – תוגש הבקשה עם המלצת המנחה בלבד אשר תציין/יציין זאת במפורש. 


ב.   תלמידות תואר שלישי: יכולות להגיש תלמידות שלב ב', וכן תלמידות שלב א' שהצעתן אושרה על ידי המנחה והוגשה לועדת תלמידי המחקר של החוג או בית הספר או הפקולטה, כמקובל במסגרת בה היא לומדת.  תלמידות שלב ב' יצרפו את אישור הועדה. תלמידות שלב א' יצרפו לבקשה אישור המנחה שההצעה הוגשה לועדת תלמידי המחקר הרלוונטית.

 

 

 

תיק הבקשות יכלול:

       1. טופס בקשה למלגה 

       2.  קורות חיים 

       3.  פרטים על עבודת המחקר שיכללו את הסעיפים הבאים:

נושא העבודה, שאלת המחקר, שיטות המחקר, תאור קצר של ממצאים (אם העבודה בראשיתה - פרוט של ממצאים ראשונים ו/או  השערות) ורשימה ביבליוגרפית נבחרת.

אין לצרף את הנוסח המלא של הצעות המחקר. יש לסכם בשלושה עמודים את נושא המחקר, ייחודו, להדגיש את חשיבותו לחקר נשים ומגדר, ולהסביר את התיאוריות ו/או שיטות המחקר (ללא הערות שוליים).

      4מכתב המלצה של המנחה. ההמלצה תישלח ישירות למזכירות הפורום ללימודי נשים במעטפה סגורה.

 

יש להגיש את החומר (למעט מכתב ההמלצה) בשלושה עותקים, כל אחד מהעותקים במעטפת ניילון עם פס לבן.

 

בקשות לקבלת המלגות יש להפנות אל:  הפורום ללימודי נשים 

בניין ברגלס לכלכלה

אוניברסיטת תל אביב

טל: 6406905–03.

פקס: 6405596–03.

 

מועד ההגשה: אפריל, מדי שנה.