תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית לשנת תשפ"א-תשפ"ב

 

 

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לבתר-דוקטורנטים  מצטיינים בני החברה הערבית (ערבים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים) מיועדות לסייע לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות בישראל. בטווח הארוך נועדה התכנית להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מבני החברה הערבית.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת עד 14 מלגות חדשות מדי שנה.

האוניברסיטה רשאית להמליץ על 2 מועמדים בלבד.

המלגה תהיה בסכום של 20,000$ לשנה ותוענק לתקופה של שנתיים. הענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בפעילותו האקדמית של מקבל המלגה ובהגשת דוח על פעילות זו.

המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות שלהלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאי ולמשפחתו והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.

 

תנאים כלליים לבחירת המועמדים:

א.      המועמד התקבל להשתלמות בחו"ל וזכה במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או בכל מלגה אחרת להשתלמות בתר-דוקטורית, ובכוונתו לצאת להשתלמות ומחקר בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים.

ב.         ההשתלמות תתקיים באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם.

ג.       המועמד צפוי לקבל את התואר השלישי לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות, או שבעת תחילת ההשתלמות לא חלפו למעלה מ-4 שנים ממועד קבלת התואר השלישי.

ד.       ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומו המדעי של המועמד.

ה.      במשך תקופת ההשתלמות יקדיש המועמד את מלוא זמנו לפעילות האקדמית באוניברסיטה שבה הוא משתלם.

 

במסגרת תכנית זו לא יוגש מועמד אשר היה לו בעבר מינוי של חבר סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה), במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל.

 

מועמד שייבחר על ידי האוניברסיטה יידרש לחתום על הצהרה, שתועבר לות"ת, ובה יתחייב כי לקראת סיום ההשתלמות בחו"ל יפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות), לרבות האוניברסיטה השולחת, בבקשה להצטרף כחבר סגל, ושאם יקבל הצעה כזו, אכן יצטרף כחבר סגל.

אם יחליט המלגאי שלא להצטרף לאחד המוסדות בארץ, למרות שקיבל הצעה כנ"ל, יידרש להחזיר את המלגה.

 

לכל מועמד נא להגיש את המסמכים המפורטים להלן:

1.       מכתב ראש ביה"ס/המחלקה בדבר חשיבות ההשתלמות בחו"ל ועל איזה צורך מחקרי  של היחידה עתיד המועמד לענות בתום ההשתלמות, ועל הכוונה לקלוט אותו בעתיד לסגל ההוראה והמחקר.

2.       טופס בקשה (מודפס).

3.       קורות חיים ורשימת פרסומים.

4.       תקציר של עבודת הדוקטורט.

5.       תכנית המחקר המבוקשת בחו"ל (2-1 עמודים).

6.       מקורות מימון עתידיים לשהייה בחו"ל (מלגות נוספות).

7.        מכתב הזמנה מהמארח/אוניברסיטה מחו"ל.

8.       לפחות שני מכתבי המלצה: (1) ממנחה עבודת הדוקטורט;  (2) מחבר סגל אשר מכיר או לימד את המועמד – ממוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, או מהאוניברסיטה. (ניתן להעביר המלצות נוספות).

9.         הצהרה חתומה על ידי המועמד.

 

את טופסי הבקשה בצירוף המסמכים הנוספים הנדרשים מתבקשים המועמדים להעביר לדקאני הפקולטות עד יום חמישי, 12 במרס 2020.

מכתבי ההמלצה יועברו ישירות מהממליצים ללשכת הדקאן הנוגע בדבר.

 

הדקאן/ראש ביה"ס מתבקש לרכז את בקשות המועמדים ולהגיש למדור קרנות ומלגות 2-1 מועמדים. את תיקי המועמדים המומלצים נא להעביר למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום חמישי, 26 במרס 2020, ובנוסף נא לשלוח קובץ PDF של כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.