תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תשפ"א-תשפ"ב

 

 

תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות של הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה, מיועדת לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות בישראל. בטווח הארוך מטרת התכנית להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

 

בתשפ"א תעניק הות"ת במסגרת התכנית עד 20 מלגות חדשות.

אוניברסיטת תל-אביב רשאית להמליץ על עד 4 מועמדות.

תינתן העדפה לתחומי ידע שבהם יש מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקליים.

 

המלגה תהיה בסכום של 30,000$ עד 40,000$ לשנה, בהתאם למצבה המשפחתי של המלגאית, ותוענק לתקופה של שנתיים לכל היותר. הענקת המלגה בשנה השנייה תאושר לאחר בדיקת הפעילות האקדמית של המלגאית והעברת דיווח אודותיה.

המלגה מיועדת לסייע במימון הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.

ניתן להגיש מועמדת שהתקבלה להשתלמות בתר-דוקטורית במסלול משולב חלקו בארץ וחלקו בחו"ל.

 

תנאים כלליים לבחירת המועמדות:

א.         המועמדת התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגה אחרת להשתלמות בתר-דוקטורית, ובכוונתה לצאת להשתלמות בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים או להשתלמות במסלול המשולב (חלקו בארץ וחלקו בחו"ל).

ב.       המועמדת עתידה לקבל את התואר השלישי לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות ובעת תחילת ההשתלמות לא חלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי.

ג.         ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומה המדעי של המועמדת.

ד.       במשך תקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלוא זמנה לפעילות האקדמית באוניברסיטה שבה היא משתלמת.

ה.      המלגות מיועדות לנשים בכל מצב משפחתי שהוא. עם זאת, הות"ת מוצאת לנכון לעודד במיוחד נשים בעלות משפחה, וזאת בשל החסמים הקשורים בצורך לשלב חיי משפחה וקריירה.

 

במסגרת תכנית זו לא ניתן להגיש מועמדת אשר היה לה בעבר מינוי של חברת סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה), במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל.

 

על המועמדת לחתום על הצהרה, שתועבר לות"ת, כי לקראת סיום ההשתלמות בחו"ל היא תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ, לרבות אוניברסיטת תל-אביב, בבקשה להצטרף כחברת סגל, ואם יבשילו התנאים לכך, היא אכן תצטרף אל אחד מהם כחברת סגל. אם תחליט המלגאית שלא לחזור לאחד המוסדות בארץ, למרות שהבשילו התנאים לכך, היא תידרש להחזיר את המלגה.

 

לכל מועמדת נא להגיש את המסמכים שלהלן:

1.       מכתב המפרט את שיקולי דקאן הפקולטה או ראש ביה"ס להגשת המועמדת הכולל התייחסות לחשיבות ההשתלמות בחו"ל ולצורך המחקרי של היחידה עליו עתידה המועמדת לענות בסוף ההשתלמות.

2.       טופס בקשה.

3.       קורות חיים ורשימת פרסומים.

4.       תקציר של עבודת הדוקטורט.

5.       תכנית המחקר המבוקשת בחו"ל (2-1 עמודים).

6.       מכתב הזמנה מהמארח/אוניברסיטה בחו"ל.

7.       שני מכתבי המלצה: (א) ממנחה עבודת הדוקטורט; (ב) מחבר סגל המכיר או לימד את המועמדת.

8.        הצהרת המועמדת.

 

את טופסי הבקשה, בצירוף המסמכים הנוספים הנדרשים, מתבקשות המועמדות להעביר ללשכות דקאני הפקולטות, עד יום חמישי, 12 במרץ 2020.

מכתבי ההמלצה יועברו ישירות על ידי הממליצים ללשכת הדקאן הנוגע בדבר.

 

הדקאן מתבקש לרכז את הבקשות ולהגיש למדור קרנות ומלגות 2-1 מועמדות. את תיקי המועמדות המומלצות נא להעביר למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום חמישי, 26 במרץ 2020, ובנוסף נא לשלוח קובץPDF  של כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.