The Agency of Industrial Science and Technology (AIST)

 

ייעוד המלגות:

 

הסוכנות למדע וטכנולוגיה תעשייתית ביפן (AIST) מעניקה מלגות לחוקרים צעירים ובכירים לניהול מחקר באחד מ- 15

המעבדות הכפופות לסוכנות.

 

תחומי המחקר:

 

הנדסה, מדעי הטבע ומדעי החיים.

 

רשאים להגיש מועמדותם:

 

חוקרים בעלי תואר דוקטור –

א.     לשהייה ארוכה (6 חודשים עד שנה) – מועמדים עד גיל 35 שנה.

ב.     לשהייה קצרה (30 יום) – מועמדים ללא הגבלת גיל.

 

תנאי המלגה:

 

א.     לשהייה קצרה-

 

 1.   כרטיס טיסה

2.     מענק יומי של 15,000 יאן.

 

ב.      לשהייה ארוכה-

 

1.     כרטיס טסה

2.      מענק יומי של 9,000 יאן

3.     מענק דיור עד 100,000 יאן

4.     מענק משפחתי חודשי 50,000 יאן.

5.     מענק חד פעמי עד 200,000 יאן

6.     ביטוח בריאות.

 

מכסת המלגות:

 

40 מלגות.

 

כתובת לקבלת טפסים:

 

המועמדים המעוניינים יפנו ישירות למעבדות המארחות לקבלת טפסים מתאימים.

בדבר פרטים נוספים:

The Foreign Research Invitation program AIST

 http://www.aist.go.jp/www_e/fellow/aistfellow.html