Max Planck - Institute for the History of Science, Berlin

 

 

 

1.     מלגות Walther Rathenau

 

ייעוד המלגות:

 

המלגות מיועדות לעודד חוקרים מצטיינים בעלי תואר דוקטור בעריכת מחקר במוסד בגרמניה.

 

תחומי המחקר:

 

יחסים הדדיים בין מדע, טכנולוגיה ומשפט.

 

רשאים להציג מועמדותם:

 

בעלי תואר דוקטור, שקיבלו את התואר לא לפני 1997.

 

מספר מלגות:

 

שתיים.

 

משך המלגה: 

 

שנתיים.

 

 

2.    Lorenz Kruger

 

ייעוד המלגות:

 

המלגות מיועדות לעודד חוקרים מצטיינים בעלי תואר דוקטור בעריכת מחקר במוסד בגרמניה.

 

תחומי המחקר:

 

היסטוריה של המדעים, פילוסופיה של המדעים או היסטוריה של הפילוסופיה.

 

רשאים להציג מועמדותם:

 

בעלי תואר דוקטור, שקיבלו את התואר לא לפני 1997.

 

מספר מלגות:

 

אחת.

 

משך המלגה: 

 

שנה אחת.

 

גובה המלגה:

 

3,600 מרקים גרמניים.

 

3.     מלגות נוספות

 

ייעוד המלגות:

 

המלגות מיועדות לעודד חוקרים מצטיינים בעלי תואר דוקטור בעריכת מחקר במוסד בגרמניה.

 

תחומי המחקר:

 

אנשי מדע

 

רשאים להציג מועמדותם:

 

בעלי תואר דוקטור, שקיבלו את התואר לכל היותר 5 שנים מיום הגשת המועמדות.

 

מספר מלגות:

 

3 מלגות.

 

משך המלגה: 

 

שנה אחת.

 

גובה המלגה:

 

3400 מרקים גרמניים.

 

מסמכים נדרשים עבור כל אחת מתכניות המלגות:

 

1.       קורות חיים.

2.       תכנית המחקר.

3.      שני מכתבי המלצה.

 

כתובת להצגת המועמדות:

 

 Max Planck Institute for the History of Science

Wilhemstr 44

10117 Berlin

Germany

“Rathenau Fellowship or Kruger Fellowship

 

מועד ההגשה:

 

מרץ.