תכנית "סמסטר בוונציה"

 

 

מהי תכנית "סמסטר בוונציה"?

תכנית "סמסטר בוונציה" היא פרי של שיתוף פעולה בין האוניברסיטאות הבאות:

) Tel Aviv Universityתל-אביב, ישראל)

 Ludwig-Maximalians-Universitaet(מינכן, גרמניה)

) Universtat Autonoma de Barcelonaברצלונה, ספרד)

 Duke University(צפון קרוליינה, ארה"ב)

Boston College (בוסטון, ארה"ב)

 Universita Ca’Foscari (ונציה, איטליה)

Universita IUAV di Venezia (ונציה, איטליה)

 Waseda University(טוקיו, יפן)

Tsinghua University (בייג'ין, סין)

Tilburg University (טילבורג, הולנד)

 

האוניברסיטה הבין-לאומית בוונציה הוקמה כדי לשמש מרכז לסוגים שונים של פעילויות אקדמיות, ושונה במהותה מאוניברסיטאות בעולם. האוניברסיטה קולטת תלמידים מהאוניברסיטאות השותפות לתכנית זו, והם לומדים יחדיו במשך סמסטר אחד בלבד, סתיו או אביב. התכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון. הלימודים בסמסטר סתיו מוקדשים לנושאים במדעי החברה, בסמסטר אביב - לנושאים הקשורים למדעי הרוח.  הלימודים הם באנגלית. המרצים מגיעים מכל האוניברסיטאות השותפות לתכנית, והם מתחלפים כל סמסטר. מטרות התכנית הן: חשיפה לנושאים שונים; שיטות הוראה מגוונות; מפגש בין-תרבותי המקדם דו-שיח והבנה הדדית על רקע עיר עשירה בהיסטוריה ואמנות.

 

 

מגורים: 

הסטודנטים לומדים וגרים יחד על אי קטן בלגונה של ונציה בשם סן סרוולו, כעשר דקות נסיעה בוופורטו מכיכר סן מרקו.  לכל סטודנט מוצעים מגורים במעונות שבאי.  המעונות הם ברמה גבוהה למדי כמו בית מלון.  כל החדרים מצוידים בשירותים פרטיים, בטלוויזיה, בטלפון ובגישה לאינטרנט.  החדרים הם זוגיים.  עלות השהייה למשך כל התכנית (כ-3 וחצי חודשים) היא 1,260 אירו. סטודנטים, שברצונם לגור במעונות, יתבקשו לשלם מקדמה כדי להבטיח את מקומם.  סטודנטים, שיעדיפו לגור בוונציה, יצטרכו למצוא דיור הולם באופן עצמאי.

 

דרישות אקדמיות:

 • התכנית פתוחה בפני כל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב לתואר ראשון.  תנאי קבלה הוא ציון ממוצע משוקלל של לפחות 80. 
 • על הסטודנטים ליידע את חוגי הלימוד שלהם על כוונתם להשתתף בתכנית ולקבל את אישורם בטופס המיועד לכך. יש להעביר את הטופס למזכירות האקדמית בבניין הסנאט, חדר 202 בעת ההרשמה.
 • לא ניתן להירשם לקורסים סמסטריאליים החופפים לתקופה שבה ילמדו בוונציה.
 • תלמידים, הרשומים לסמסטר סתיו בוונציה, יכולים להירשם לקורסים שנָתִיים באוניברסיטת תל-אביב, ובתנאי שקיבלו אישור בכתב מוועדת ההוראה של הפקולטה. אולם מי שנרשם ללימודים בסמסטר אביב באוניברסיטת ונציה, לא יוכל להירשם לקורסים שנָתִיים באוניברסיטת תל-אביב.
 • תלמידים המשתתפים בתכנית מחויבים ללמוד ולסיים 4 קורסים כולל הקורס "איטלקית לתלמידים זרים" (גם אם הם אינם זוכים בהכרה לקורסים אלה מטעם חוגי הלימוד באוניברסיטת תל-אביב). אקרדיטציה על השתתפות בקורסים בוונציה תינתן במקצעות שהציון בהם הוא 80 ומעלה בתנאי שממוצע הציונים (בשלושת הקורסים ובאיטלקית) הוא 80 לפחות.
 • התלמידים משלמים שכר לימוד לאוניברסיטת תל-אביב בעבור ארבעה קורסים.  הם רשאים להירשם ליותר מארבעה קורסים אם ברצונם לעשות כך. שכר הלימוד ישולם לאוניברסיטת תל-אביב לפני הנסיעה לפי מספר הקורסים שנרשמו אליהם. סטודנט העוזב את התכנית מסיבה כלשהי, יחויב בתשלום שכר הלימוד בגין הקורסים שנרשם עליהם במסגרת תכנית ונציה.

 

הגשת מועמדות:

כל מועמד יגיש בשני עותקים תיק שיכלול:

 1. טופס ההרשמה (נספח א')
 2. קורות חיים
 3.  גיליון ציונים (בנוסח המופיע באינטרנט)
 4. פסקה כתובה באנגלית ובה הסבר מדוע ברצונך לנסוע ללמוד בוונציה
 5. שני מכתבי המלצה
 6. אישור בכתב מחוג הלימוד כי התלמיד/ה מילא/ה את חובותיו/ה הלימודיים וכי החוג מודע להשתתפות התלמיד בתכנית זו ומאשר אותה (נספח ב')

על הסטודנטים הלומדים במסלול דו-חוגי להביא אישורים משני החוגים.

 

מלגות:

בכל סמסטר מוענקות מספר מלגות בסכום של $800 לתלמידים מצטיינים או לתלמידים הזקוקים לסיוע כלכלי. הוועדה, שחברים בה נציגים של הפקולטות לאמנויות, למדעי החברה ולמדעי הרוח, בוחרת את התלמידים שישתתפו בתכנית וממליצה על רשימת סטודנטים שתוענק להם המלגה. המלגה תוענק לסטודנטים לאחר אישור סופי של הפקולטה ושל משרד הרקטור. אם התלמידים לא יעמדו בכל  הדרישות האקדמיות המוטלות עליהם במלואן בכל ארבעת הקורסים, הם יידרשו להחזיר סכום כסף בשווי המלגה.   

 

משך לימודים:

סמסטר א' (סתיו) בוונציה מתחיל במחצית ספטמבר ומסתיים במחצית דצמבר, כולל שבוע מבחנים.  סמסטר ב' (אביב) מתחיל במחצית פברואר ומסתיים במחצית מאי. 

 

הליכי הרשמה:

תאריכי ההרשמה מתעדכנים כל שנה אך, בדרך כלל, טופסי הרשמה לסמסטר א' כבר מתקבלים בחודש מרס עד סוף חודש אפריל, וטופסי הרשמה לסמסטר ב' – בחודש אוקטובר עד סוף חודש נובמבר.

סטודנטים יקבלו תשובה בעניין קבלתם או אי-קבלתם לתכנית כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות. הסטודנטים שיתקבלו יגישו לחוג שבו הם לומדים את הרשימה המעודכנת של תכנית הלימודים בוונציה כדי לקבל את אישור החוג ואת ההכרה בקורסים בתכנית.  עם קבלת אישור החוג הסטודנט מבצע הרשמה לתכנית ובחירת קורסים (online) בטופס המצוי באתר של האוניברסיטה הבין-לאומית בוונציה  www.univiu.org . 

על הסטודנט להגיש העתק של טופס ההרשמה למזכירות האקדמית (בניין הסנאט, חדר 202).  הטופס משמש אישור לכך שהסטודנט מתכוון להשתתף בתכנית ומבטיח מקום עבורו.  סטודנטים שלא יתקבלו לתכנית יהיו ברשימת המתנה.

 

הכנות לקראת נסיעה לוונציה:

סטודנטים, שהתקבלו לסמסטר בוונציה ושביצעו הרשמה מוקדמת לקורסים לסמסטר זה באוניברסיטת תל-אביב, צריכים לבטל הרשמה זו לפני היציאה לוונציה.

לצורך הכניסה לאיטליה יש להצטייד באשרת סטודנט.

 

ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט  www.univiu.org או לפנות אל:

אבי זרכובסקי, מזכירות אקדמית,  בניין הסנאט, חדר 202.

שעות קבלה: בימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00 

טלפון:  03-6409989  

דואר אלקטרוני: zaravi@post.tau.ac.il