: ו"עשת דעוה ירבח

ר"וי - ץייו ילא 'פורפ

ריכזמו רבזג - ןויצע זרא 'פורפ

תימא הריאי 'פורפ

ילאכימ הלילט 'רד

ןבא יזוע 'פורפ

ארזע הידבוע 'פורפ

ךזנג באוי 'פורפ

אנפוג ירוא 'פורפ

ץיבולומש ןורוד 'פורפ