קורס הסירקולציה הכללית של האטמוספירה 0341-3261

 

מרצה: נילי הרניק (קפלון 312, טל 6359, harnik@post.tau.ac.il).

פגישות: יום ה', 11-14 קפלון 205.

מצגות וסיכומים של השיעורים: מצגת שיעורים 1-2   מצגות תא הדלי  קווי רוחב ממוזגים- I

שעורי בית:   שיעורי בית 1        שיעורי בית 2    שיעורי בית 3    שיעורי בית 4     שיעורי בית 5        שיעורי בית 6  

סילבוס

בקורס זה נדון בתיאוריה של הסירקולציה הכללית של האטמוספירה, עם דגש על הבנת הממוצע הזונלי, המאזנים המרכזיים והדינמיקה. תצפיות תוצגנה כמוטיבציה לדיון. נושאים שילמדו כוללים מעבר של תנע זוויתי באטמוספירה, תא הדלי ותא פרל, סירקולציות המסה המרדיונאלית, והיציבות הסטטית של קרני הרוחב הממוזגים.

ציון

הציון יינתן עפ"י הבחינה. יש חובת הגשה של 80% מהתרגילים. כל תרגיל שיעשה בצורה טובה (השקעת מחשבה ומאמץ בכל השאלות) יוסיף נקודה לציון.  יש להגיש את התרגילים תוך שבועיים. 

ספרות

ספר עיקרי:

Geoffrey Vallis (2006)  “Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics.” Cambridge press. Part III- Large scale atmospheric circulation (chapters 11-12). Parts rely on the theory developed in parts I, II.

 

מקורות נוספים:

         John Marshall and Alan Plumb, (2007), “Atmosphere, Ocean and Climate dynamics”. An introductory level text book with nice rotating tank experiments and a good basic physical understanding.

 

Richard Lindzen (1990)  “Dynamics in atmospheric physics.” Cambridge press. In particular the chapter on the Hadley cell (7). Chapter 5 on the observed circulation is also good.

 

Holton, (1992, 2004)  “An introduction to dynamic meteorology.” Elsevier, Academic Press. Chapter on the general circulation (10).

 

Tapio Schneider (2006) The general circulation of the atmosphere, Annu. Rev. Earth. Planet. Sci. A review article which can be found online at http://www.gps.caltech.edu/~tapio/pubs.html

 

Edward N. Lorenz (1967) “The nature and Theory of the general circulation of the atmosphere.” WMO monograph 218. Includes a historical overview of general circulation theories. 

 

Isaac Held (2000) The general circulation of the atmosphere. Woodshole summer school class notes, found at http://www.gfdl.noaa.gov/cms-filesystem-action/user_files/ih/lectures/woods_hole.pdf

Peixoto and Oort (1992) “Physics of Climate.” AIP. Introduction to the  equations and general circulation “observations”.