מידע כללי

 1. "תלמיד" - הגדרה
 2. החלפת או הוספת חוג (לתלמידים ממשיכים)
 3. רישום לתכנית לימודים נוספת
 4. רישום לקורסים
 5. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה
 6. התנהגות בחדרי הלימוד
 7. בחינות (הוראות לנבחן, מועדים מיוחדים וכו')
 8. נוהל הגשת עבודות
 9. ציונים
 10. גמר
 11. מועד זכאות לתואר
 12. אישורי לימודים
 13. הפסקת לימודים וחידוש לימודים
 14. היחידה להוראת שפות
 15. היחידה ללימודי העברית

1. "תלמיד" - הגדרה1

כתלמיד באוניברסיטת תל-אביב ייחשב מי שהתקבל ללימודים ע"י הגורם המוסמך לכך באוניברסיטה, ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי האוניברסיטה והפקולטה או יחידת הלימוד בה הוא לומד, ועשה את הנדרש ללימודיו ובכלל זה רישום לקורסים וסידור שכר הלימוד כנדרש. חובת ביצוע הסדרת שכר הלימוד חלה גם על תלמידים הפטורים מתשלום חלקי או מלא של שכר הלימוד.

2.  החלפת חוג או הוספת חוג (לתלמידים ממשיכים)

תלמידי האוניברסיטה המבקשים להחליף או להוסיף חוג לימוד יירשמו במועדי הרישום הרגילים ויחולו עליהם כל תנאי הרישום והקבלה הרגילים כמפורט ב"חוברת מידע למועמדים".
פרק הזמן להשלמת החובות האוניברסיטאיות (כגון אנגלית, עברית, ספורט) של תלמיד המחליף חוג או מסלול לימודים יחל ביום תחילת הלימודים באוניברסיטה (ולא ביום שבו עבר התלמיד לחוג או למסלול הלימודים החדש), כמפורט בחוברת הנ"ל.

3.  רישום לתכנית לימודים נוספת

תלמיד תואר ראשון הלומד שני חוגים במסלול הדו-חוגי או חוג אחד במסלול המורחב רשאי ללמוד במקביל בחוג נוסף החל בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, כפוף להסכמת ועדות ההוראה של כל היחידות הרלוונטיות. התלמיד יפנה בקשתו בכתב אל ועדות ההוראה, וימציא את אישורי ועדות ההוראה למדור תלמידים במרכז למרשם לפני תחילת שנת הלימודים. הפקולטות לאמנויות, למשפטים, למדעי הרוח, למדעי החברה ולניהול מאפשרות לכל תלמידיהן ללמוד במקביל בחוג נוסף. (אין נדרשת פנייה לוועדת הוראה).
כאמור, עליו לעבור את הליכי הרישום והקבלה הרגילים לחוג הנוסף שבו הוא מעוניין ללמוד, במועדים הרשמיים.
תלמיד הלומד באותה שנת לימוד לקראת שניים או יותר תארים או תעודות, יחויב בצירוף של שכר הלימוד שאותו הוא חייב בגין כל תואר בנפרד. (ראה פרטים בחוברת "שכר לימוד").

4.  רישום לקורסים

הרישום לקורסים מתקיים בסמוך לתחילת שנת הלימודים או בסמוך לתחילת כל סמסטר.
מועדי הרישום בכל יחידת לימוד מובאים לידיעת הסטודנטים. כל רישום/שינוי ייערך במועדים אלה בלבד.
לאחר סיום תקופת הרישום והשינויים מוטלת על התלמיד האחריות לבדוק את פלט הרישום לקורסים.
לתשומת לב, לאחר סיום תקופת הרישום לקורסים מתבצע חישוב שכר הלימוד. לצורך החישוב יילקחו בחשבון כל הקורסים שאליהם רשום התלמיד.
פרטים נוספים על סדרי הרישום לקורסים מתפרסמים בפרק החוג/הפקולטה בהמשך.

5.  נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה

א.תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים.
ב. רישום הנוכחות נעשה על פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. תלמיד, הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או לא השתתף באורח פעיל בו, רשאי המורה להודיע למזכירות כי יש למחוק את שמו מרשימת המשתתפים.
ג. חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם.

6.  התנהגות בחדרי הלימוד

א.האכילה אסורה בחדרי ההרצאות (בזמן ההרצאות, הבחינות וכן בהפסקה).
ב.העישון אסור בכל בנייני הקמפוס לרבות פרוזדורים, למעט בפינות הכתומות שהוקצו על ידי רשויות האוניברסיטה.
ג.אין להכניס מכשירי טלפון ניידים לחדרי ההרצאות ולספריות.

7.  בחינות

בדרך כלל נערכות בחינות מעבר מחייבות בתום כל קורס - יהא זה בסוף סמסטר או בסוף שנת הלימודים. יורשו להשתתף בבחינות אלה רק תלמידים אשר עמדו בדרישות האקדמיות של הקורס ושילמו את שכר הלימוד בהתאם להתחייבותם ובכפוף לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה.

מועדי הבחינות - מתפרסמים בידיעון זה וכן על לוחות המודעות.

הוראות לנבחן:2

(1) על הנבחן להיבחן רק בחדר שבו הוא רשום.
(2)על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה והוא לא יורשה לצאת את החדר, אלא בכפוף לאמור בסעיפים 5 ו- 10.
(3) בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח כרטיס נבחן ותעודה מזהה.
(פטורים מהצגת כרטיס נבחן מי ששילמו את מלוא שכר הלימוד במועד, וקבלו כרטיס נבחן עליו רשום "לא לתשלום". תלמידים אלה מופיעים ברשימת הנבחנים כ"לא חייבים").
(4) עם כניסתו לחדר הבחינה יניח הנבחן בכניסה את חפציו לרבות מכשירי קשר ואמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים, כשהם כבויים ויצטייד אך ורק בחומר המותר לשימוש בבחינה, יתיישב במקום שנקבע לו על ידי המשגיח ויימנע משיחות.
במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר בכתב על ידי המורה.
(5) נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה ייחשב כאילו שנבחן במועד זה.
נבחן כאמור לעיל, שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהא רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת והחזיר את המחברת ואת טופס הבחינה. ציונו בבחינה יהיה "0".
(6) הנבחן יעיין בטופס הבחינה רק לאחר מתן רשות לכך מאת המשגיח.
(7) על שולחן הנבחן יימצאו רק טופס הבחינה, מחברת הבחינה וחומר המותר לשימוש בבחינה.
(8) (8.1) בקבלו מחברת בחינה ימלא הנבחן את הפרטים הנדרשים על מחברת הבחינה במקום המיועד לכך בלבד. אין לכתוב את השם או כל פרט מזהה אחר בתוך מחברת הבחינה.
(8.2) נבחן המקבל יותר ממחברת בחינה אחת יציין על גבי כל מחברת את מספרה מתוך מספר המחברות הכללי שבידו, לדוגמא: "מחברת 1 מתוך 2, מחברת 2 מתוך 2" וכו'.
(8.3)יש לכתוב את התשובות בעט בכתב יד ברור ונקי. נבחן הבוחר לכתוב טיוטה יעשה זאת בעמוד הימני של דפי מחברת הבחינה ויציין בראש העמוד "טיוטה".
לא ישתמש נבחן בטופס הבחינה או בכל נייר אחר לצורך כתיבת טיוטה.
אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
(9) לא ייכנס נבחן לחדר הבחינה לאחר סגירת הדלתות אלא במקרים מיוחדים ובהיתר מיוחד של המורה או של ממלא מקומו.
(10)לא יעזוב נבחן את מקומו ולא ישוחח עם זולתו במהלך הבחינה.
המבקש לפנות בבקשה או בשאלה ירים את ידו.
כל מחברות הבחינה שבידי הנבחן תהיינה בפיקוחו ובאחריותו במשך כל הבחינה.
נבחן היוצא מן החדר במהלך הבחינה לאחר שהורשה לעשות כן, חייב להפקיד את מחברותיו ואת טופס הבחינה בידי המשגיח.
(11)יש להישמע לכל הוראה הניתנת ע"י המשגיח בתוקף תפקידו.
(12)בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברות הבחינה יחד עם טופס הבחינה, ויקבל את כרטיס הנבחן שלו.
(13)נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראה זו ונספחיה, צפוי להפסקת בחינתו על ידי המורה ואף להעמדה לדין משמעתי.

מועד או הסדר בחינות מיוחד לתלמידים בשירות מילואים

(1)זכאות:
למועד בחינות מיוחד זכאי אך ורק תלמיד אשר:
1)לא ניגש למועד א' או למועד ב' בשל שירות המילואים.
2)למד בתכנית לימודים או בקורסים, שבסופם יש מועד בחינות אחד בלבד ולא ניגש לבחינה במועדה בשל שירות מילואים.
(2)שירות מילואים ביום הבחינה:
תלמיד הנקרא לשירות מילואים פעיל ביום הבחינה במסגרת שירות של שלושה ימים או פחות, חייב להודיע על צאתו לשירות המילואים למזכירות החוג או פקולטה עם קבלת צו הקריאה. בתום שירותו, חייב התלמיד להמציא למזכירות החוג או הפקולטה אישור רשמי, מטעם שלטונות צה"ל, על תקופת שירותו.
(3)שירות מילואים סמוך למועד הבחינה:
תלמיד ששירת בשירות מילואים פעיל עד סמוך למועד הבחינה יהיה זכאי למועד מיוחד, אם נתקיים בו אחד משני התנאים האלה:
1)היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 7 ימים ויותר - אך לא יותר מ19- יום - ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מעת שחרורו.
2)היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 20 יום או יותר, ותאריך הבחינה חל בתוך 14 ימים מעת שיחרורו.
(4)תלמיד שנעדר מבחינת מעבר מועד א' או מועד ב' בקורס סמסטריאלי, הניתן יותר מפעם אחת בשנה, ייבחן במהלך הסמסטר העוקב. אם הקורס מהווה דרישת קדם, יורשה התלמיד להשתתף (לימוד ובחינה) בקורס המתקדם. השתתפות זו תוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס שהיווה דרישת קדם.
תלמיד בסמסטר האחרון ללימודיו שההסדר הנ"ל מונע ממנו סיום לימודים בסמסטר זה יהיה זכאי למועד מיוחד.
(5)סייגים:
תקנות המועד או ההסדר המיוחד לא יחולו על תלמיד שאינו עונה על הדרישות האקדמיות של יחידות הלימוד שלו ושלא היה זכאי לגשת לבחינות במועדן הרגיל.
(6)אישור צה"ל על שירות מילואים פעיל:
האוניברסיטה תכיר בשירות מילואים פעיל רק אם התלמיד יציג אחד מהאישורים שלהלן:
1) טופס 3021
2) טופס 3010
3) טופס 510 - אישור חד-יומי בצירוף צו ההתייצבות לשירות המילואים.
הסדר בחינות מיוחד לסטודנטיות לאחר לידה
סטודנטית שילדה ועקב הלידה נעדרה מבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית למועד בחינה נוסף.
הסדר בחינות מיוחד לתלמידים עם לקויות למידה
תלמידים עם לקויות למידה זכאים להתאמות מסוימות עקב הלקות שלהם, על-מנת לתת להם הזדמנות שווה להצליח בבחינות.
הזכאות להתאמות מבוססת על חוות הדעת הניתנת ע"י "השרות הפסיכולוגי" (של דקאנט הסטודנטים) בתאום עם ועדת ההוראה של החוג/פקולטה.
סטודנט המבקש התאמות בשל לקות למידה חייב לעבור אבחון "בשירות הפסיכולוגי" (גם אם בידיו תוצאות אבחונים אחרים).
עקב רשימת המתנה ארוכה מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר - רצוי עוד לפני תחילת שנה"ל. טלפון לבירורים והזמנת ראיון: 6408505.

8. נוהל הגשת עבודות

להלן קטעים מתוך נוהל הגשת עבודות (013-12):
 1. "תלמיד" מי שלומד באוניברסיטת תל-אביב. לרבות מי שהופסקו לימודיו מסיבה כלשהי וחרף ההפסקה קיבל היתר מאת ועדת ההוראה הפקולטטית או מבית הדין המשמעתי להגיש עבודה.
  "עבודה" כל עבודת בית לרבות בחינת בית, עבודת גמר של קורס, עבודה סמינריונית, דו"ח מעבדה או דו"ח ניסוי, ועבודות גמר לתארים שני ושלישי.
  "מורה" מי שהורה לתלמיד להכין עבודה או מי שמנחה את התלמיד בהכנתה.
 2. עבודה עצמית
  3.1כל עבודה המוגשת על ידי תלמיד חייבת להיות פרי עבודתו העצמית של התלמיד בכל שלב משלבי הכנתה: חיפוש מידע ביבליוגרפי, שימוש במאגרי מידע, איסוף נתונים וחומר (כולל תרגומים), ארגון החומר, כתיבת העבודה ועריכתה.3
  מורה רשאי להתיר מראש כי עבודה תוגש על ידי קבוצת תלמידים. היתר זה אינו חל על עבודות גמר לתארים שני ושלישי.
  3.2הגיש תלמיד עבודה למורה, רשאי המורה לזמנו להופיע בפניו כדי לבחון ידיעות התלמיד בנושא נשוא העובדה ולאמת כי העבודה הינה פרי עבודתו העצמית של התלמיד.
  3.3נוכח המורה, כי עבודה המוגשת במסגרת התואר הראשון אינה פרי עבודתו העצמית של התלמיד, יפסול את העבודה לאלתר ללא מתן ציון, ויפנה תלונת משמעת כנגד התלמיד.
  בעבודת גמר לתארים שני ושלישי יפנה המורה את המידע לוועדה הרלבנטית שתכריע בנדון. החליטה הוועדה, כי העבודה אינה פרי עבודתו העצמית של התלמיד, תפסול את העבודה לאלתר ללא מתן ציון, ותפנה תלונת משמעת כנגד התלמיד.

 3. 4.1הנתונים, נתוני העזר ותוצאות הביניים ששימשו בסיס לעבודה ואשר הוכנו על ידי התלמיד בתיאום עם המורה, יישמרו בידי התלמיד עד למתן ציון סופי לעבודה.
  4.2לא יגיש תלמיד אותה עבודה ביותר מקורס אחד באוניברסיטה.
  4.3על התלמיד להשאיר בידיו העתק של העבודה שהגיש.
  4.4בעבודות גמר לתארים שני ושלישי יש לנהוג על פי תקנות הלימודים הרלבנטיות.
 4. מועד ההגשה
  העבודה תוגש במועד שנקבע להגשתה, או בהתאם לתקנות הלימודים הרלבנטיות.
  לא נקבע מועד, יהא המועד האחרון להגשת העבודה לא יאוחר מסוף הסמסטר שלאחרי הסמסטר בו נלמד הקורס (לרבות סמסטר קיץ).
  חריגה מכלל זה תיתכן רק באישור המורה או ועדת הוראה של היחידה הנוגעת בדבר.
  לא יהא באישור כנ"ל כדי לשמש עילה לסטייה מהוראות שכר הלימוד.
 5. מסירת העבודה
  התלמיד ימסור את העבודה לידי המורה אישית או באמצעות מזכירות החוג או מזכירות התלמידים הפקולטטית או באמצעות מחשב, בהתאם להנחיות שייקבעו על ידי היחידה.
 6. אופן הגשת העבודה
  7.1עבודה סמינריונית תוגש מודפסת.
  7.2עבודה אחרת תוגש בכתב יד קריא, מודפסת או באמצעות מחשב, על פי הכללים הנקבעים באותה יחידה.
  הוגשה עבודה בכתב יד, שאינו קריא על פי שיקול דעת המורה, תוחזר לתלמיד כדי שיגישנה בשנית, מודפסת, במועד שייקבע על ידי המורה, ולא יאוחר מתום חודש ימים מיום שהוחזרה העבודה לידי התלמיד. הנחיה זו חלה גם במקרה של תיקון עבודה.
  7.3עבודת גמר לתואר שני או שלישי תוגש בהתאם לתקנות הלימודים הרלבנטיות.
 7. החזרת עבודות
  9.1עבודות גמר של קורס ועבודות סמינריוניות יימסרו לתלמידים או יופקדו במזכירות החוג או הפקולטה, בהתאם להנחיות הפקולטה.
  9.2הופקדו העבודות הנ"ל במזכירות יישמרו הן עד סוף הסמסטר שלאחר מועד פרסום הציון.
  9.3עבודות גמר לתארים שני ושלישי תישמרנה בהתאם לתקנות הלימודים הרלבנטיות.
 8. הכללים המפורטים בנוהל זה הינם כללי יסוד, וכל פקולטה רשאית לקבוע לעצמה כללים מחמירים מאלה.

9. ציונים

א.ציון מעבר
מרכיבי הציון הסופי של קורס מובאים לידיעת התלמידים על ידי המורה, בתחילת כל קורס. ציון המעבר נקבע על יסוד מרכיבים שונים כגון מבחני ביניים, הגשת תרגילים, בחינה בסוף הקורס וכיו"ב.
ב.מפתח הציונים
מפתח הציונים באוניברסיטת תל-אביב הוא:
0 - 59= נכשל75 - 84 = טוב
60 - 64 = מספיק85 - 94 = טוב מאוד
65 - 74 = כמעט טוב95 - 100 = מעולה
ציון המעבר הנמוך ביותר הוא - 60.
כישלון יצוין ברשומת הלימודים כ"נכשל" ולא בציון מספרי. ציונים אחרים יצוינו בערכם המספרי.
ג.שיפור ציון חיובי
תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת הנהלים והתקנות של הפקולטה או היחידה שבה הוא לומד.
נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא הציון הקובע.

10. ציון גמר

לכל תלמיד באוניברסיטה נקבע ציון גמר לאחר שסיים את חוק לימודיו לקבלת תואר. הפקולטה או יחידת הלימוד תקבע את מרכיבי ציון הגמר ואת דרך שקלולם. דרך השקלול מובאת לידיעת התלמידים מבעוד מועד.
ציוני קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה והיו בסיס לפטור מקורסים באוניברסיטת ת"א, לא ישוקללו בציון הגמר.
לא ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר וקבלת אישור הזכאות לתואר.

11. מועד הזכאות לתואר

מועד הזכאות לתואר הראשון או השני הוא היום שבו השלים התלמיד את חובתו האחרונה לתואר (תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת עבודה, תאריך הגנה על תיזה לתואר שני).

12. אישורי לימודים

תנאים לקבלת האישור:
א.עמידה בכל הדרישות האקדמיות.
ב.תשלום שכר-לימוד לפי תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה.
ג.תשלום בעד האישור.
בעד כל אישור לימודים יש לשלם לפי נוהל קיים באוניברסיטה. רשימה מעודכנת של תעריפי האישורים מתפרסמת מדי סמסטר.
להלן פירוט האישורים:
תרגום תעודה מעברית לאנגלית -ניתן לקבל במזכירות האקדמית
העתק תעודה -ניתן לקבל במזכירות האקדמית
רשומת לימודים4 (עברית או אנגלית) -ניתן לקבל במזכירות הפקולטה
אישור זכאות לתואר או תעודה -ניתן לקבל במזכירות הפקולטה
אישור על סיום לימודים בחוג -ניתן לקבל במזכירות הפקולטה
אישור על לימודים בשנה מסוימת -ניתן לקבל במרכז למרשם
אישור לסטאז' -ניתן לקבל בפקולטה
העתק כרטיס נבחן -ניתן לקבל במרכז למרשם
אישורים מסוימים ניתן לקבל גם באמצעות תחנות "אונידע".

13. הפסקת לימודים וחידוש לימודים

א.הפסקת לימודים
תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על-כך מיד בכתב למדור תלמידים במרכז למרשם. ההודעה תימסר ע"י התלמיד באחת משתי דרכים: בדואר רשום או במסירה אישית. כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודיו, ישמש אך ורק אישור ממשרד הדואר, המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מהמרכז למרשם על קבלת ההודעה האישית.
חרף האמור לעיל, תלמיד שלא נרשם לקורסים (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך! על הפסקות הלימודים יחולו הכללים המצוינים בחוברת "שכר לימוד והרשמה" הנשלחת אל כל תלמידי האוניברסיטה עם משלוח פנקס התשלומים.
לתשומת לב, תיקו של תלמיד בהפסקת לימודים ישמר במשך 7 שנים בלבד.
ב. חידוש לימודים
 1. תלמיד שלא נרשם לקורסים או הפסיק את לימודיו לפני שסיים שנת לימודים שלמה ראשונה (או סמסטר אחד ביחידה שבה נהוגה שיטת לימוד סמסטריאלית), עדיין לא ניגש לבחינות מעבר וברצונו לחדש את לימודיו, יירשם כמועמד חדש במשרד הרישום והקבלה ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הירשמו מחדש.
 2. תלמיד שסיים שנת לימודים שלמה (או סמסטר - ביחידה שבה נהוגה השיטה הסמסטריאלית) לפחות, עמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור לשנה הבאה או הסמסטר הבא בעת הפסקת לימודיו יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש לימודים, לא יאוחר מחודש לפני תחילת הסימסטר שבו מבקש הוא לחדש את לימודיו, או במועד מוקדם יותר שייקבע ויפורסם על ידי הפקולטה או בית-הספר כפוף לתקנון הפקולטה. כן חייב התלמיד בתשלום דמי חידוש הלימודים.
  תלמיד אשר אושר חידוש לימודיו לתואר הראשון לאחר הפסקת לימודים בת חמש שנים או יותר חייב להיבחן בבחינת המיון באנגלית ולהוכיח בה רמת "מתקדמים" לפחות, לפני חזרתו ללימודים.
  תלמיד כנ"ל נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.
 3. חידוש לימודים לתואר ראשון כפוף לנוהל "התיישנות לימודים" המפורט בהמשך בעמ' ל'. בלימודי התואר השני נהוגים כללי התיישנות שונים בפקולטות השונות.

14. היחידה להוראת שפות

א.כללי
 1. היחידה מקיימת קורסים סמסטריאליים באנגלית וקורסים שנתיים בשפות שונות. מטרת הקורסים הינה שיפור הבנת טקסטים בשפות שיכשירו את הסטודנטים לקרוא את החומר הביבליוגרפי הנדרש בחוגים השונים. הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת הלימודים.
  מספר מצומצם של קורסים ניתן אף בעונת לימודי הקיץ.
 2. השתתפות בקורסים:
  הקורסים ביחידה נחשבים כשיעור ותרגיל, לכן הנוכחות בהם הינה חובה, פרט למילואים או למחלה (יש להמציא אישור מתאים).
 3. התיישנות:
  התיישנות לימודי שפה זרה (כולל אנגלית) תחול חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של התלמיד באוניברסיטה.
ב.לימודי אנגלית כשפה זרה:
תלמיד שנה א' לתואר הראשון באוניברסיטה החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה (על-פי מבחן המיון - ראה סעיף ד') נדרש לסיים את לימודיו בקורסי אנגלית ולהגיע לציון "פטור" תוך שנה וחצי ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה (פרק זמן זה יחושב עפ"י לוח השנה הקלנדרית). היחידות רשאיות לקצר תקופה זאת ולהעמידה על שני סמסטרים בלבד. על כל תלמיד לבדוק בידיעון הפקולטה בה הוא לומד.
תלמיד המחליף חוג לימודים חייב להגיע לרמת "פטור" ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה ולא מתחילת לימודיו בחוג החדש הנ"ל.
יוצאים מכלל זה: עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית. אלה מביניהם שלא הגיעו לרמת המינימום ישתתפו בקורסים מתאימים ויהיה עליהם להגיע לרמת "בינוני" עד תחילת השנה השנייה ללימודיהם ולרמת "פטור" עד תחילת השנה השלישית. ועדת ההוראה הפקולטטית רשאית לאשר לתלמידים כנ"ל (הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני) דחייה בהשגת רמת "פטור", על בסיס אישי, כל מקרה לגופו של עניין.
תלמיד, אשר ע"ס לימודיו הקודמים, התקבל לשנה ב' באוניברסיטה חייב להגיע לרמת "מתקדמים" לפני תחילת לימודיו באוניברסיטה, ולרמת "פטור" בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.
תלמיד כנ"ל המתקבל לשנה ג' חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני תחילת לימודיו באוניברסיטה.
תלמיד התואר השני, בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" מחו"ל, ממוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית או מועמד בעל תואר אקדמי ראשון השונה במהותו מתואר "בוגר אוניברסיטה" של אוניברסיטת תל-אביב, חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית, עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני.
תלמידים אלה ידרשו להיבחן בבחינת אמי"ר.
הכללים הנ"ל הינם כללי מינימום והפקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.
ג.פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה:
 1. בעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר - ראה סעיף ד (3).
 2. בעלי תואר"בוגר אוניברסיטה" מישראל או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל ששפת ההוראה בו אנגלית.
 3. בתלמידים שלמדו שנתיים לפחות - ברמה תיכונית (כיתות י"א-י"ב) או ברמה על-תיכונית - בארץ דוברת אנגלית ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית.
 4. תלמידים שסיימו בהצלחה במסגרת שנת לימודים בטכניון או באוניברסיטה בארץ קורס המעניק פטור מאנגלית.
 5. תלמידים שסיימו בהצלחה, במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, קורס המעניק "פטור" באנגלית, בציון 60 לפחות (לתלמידי מדעי הרוח - בציון 70 לפחות), בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה להוראת שפות באוניברסיטת ת"א. תלמידים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, בו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.
  הערות:
  מועמדים אשר קיבלו "פטור" ע"ס בחינה בלבד באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת ת"א.
  הכרה בקורסים כאמור בסעיפים 4 ו-5 כפופה ל"נוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון".
ד.מבחן המיון
 1. מבחן המיון הוא חלק מבחינת הכניסה הפסיכומטרית. ניתן להבחן גם בנפרד בבחינת אמי"ר.
  מבחן המיון מסווג לשש רמות: נכשל, בסיסי, בסיסי 2, בינוני, מתקדמים ופטור.
 2. תוצאות המבחן באנגלית נשלחות לבית הנבחנים בדואר על-ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד חייב לברר את הרמה שאליה סווג בבחינה כדי לא לאחר את מועד הרישום לקורסים.
  מועמד שלא ניגש למבחן המיון לא יוכל להשתתף בקורסי היחידה.
 3. משך תקפות מבחן המיון באנגלית זהה למשך תקפות המבחן הפסיכומטרי (עשר שנים). מועמד או תלמיד, שנבחן יותר מפעם אחת, התוצאה הטובה יותר תקבע את רמתו באנגלית.
 4. תלמיד ששלטונות האוניברסיטה אישרו חידוש לימודיו לתואר ראשון לאחר הפסקת לימודים בת חמש שנים או יותר, חייב להבחן בבחינת אמי"ר לפני חזרתו ללימודים ולהגיע לרמת "מתקדמים" לפחות.
  הרמה באנגלית בהתאם לציון בבחינת המיון
  הרמה באנגלית פסיכומטרי/אמי"ר
  נכשל* עד 84 / 184
  בסיסי 99-85 / 199-185
  בסיסי 2 99-95 / 199-195
  בינוני 119-100 / 219-200
  מתקדמים 133-120 / 233-220
  פטור 134+
  * לנכשלים יתקיימו קורסים ברמות ב' וג', ראה פרטים בהמשך.
ה.קורסים בשפה האנגלית
היחידה להוראת שפות מקיימת מערכת של קורסים סמסטריאליים באנגלית ברמות: ב', ג', בסיסי, בינוני, בינוני+מתקדמים, מתקדמים, אנגלית למדעי הרוח, קורסים לתלמידי תואר שני במנהל עסקים וקורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר. לפתיחת קורס דרוש מספר משתתפים מינימלי.
 1. קורסים ברמות ב' וג' -
  רמה ב' (חתך פסיכומטרי 77-64): סמסטריאלי; 8 שעות שבועיות; 3 פעמים בשבוע.
  רמה ג' (חתך פסיכומטרי 84-78): סמסטריאלי; 8 שעות שבועיות; 3 פעמים בשבוע.
  עונת לימודי הקיץ - קורסים מרוכזים בימים א'-ה', בוקר: 12:00-8:30.
 2. קורסים ברמת "בסיסי" -"בסיסי 2"
  א. בסיסי - (חתך פסיכומטרי 99-85): סמסטריאלי; 8 שעות שבועיות; 3 פעמים בשבוע.
  מתקיימים במהלך עונת לימודי הקיץ, בימים א' עד ה'. בוקר: 12:00-8:30 או ערב: 20:30-17:00. במידת הצורך ייפתח קורס לפני סמס' ב'.
  ב. בסיסי 2 - (חתך פסיכומטרי 99-95) - סמסטריאלי - 4 שעות שבועיות - פעמיים בשבוע.
  מתקיימים במהלך עונת הקיץ, בימים א', ג', ה'. בוקר: 12:00-8:30 או ערב: 20:30-17:00
 3. א. קורסים ברמת "בינוני"
  (חתך פסיכומטרי 119-100): סמסטריאלי; 4 שעות שבועיות; פעמיים בשבוע.
  מתקיימים במהלך עונת לימודי הקיץ - 12 שעות שבועיות, א', ג', ה', בוקר וערב כנ"ל.
  ב. קורסים ברמת "בינוני+מתקדמים"
  (חתך פסיכומטרי 119-100): סמסטריאלי; 8 שעות שבועיות; 3 פעמים בשבוע.
  לתלמידים הלומדים בפקולטה למדעי הרוח בלבד, אשר קיבלו בבחינה הפסיכומטרית רמת "בינוני" או סיימו קורס "בסיסי" בציון 80 ומעלה.
 4. קורסים ברמת "מתקדמים"
  (חתך פסיכומטרי 133-120): סמסטריאלי; 4 שעות שבועיות; פעמיים בשבוע.
  התלמיד חייב ללמוד במקביל ללימודיו ולהגיע לרמת "פטור" בהתאם לדרישות הפקולטה בה הוא לומד.
  ציון עובר: 60 ומעלה, מדעי הרוח: 70 ומעלה.
  מספר מצומצם של קורסי "מתקדמים" מתקיימים בקיץ - בתשלום.
 5. קורסי "אנגלית למדעי הרוח"
  סמסטריאלי; שעתיים שבועיות לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח בלבד שהגיעו לרמת "פטור" על סמך מבחן פסיכומטרי או סיימו קורס "מתקדמים" בציון 70 ומעלה.
  מומלץ להרשם לקורס המותאם לאחד מחוגי הלימוד של התלמיד.
  נא עיין בידיעון במערכת השעות בהמשך.
 6. קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר
  הקורסים מיועדים לרכישת מיומנות הכתיבה המדעית באנגלית. כמו-כן מיועדים קורסים אלה לתלמידים המבקשים להגיש את עבודת המחקר שלהם באנגלית.
  קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר ניתנים לפי התמחות בפקולטות השונות. הקורס מתבסס על הוראה פרונטלית והדרכה אישית.
  לקבלת מידע נוסף נא לפנות לגב' דורין אמזלג במזכירות סטודנטים, טל' 6406410.
 7. קורסי אנגלית לתלמידי תואר שני בפקולטה לניהול, קורסי אנגלית עסקית וקורסי הכנה למבחן המיון.
ו.קורסים בשפות אחרות - קורסים שנתיים
הקורסים בשפות הבאות: איטלקית, גרמנית, הולנדית, יוונית, יידיש, יפנית, לאדינו סינית, ספרדית, ערבית מדוברת5, פורטוגזית, צרפתית, רומנית, רוסית ושפת הסימנים הישראלית5 (סמסטריאלי), הינם קורסיחובה / בחירה על פי דרישת הפקולטה או החוג ומתקיימים בשתי רמות:
רמת "מתחילים": 4 שעות שבועיות - סמסטר א'+ב'.
רמת "מתקדמים": 4 שעות שבועיות - סמסטר א'+ב'.
קורס "מזורז" לבעלי תארים מתקדמים בלבד: בצרפתית וגרמנית, קורס שנתי במתכונת של 6 שעות שבועיות עד לפטור.
קורסי "משתלמים לבעלי פטור" - שנתי, באיטלקית, גרמנית, יידיש, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית ורוסית.
 1. הרישום לקורסים6 ייערך בתאריכים 2-23.10.00 באמצעות האינטרנט בכתובות האתרים:
  א. www.tau.ac.il נא הקש מידע אישי לסטודנט, המשך לפי ההוראות שעל המסך.
  ב. http://www.ims.tau.ac.il/tal/tal.asp נא הקש אוניברסיטת תל-אביב - דף ראשי, המשך לפי ההוראות שעל המסך.
  תלמידים שאין ברשותם אינטרנט, יוכלו להרשם באמצעות מחשבי היחידה שבבניין שרת "מרכז הלמידה" בתאריכים 2-5.10.00 ו-22-24.10.00 בשעות 16:00-9:00.
  התלמידים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים על מנת לא להחמיץ את מועד הרישום. חובה על התלמיד לציין את מספר המסגרת ומספר החוג המתאים לחוג הלימוד בו ישוקלל הקורס.
 2. תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון 60 לפחות קורס באוניברסיטה אחרת, המקביל לקורס "מתחילים" יוכלו להתקבל לקורס ברמת "מתקדמים" בשפה זו.
  תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון 60 לפחות קורס "מתקדמים" באוניברסיטה אחרת, יהיו זכאים לרמת "פטור" בשפה זו.
  (בכפוף לנוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון.)
 3. פתיחת קורס מותנה במספר התלמידים. לתלמידים שאינם חייבים בשפה, הרישום יתקיים ביום ג' שלפני תחילת הלימודים בשעות 13.00-9.00 בבניין "ווב", בית-הספר לשפות, קומה א'.
 4. בחינות המיון בשפות פרט לאנגלית תתקיימנה:
  א. בתש"ס, ביום ד' 2000.30.8, שעה 9.00.
  ב. בתשס"א, ביום ה' 30.8.2001, שעה 9.00.
  יש להרשם לבחינות אלה עד ליום 9.8.2000/1 במשרד היחידה בשעות הקבלה.
ז.ערעורים
 1. תלמיד רשאי לערער על ציון עד שבועיים מיום פרסום הציון. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל.
 2. ערעורים יש להגיש בכתב בלבד למזכירות היחידה. תשובה תינתן לתלמידים במזכירות היחידה כשבועיים מיום הגשת הערעור.
  ערעור שלא יוגש בכתב לא יטופל.
ח.רישום לקורסים
 1. במשך שנת הלימודים נערך הרישום לקורסי אנגלית לקראת כל סמסטר בנפרד הרישום לקורסים בשפות האחרות נערך לקראת תחילת שנת הלימודים בלבד.
  להלן תאריכי וסדרי הרישום:

  סדרי הרישום

  תאריכי רישום
  'סמסטר ב

  תאריכי רישום
  'סמסטר א

  רמה

  בניין ווב
  בין השעות 13:00-09:00 202/3
  לא כולל שבתות וחגים
  25-26.2.01 23-24.10.00 ב, ג, בסיסי
  מענה קולי: 6428555
  בין השעות 22:00-08:00
  ובאינטרנט
  www.tau.ac.il/
  www.ims.tau.ac.il/tal/tal.asp
  במקביל לימי הייעוץ
  בחוגים
  25-26.02.01 2-23.10.00 בינוני
  ,בינוני+מתקדמים
  מתקדמים רוח
  מתקדמים
  בפקולטות/בי"ס
  בהתאם למפורסם
  בידיעונים
  רישום לכל השפות בתאריכים 2-23.10.00
  פרט לשפות איטלקית, וספרדית, במועדים אלה יוכלו להירשם
  תלמידי הפקולטות אמנויות ורוח בלבד.
  רישום לאיטלקית וספרדית לתלמידי הפקולטות האחרות יתקיים:
  ב- 24.10.00 (בלבד) בין השעות 16:00-8:00.
  :כתובת האתרים באינטרנט
  www.tau.ac.il או www.ims.tau.ac.il/tal/tal.asp
  שפות אחרות
  תלמידים שאין ברשותם אינטרנט, יוכלו להרשם באמצעות מחשבי היחידה שבבניין שרת "מרכז הלמידה" בתאריכים 2-5.10.00 ו-22-24.10.00 בשעות 16:00-9:00.
  מועדי הקורסים וסדרי הרישום לעונת לימודי הקיץ תשס"א:
  מחזור א': 10.8.2001-8.7.2001 בוקר וערב
  מחזור ב': 14.9.2001-19.8.2001 בוקר וערב
  הרישום לקורסים אלה יתקיים בתאריכים: 25-27.6.2001. כל הקורסים המתקיימים בעונת לימודי הקיץ הם בתשלום.

 2. כל שינוי, או הרשמה מאוחרת יגררו קנס אם הסיבה אינה מוצדקת.
 3. קורס שלא יבוטל, ייכנס לחישוב שכר הלימוד.
 4. לקראת מחזורי הקיץ מתקיים רישום נפרד. מועדי ההרשמה מתפרסמים על לוחות המודעות ברחבי האוניברסיטה. מזכירות היחידה:
  משרדי היחידה להוראת שפות נמצאים בבניין ווב קומה ב', חדר 202/3 טל' 6409681.
  שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 12.00-10.00, יום ג' גם בין השעות 15.00-13.00.

15. היחידה ללימודי העברית

א.מבחן ידע בעברית - יע"ל
חייבים במבחן ידע בעברית (מבחן יע"ל), מועמדים לתואר ראשון ולתואר שני, בעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית, או בעלי תואר ראשון מחו"ל.
דרישה זו חלה על מועמדים לכל החוגים ויחידות הלימוד הקיימים באוניברסיטה (כולל חוגים שבהם שפת ההוראה אינה עברית).
מבחן יע"ל נערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במסגרת המבחן הפסיכומטרי בשפות זרות.
במבחן זה יש להוכיח רמת מיומנות לשונית הנדרשת בלימודים אקדמיים.
המבחן מסווג את המועמדים לחמש רמות: נכשל, רמה א', רמה ב', רמה ג', פטור.
ככלל, מועמד שלא נבחן או שלא הגיע לרמה א' לפחות, לא יורשה להתחיל את לימודיו באוניברסיטה, אף אם עמד בתנאי הקבלה של החוג או של יחידת הלימוד שבחר בה.
מועדי בחינות המיון והרישום אליהן מתפרסמים ב"חוברת מידע למועמדים". תוצאות המבחן נשלחות למועמדים ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
מבחן המיון מיועד למועמדים בלבד.
ב.מועד אחרון להשגת ה"פטור" בעברית
התלמידים חייבים להתחיל את לימודי השפה העברית מיד עם תחילת לימודיהם. עליהם להגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת ה"פטור" לתלמידים (הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני) - כל מקרה לגופו של עניין.
ג.פטורים מן המבחן
פטורים מן המבחן וכן מלימודי עברית לעולים מועמדים שימציאו אישור על לימודיהם לפי הפירוט הבא:
 1. בעלי תעודת בגרות ישראלית
 2. מועמדים שנבחנו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית בעברית.
 3. בוגרי מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים.
 4. בעלי "פטור" בעברית מאוניברסיטה אחרת בארץ.
 5. בוגרי מכללת שזר לחינוך ויהדות בבואנוס איירס, ארגנטינה.
 6. בוגרי שלוש שנות לימוד בבית הספר לאחיות.
 7. מי שעמדו בהצלחה בבחינה שמקיימת המועצה להנחלת הלשון ("הבחינה הירושלמית").
 8. מסיימי כיתה י', שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות בבתי ספר ששפת ההוראה בהם היא עברית.
ד.קורסים
כדי להגיע לרמת "פטור" בעברית חייבים התלמידים לעמוד בהצלחה בקורסים כמפורט להלן:

תלמיד שסווג לרמה א' לעמוד בשלושה קורסים סמסטריאליים (רמות א',ב' וג') - 8 שעות בשבוע.
תלמיד שסווג לרמה ב' חייב בשני קורסים סמסטריאליים (רמות ב' וג') - 6 שעות בשבוע.
תלמיד שסווג לרמה ג' חייב בקורס סמסטריאלי אחד (רמה ג') - 6 שעות בשבוע.
מערכת השעות של שיעורי העברית תפורסם על לוח המודעות של היחידה.
הרישום לקורסים ייערך שבוע לפני פתיחת הלימודים בכל סמסטר במשרד היחידה ללימודי העברית.
ה.קורס קיץ מרוכז
היחידה ללימודי העברית עורכת קורס קיץ מרוכז (בחודשים אוגוסט-ספטמבר) בכל הרמות. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום מיוחד (גובה התשלום יפורסם באביב).
תלמידים ששכר הלימוד שלהם באוניברסיטה ממומן ע"י משרד הקליטה ולא למדו במכינה - זכאים להשתתפות משרד הקליטה בשכר הלימוד של הקורס המרוכז. 
הרישום לקורסי הקיץ ייערך במשרד היחידה ללימודי העברית. אין האוניברסיטה מחייבת השתתפות בקורס זה. הוא מיועד למועמדים ולתלמידים שלא הגיעו לרמה א' במבחן, או המבקשים לקבל "פטור" בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים.

מזכירות היחידה:
משרד היחידה ללימודי עברית נמצא במעונות הסטודנטים, בניין ב', כניסה 4,
טל' 6408947 - 03
פקס 6407426 - 03
דואר אלקטרוני: hebrew@post.tau.ac.il 
שעות הקבלה: ימים א'-ה' בשעות 13:00-08:30.

העישון באוניברסיטה מותר רק בפינות הכתומות.
חל איסור מוחלט על עישון בחדרי הרצאות ואולמות.


 1. מבחינת כללי המשמעת ראה הגדרה מורחבת בתקנון המשמעת המתפרסם בהמשך מבוא זה.

 2. מתוך "נוהל סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה" (הוראה מס' 12.008).

 3. אסורה הסתייעות כלשהי בעזרה חיצונית. כל ציטוט מחומר שפורסם או עדיין לא פורסם מתוך: ספר, מאמר, עבודה, רעיון תוכנה, דיאגרמה, גרף וכדומה. יובא במרכאותת עם התייחסות למקור בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית (על פי כללי הכתיבה)

 4. רשומת הלימודים הניתנת במהלך הלימודים או בעת הפסקת לימודים משקפת את מצבו הלימודי של התלמיד: מעמדו האקדמי, הישגיו בלימודים (ציון אחרון בכל רישום לקורס) וכל הקורסים שאליהם נרשם מתחילת לימודיו בחוג. לא יינתן אישור על קורס אחד או על חלק מהקורסים שלמד התלמיד.

 5. קורסי לאגינו, ערבית מדוברת ושס"י - אינם מזכים בפטור

 6. לשפות איטלקית וספרדית יוכלו להירשם תלמידי הפקולוטות אמנויות ורוח בלבד, בתאריכים הנ"ל.
  רישום לשפות אלה לתלמידי הפקולטות האחרות יתקיים אך ורק ב- 24.10.00 שעות 16:00-8:00


Up להתחלת הדף index לתוכן ענינים next לדף הבא